استفاده کنندگان تکنولوژی ازن دردرمان (کلینیک پزشکان) درجهان

Canada

Ozone Doctors and Clinics in Alberta, Canada

Dr. Eric Arrata ND
Eclipse Health Group

۶۶۲۰ Crowchild Trail SW
Calgary AB T3E 5R8
Tel: 403-270-9355 Fax: 403-237-0747
WebSite: www.eclipsehealthgroup.com
Specialty
: Prolozone, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy, Biological Medicine, Naturopathic Pediatrics, Women’s Health, Longevity Medicine.
Dr. A.J. DeNault ND, BSc Pharmacy
Optimum Wellness Clinic

۳۵۶ Saddleback Road
Edmonton AB T6J 4R7 Canada
Tel: 780-439-1200 Fax: 780-434-6800
Emaildrdenault@optimumwellnessclinic.ca
WebSite: www.optimumwellnessclinic.ca
Specialty
: Prolozone, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy, Chelation Therapy (various), Plaquex, IV Nutrition (Vitamin C, Glutathione, ALA, etc), Myer’s Cocktail, IV H2O2, Plasma Rich Plasma Therapy (PRP), Neurotherapy, Biopuncture, and Bowen.
Clinic Motto: “We are leaders in Optimizing Wellness”. The Optimum Wellness Clinic is a very busy multi-doctor facility offering personalized and validated natural therapies, treatments and programs. We offer complete general family care as well as specialized treatments for specific conditions such as Cancer Care, Cognitive Health, Fibromyalgia, Lyme Disease, Heart Heatlh, IBS & Crohn’s Disease, Hormone Testing & Balancing, Environmental Chemical & Toxic Metal Testing and Removal.
Dr. Richard Grzebyk, DNM,DO, M.P.
Old European Natural Medicine
۷۶۲۰ Farrell Road, SE
Calgary AB T2H 0T8
Tel: 403-966-7107 Fax: 403-454-9938
Specialty: Prolozone, Ozone IV, Hormone Replacement Therapy, Osteopathy (eliminates tension and pain), Clavitherapy (Eliminates chronic diseases) For more information see our website…
WebSite: www.klawiterapia.com
Dr. Deb Heald ND
Fresh Medicine

۶۰۷ ۸th Ave, Suite 230
Calgary AB T2P 0A7
Tel: 403-640-4325
Emailinfo.freshmed@telus.net
Websitewww.FreshMedicine.ca
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major and Minor Ozone Autohemotherapy, Platelet Rich Plasma – PRP, Bio-Identical Hormone Profiling, Intravenous Therapy, Detoxification Treatments.
The goal of Fresh Medicine is to develop an environment where nature and science work together to restore balance in your health. Dr. Heald is a Naturopathic Doctor and practices Functional Medicine, where each individual’s environment and biodiversity are explored to optimize health and function.
Dr. Michael Mason – Wood, ND
Natural Terrain Naturopathic Clinic
#۲۰۰ – ۶۶۵۰ ۱۷۷th Street NW
Edmonton AB T5T 4J5 Canada
Phone: 587-521-3595 Fax: 780-669-5785
Email: drmasonwood@naturalterrain.com
Webwww.drmasonwood.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy.
We are a full service Naturopathic Clinic with specialties in PRP (Platelet Rich Plasma), Pain Management, Women’s, Men’s, and Children’s Health Including Autism and Fertility.
Dr. Michael Nowazek, BSc, ND
Clinic Director, Green Apple Health Care
Past President, Alberta Association of Naturopathic Doctors
Office Address:
Suite 221, 9148 – 23 Ave
Edmonton, AB T6N 1H9
Phone: 780-485-9468 Fax: 780-485-3587
Webwww.greenapplehealthcare.ca
Specialty: Prolozone, IV Ozone, Ozone Sauna.
Clinic Motto: At Green Apple Health Care Ltd. we offer a full and complete range of natural and psychological therapies and programs for all health needs. We treat a wide variety of health conditions from colds and flu’s to the most advanced chronic conditions. Green Apple Health Care Ltd. treats the core cause of health problems, rather than the symptoms, by using a natural, customized, simple and preventative approach to achieve life-long well-being.
Dr. Eugene Quan ND
Western Naturopathic
۱۴۴۰ ۵۲nd Street NE, Suite 152
Calgary, AB T2A 4T8
Phone: 403-295-8547 Fax: 403-207-8845
Webwww.WesternNaturopathic.com
Email: numberq11@gmail.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy (Intravenous Ozone Therapy), Limb Bagging, Rectal Insufflation. Lyme Disease, Chronic Infections, Platelet Rich Plasma (PRP), PEMF (Magnetic Therapy), Chelation, Allergies.
Clinic Motto: The primary goal of naturopathic medicine is to address the cause of illness, and not stop at the symptoms. The patient is seen as a whole person. We empower you. We work with you to find the ideal solution to meet your needs. Our goal is disease free body and a stress free mind.
Dr. Raj-Inder Rakhra, ND
Ayurved naturopathic Medical Clinic
۲۰۲ ۱۲۱ ۱۴th Street NW
Calgary AB Canada T2N 1Z6
Phone: 403-270-7033 Fax: 403-670-6732
Emaildrrakhra@hotmail.com
Webwww.aynh.com
Specialty: Prolotherapy, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Rectal Insufflation.
Our clinic provides prevention and treatment options for men, women, and children with Safe Non-Toxic Natural Protocols. The treatments provided include Autohemotherapy, Prolozone, Prolotherapy, Chelation (EDTA), IV Vitamin C and supportive cancer care. We also treat chronic fatigue, fibromyalgia, neurological and digestive issues as well as all aspects of family health care.
Dr. Shaun Riddle, ND
Calgary Centre for Naturopathic Medicine
۲۰۰, ۱۱۰ Point McKay Cr. NW
Calgary, AB T6N 1H9
Phone: 403-270-9355 Fax: 403-237-0747
Emailshaunriddle@msn.com
Webwww.drshaunriddle.com
Specialty: Prolotherapy, Prolozone, Platelet Rich Plasma, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Lyme Disease, Chronic Infections
Clinic Motto: Calgary Center for Prolotherapy offers validated and personalized therapy from qualified and specially-trained professionals for the correction of the underlying causes of most muscle and joint pain.
Dr. Wayne Steinke
Dr. Aki Kawai
Dr. David Bojtisek
۶۹۱۸-۷۷ Street
Edmonton, AB T6E 6V2
Tel: 780-436-7100 Fax: 780-436-8276
Specialty: Prolozone, IV Ozone
Dr. Tris Trethart, MD
HealthWorks
۱۰۳۰۳ ۶۵ Ave.
Edmonton, AB T6H 1V1
Tel: 780-433-7401 Fax: 780-433-0481
Specialty: Orthomolecular Vitamin Therapy, Complimentary and Alternative Medicine, Chelation EDTA Plaquex, Live Blood Analysis

Take me Back to the Ozone Doctor Index

British Columbia, Canada Ozone Doctors and Clinics

Dr. Alana Berg ND
Mission Naturopathic Clinic
#۲۰۲ – ۲۹۰۰ Pandsy Street
Kelowna BC V1Y 1V9 Canada
Tel: 250-862-8791 Fax: 250-862-8792
Emailinfo@missionnds.com
Web Sitewww.missionnds.com

Specialty: Major Ozone Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Ozone Insufflation, Chelation, BRMT, Lyme Treatment, Prescriptive Authority.
Dr. Jonathon Berghamer ND
Catalyist Kinetics Group
۷۸۶۵ EdmondsStreet
Burnaby BC V3N 1B9 Canada
Tel: 605-524-4959 Fax: 604-522-4999
Emailinfo@drberghamer.com and info@catalystkinetics.com
Web Sitewww.drberghamer.com and www.catalystkinetics.com

Specialty: Prolozone, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation.Our multidisciplinary clinic specializes in Adrenal Fatigue, Bio-Identical Hormones, IV Nutrition, Prolotherapy, PRP, Concussions, Major Traumatic Brain Injury, Neural Therapy, Prolozone (Prolotherapy with Ozone), and Microcurrent. By focusing on the cause of illness not only are a patient’s symptoms alleviated but long term optimal health is achieved. Visit our website www.drberghamer.com.
Dr. Tamara Browne ND
Natural Family Health Clinic & Chelation Centre

#۱۰۱ – ۱۰۴۰ Main Street
Okanagan Falls BC N0H 1R4 Canada
Tel: (250) 497-6681
Emaildrbrowne@shawbiz.ca
Web Sitewww.ChelationOkanagan.com

Specialty: Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Rectal Ozone Insufflation, Chelation, IV Nutrition, Meyers, IV H2O2, Plaquex, Nutrition, Wellness, Herbal Medicine, Homeopathy.My goal as a Naturopathic Physician is to seek the most effective disease treatment and disease prevention protocols available through the extensive study of the scientific research and the history of medicine to provide the public with safe, non-toxic natural options for healthcare.My singular commitment is to the welfare of my patients. (Read more at www.ChelationOkanagan.com or visit the clinic).
Dr. Eric Chan
Dr. Tawnya Ward

Naturopathic Physicians
Pangaea Clinic of Naturopathic Medicine
۱۲۰-۱۲۰۱۱ ۲nd Ave
Richmond, BC V7E 3L6
Tel: (604) 275-0163
Fax: (604) 677-5910
Web Sitewww.pannaturopathic.com

Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy
Dr. Phoebe Chow
۲۲۹۸ Newport Avenue
Vancouver, BC V5P 2J2 Canada
Tel: 604-327-0021 Fax: 604-327-0021
Emailoffice@drphoebechow.com
Webwww.drphoebechow.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, UV Therapy
Dr. Sterling Desmond TCM Reg. Ac
۱۸۴۲ B-Comox Avenue
Comox BC V9M 3M7 Canada
Tel: 250-941-8777 Fax: 250-941-8778
Emaildr.s.desmond007@gmail.com
Webwww.evolvewithdesera.com
Specialty: Prolozone, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation. We provide Prolozone & BioPuncture Injection Therapy, Ear Insufflation, Inhaled Ozonides (through olive oil), Rectal / Vaginal Ozone Insufflation, Acupuncture, Joint Manipulation, Traditional Chinese Medicines, Natural Medicines & Herbs, HyperOxy Ozonated Olive Oil, Laser Therapy, Diet ad Lifestyle Counseling including Qi Gong & Yoga, Energy Management Techniques
Dr. Grace Francescato ND
Elemental Naturopathic
۶۰۱ West Broadway, Suite M2
Vancouver, BC V5K 4C2 Canada
Tel: 604-874-0545
Emailgrace@elementalnd.com
Webwww.elementalnaturopathic.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Rectal Insufflation, IV Therapy, Hormone Balancing.
Dr. Kathy Graham
۱۲۸۳ Main Street, Box 3579
Smithers, BC V0J 2N0
۲۵۰-۸۴۷-۰۱۴۴
Specialty: Ozone therapy
Web Site: www.naturallyempowered.com
Dr. Tom Grodski ND
White Rock Naturopathic Clinic
۲۰۸-۱۶۷۶ Martin Drive
Surrey BC V4A 6E7
Tel: 604-531-5878 Fax: 604-531-5957
Web Site: www.drgrodski.com

Specialty: Prolozone, Rectal Insufflation, UV Therapy.
Dr. Sharon Gurm
Naturopathic Physician and Founder
Port Moody Naturopathic Health & Wellness
Leading the Way in Comprehensive Integrative Medicine
۲۰۲-۱۰۱ Klahanie Drive
Port Moody, BC V3H 0A7
Tel: 604-949-0077 Fax: 604-949-0017
Web Site: www.portmoodynaturopathic.com
Janice Jones
Kalala Healing Center

Ozone Sauna Center
Vibrational Medicine ~ Supplemented with Reiki, Bio Energy, and Reconnective Healing
۱۴۳۲۹ ۷۷ Avenue
Surrey BC V3W 0X9
Tel: 604-596-4707 Fax: 604-596-4706
Web Site: www.KalalaHealing.com
Specialty: In addition to Ozone Sauna Therapy we offer EWOT (Exercise With Oxygen Therapy), Bio Energy, Reiki, Emotion Code, John of God / Crystal Healing Bed, Photon Sound Beam, Infrared and Ozone Sauna Therapy, Biomagnetism, Fractal Mandala Sessions and much more. Visit our website at Site: www.KalalaHealing.com for more information and to book an appointment.
Dr. Seema Kanwal ND
Balance Medical Center
۱۵۹۰ West 7th Ave
Vancouver BC V6J 1S2
Tel: 604-569-0488 Fax: 604-229-2088
Emailinfo@balancemedical.ca
Websitewww.BalanceMedical.ca
Specialty: Prolozone, Major Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation.
Our clinic specializes in Bio-Identical hormones, IV nutrition, Prolotherapy, Chelation, Genetic Testing, Weight Loss, Nutrition, Neural therapy, Hydrogen Peroxide and More. Balance Medical Center is a physician run centre for Integrative Medicine in Fairview Slopes, Vancouver. We use a modern, scientific approach to help patients restore vitality, health and wellness to their lives.
Dr. Martin Kwok ND
Richmond Alternative Medical Clinic
۱۵۰ – ۷۳۴۰ Westminster Hwy
Richmond, BC V6X 1A1, Canada
Tel: 604-207-0167
Fax: 604-273-22013
Web Site: www.DrMartinKwok.com
Emaildrmkwok@shaw.ca
Specialty: Prolozone, IV Ozone. The clinic focuses on chronic conditions, including cardiovascular illnesses, allergies, chronic pains, female health issues, etc. The clinic provides therapeutic modalities, including chelation, ozone, mesotherapy, accupuncture, chinese herbal medicine, nutritional therapy and more.
Dr. Michael Lederman, LLB, ND
South Granville Naturopathic Clinic LTD
۲۱۲-۳۱۹۵ Granville Street
Vancouver BC V6H 3K2 Canada
Tel: 604-738-3858 Fax: 604-738-3855
Emailinfo@drlederman.com
Web Sitewww.drlederman.com
Specialty: Ozone IV, Colonics. Dr. Lederman offers many therapeutic treatments including: Prolotherapy, Neural Therapy, Mesotherapy, IV Vitamin Therapy, Chelation Therapy, Infrared Sauna Therapy
Dr. Caleb Ng ND
Mountainview Wellness Centre
۳۵۶۶ King George Blvd
Surrey BC Canada V4P 1B5
Tel: 604-538-8837 Fax: 604-538-8031
Emailoffice@mvwc.ca
Websitewww.MountainviewWellnessCentre.ca
Specialty: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Ozone Limb Bag, Rectal Ozone Insufflation, Dental Ozone Protocols, Platelet Rich Plasma for reconstruction of damaged ligaments and tendons.
At Mountainview Wellness Centre our first priority is our patients health and happiness. At Mountainview Wellness Centre we believe in not only treating our patients various ailments and diseases, but educating our patients becoming their personal coaches, giving them the tools that encourage and empower them to take charge of their health.
Dr. Rod Santos
Central Park Naturopathic Clinic
۴۰۷۱ Kingsway Ave
Burnaby BC V6H 1Y9
Tel: 604-439-1230
Also a clinic at:
Squamish Naturopathic Clinic
۳۸۱۳۴ Second Ave.
Squamish BC V0N 3G0
Tel: 604-892-1578Emaildrsantos@telus.net
Web Site: www.centralparknaturopathic.com
Services Offered: Prolotherapy, mesotherapy, chelation, IV vitamins, bioidentical hormones
Shalimar Health Spa
۷۰۱ Lakeside Drive
Nelson, BC   V1L 6G3
۲۵۰-۳۵۴-۴۴۰۸
Specialty: Ozone Hyperthermic Chamber
Ozone_Doctor Dr. Kulwinder Sraw. ND
۸۸۸ Short Street
Victoria BC V8X 2V5
Tel: 250-477-5776
Website: www.victorianaturopathic.com
Specialty: Ozone Prolozone Injections
Dr Garrett G Swetlikoff, ND
Kelowna Naturopathic Clinic
۱۶۰-۱۸۵۵ Kirschner Road
Kelowna, B.C. V1Y 4N7
Web Sitewww.natural-medicine.ca
Emailknc@shawlink.ca
Dr. Lorne Swetlikoff ND
Vancouver Naturopathic Clinic
۵۰۱ – ۱۳۶۷ West Broadway
Vancouver, BC, Canada V6H 4A7
Phone: 604-738-2111 Fax: 604-738-5515
Dr. Andrew R. Taylor Dr.TCM, R.A.C., R.M.T.
Advanced Healing Arts

۲۰۱ – ۲۶۱۵ St. Johns Street
Port Moody, B.C, Canada V3H 2B5
Tel: 604-939-4325
Email: drandrewrt@gmail.com
Website: www.AdvancedHealingArts.ca
Services: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Bagging with Ozone, Rectal Ozone Insufflation, Prolotherapy, Prolozone (Advanced Level Training with Dr. Frank Shallenberger MD), Acupuncture, Trigger Point Injection, Neural Therapy, Ariculotherapy, Joint Manipulation, Massage Therapy, Colonics, Platelet Rich Plasma (PRP), Live Blood Analysis, BTA, Food Allergies
Dr. Rishi Verma, MD
Balance Medical Center

۱۵۹۰ West 7th Avenue
Vancouver, B.C, Canada V6J 1S2
Tel: 604-569-0488  Fax: 604-229-2088
Email: info@balancemedical.ca
Website: www.balancemedical.ca
Services: Prolozone, Major Autohemotherapy, Rectal Insufflation, Limb Bagging
Notes: Our clinic specializes in Bio-Identical Hormones, IV nutrition, Prolotherapy, chelation, Genetic testing, weight loss, nutrition, Neural therapy, Hydrogen Peroxide and more.
Dr. David Wikenheiser ND
۳۰۸ – ۱۵۰۰ Hardy Street
Kelowna, BC, Canada V1Y 8H2
Phone: 250-762-8900
WebSitewww.drwik.com
Specialty: Ozone Therapy in the regeneration of connective tissue throughout the body, from spinal discs to facial wrinkles. Ozone Therapy in conjunction with acupuncture. Cutting edge diagnostic methods including Orion Explorer Computerized Electro Dermal System (an advanced form of Biological Terrain Assessment), and advanced biochemical metabolic and cancer testing methods.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Manitoba, Canada Ozone Doctors and Clinics

Dr. Sean Ceaser, ND
Naturopathic Doctor
Centre For Natural pain Solutions
۵۷۸ Broadway
Winnipeg, Manitoba CANADA
Websitewww.drceaser.com
Tel: (204) 775-4539
Specialty: IV Ozone, Ozone Insufflation, Prolozone, IV H2O2, Minor Autohemotherapy and Allergy Desensitization, IV chelation
Dr. Paul Conyette ND IMD MD (MA)
Canadian Biologics Inc
۳۷۴ River Ave, Suite 101
Winnipeg , Manitoba R3L 0E4 CANADA
Email: drpaulconyette@CanadianBiologics.com
Websitewww.CanadianBiologics.com
Tel: (204) 831-9058
Specialty: Prolozone, Rectal Ozone Insufflation, Acupuncture, Chelation Therapy, Cancer Therapies, Drug Rehabilitation.
Dr. Dean Schrader ND
Centre for Natural Medicine

۱۲۱۸ Lorette Ave
Winnipeg , Manitoba R3M 1W5 CANADA
Emailinfo@naturalmedicine.mb.ca
Websitewww.NaturalMedicine.mb.ca
Tel: (204) 488 6528 Fax: 204452-7044

Specialty
: Prolozone, Major Ozone Autohemotherapy (including OHT/ “10 Pass”), Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy, plus General Family Medicine.
Dr. Gordon Sims ND, LAc
Centre for Natural Medicine

۱۲۱۸ Lorette Ave
Winnipeg , Manitoba R3M 1W5 CANADA
Emailinfo@naturalmedicine.mb.ca
Websitewww.NaturalMedicine.mb.ca
Tel: (204) 488 6528 Fax: 204452-7044

Specialty
: Prolozone, Major Ozone Autohemotherapy (including OHT/ “10 Pass”), Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy. General Practice including highdose “10 Pass” Major Autohemotherapy.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

New Brunswick, Canada Ozone Doctors and Clinics

Dr. Nicholas Anhorn BSc. ND
Moncton Naturopathic Medical Clinic
۱۲ Fifth Street
Moncton NB E1E 3G9
Canada
Tel: 506-382-1329 Fax: 506-382-1828
Emailmonctonnaturopathic@gmail.com
Webwww.monctonnaturopathic.com
Services: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor AutoHemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, IV Nutrient Therapy, Chelation and Chezone (Ozone with Chelation), Prolotherapy, Neural Therapy, Neuroprolotherapy.
Dr. Anhorn and his team are committed to supporting their patients to restore and maintain optimal health by providing individualized therapies. They serve all patients of any age, and in all stages of health, from chronic illnesses and acute conditions to those who are simply interested in optimizing their health and preventing future illness. Visit their website here: www.monctonnaturopathic.com.

Nova Scotia, Canada Ozone Doctors and Clinics

Dr. Ben Connolly ND
Cornerstone Naturopathic
۱۴ Old School Rd.
Upper Tantallon, NS, B3Z 2J6
Tel: 902-820-3443 Fax: 902-820-3440
Websitewww.CornerstoneNaturopathic.ca
Email:
 info@cornerstonenaturopathic.ca
Specialty
: Prolozone (Ozone Injections), Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Bagging with Ozone, Rectal Ozone Inusufflation
Dr. Taryn Deering ND
Naturopathic Doctor
Sackville Naturopathic Health Centre
۵۴۶ Sackville Drive, Unit 400
Lower Sackville, NS B4C 2S2 CANADA
Tel: 902-252-3080 Fax: 902-252-3081
Websitewww.SackvilleNaturopathic.com
Specialty
: Prolozone (Ozone Injections), Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Bagging with Ozone, Rectal Ozone Inusufflation.
Cornerstone Naturopathic is a full service clinic offering ozone as well as chelatin, IV Vitamin C, Myers Injections, EDTA and Neuro-Prolo-Therapy.
Dr. Colin MacLeod ND
Cornerstone Naturopathic
۱۴ Old School Rd.
Upper Tantallon, NS, B3Z 2J6
Tel: 902-820-3443 Fax: 902-820-3440
Emailinfo@drcolinmacleod.com
Websitewww.drcolinmacleod.com
Specialty
: Prolozone Ozone Injections, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation. We also provide Intravenous Vitamin C, Myers Cocktail, Neural Prolotherapy, Nutritional Counselling, Herbal Medicine, and Acupuncture.
Dr. MacLeod provides safe and effective treatments which blend ancient traditional medicine with modern science and research. He is passionate about helping patients achieve optimal health, prevention of disease and a long, happy life.
Dr. Bryan J. Rade ND
Naturopathic Doctor
Lower Sackville Wellness Center
۵۴۶ Sackville Drive
Lower Sackville, NS B4C 2S2 CANADA
Tel: 902-830-4615
Emaildr.bryanrade@gmail.com
Websitewww.bryanradend.com
Specialty
: Ozone Injections, Neural Therapy, Neural Prolotherapy, IV Therapy, Chelation, Full Spectrum of Naturopathic Treatments

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ontario, Canada Ozone Doctors and Clinics

Dr. Leanne Astawan MD
Integrative Regenerative Functional Medicine

۱۲۱ Charles Street West, Suite 120
Kitchener, ON N2G 1H6
Tel: ۵۱۹-۵۷۸-۴۲۳۰
Specialty: Fellow in Ozone Therapy and Advanced Prolozone Therapy. Advanced Fellow in Antiaging, regerative and functional medicine. Autonomic Resonance Testing, Neural Therapy. Fellow in the College of Family Physicians ofCanada.We provide Prolozone and Ozone Therapy for muscle pain, joint pain, and all forms of degenerative problems including: Neck, Shoulder, Elbow, Wrist, Hand, Back, Hip, Knee, Ankle, Foot pain, Degenerative Disc Disease, Sciatica, Carpel Tunnel Syndrome, Rotator Cuff Injuries, Arthritic Joints, Autoimmune Disease, Bell’s Palsy, Chronic Fatigue Syndrome, Skin Problems, Rejuvenating Cosmetic Ozone.
Dr. Robert Banner MD
۶۲۰ Richmond Street
London, ON N6A5J9
Tel: ۵۱۹-۸۵۰-۶۵۷۵ Fax: 519-850-6583
EmailBannerOffice@bellnet.ca
Websitewww.DrRobertBanner.com
Specialty: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Neural Therapy, Prolotherapy, Accumpuncture, Autonomic Response Testing (ART).
Dr. Banner offers consultations for medical conditions that have been difficult to diagnose and/or treat. His approach is holistic, assessing a broad range of concerns that address the body as a whole. Dr. Banner is a medical doctor who holds certification in Pain Management, Anesthesiology, Family Practice and Traditional Chinese Medicine Acupuncture. He identifies and prioritizes the underlying cause of health problems. Goals are set and a treatment plan outlined. At every stage of care, Dr. Banner will guide the patient to be as informed, involved and educated as possible.

Dr. Robert Clinton DDS
Clinton Dentistry
۴۳۱۰ Stage Coach Road
Sydenham (Eastern Ontario) ON K0H 2T0
Tel: ۶۱۳-۳۷۶-۶۶۵۲ Fax: 613-376-6071
Emailinfo@ClintonDentistry.com
Websitewww.ClintonDentistry.com
Specialty: Dental Ozone Protocols; Certified by the American Academy of Integrative Medicine and Dentistry.
Dental Ozone Protocols for fillings (cavities), root canals, gum treatments, extrations, infections all per training with the ACIMD. Canary Dental Diagnostics, ceramic implants, iTero CAD/CAM fillings (ceramic, zirconia) IAOMT Protocols (IAOMT = International Academy of Oral Medicine and Toxicology. You can see their website here: www.iaomt.org).
Dr. Agnieszka Cybulski DDS
Amber Dental
۳۲ West Street
Brantford ON Canada N8T 3E6
Tel: ۵۱۹-۷۵۹-۷۱۹۰ Fax: 519-756-4228
Email: toothteam@hotmail.com
Specialty: Dental Ozone Protocols; Certified by the American Academy of Integrative Medicine and Dentistry. Holistic Dentistry, Fluoride Free Office, IAOMT Amalgam Removal Protocol
Dr. Lawrence Freedman DDS, NMD(US), AIAOMT
Blood Dental Health Centre / Toronto TMJ & Sleep Centre
۴۱۵ Bloor Street West, Suite 300
Toronto ON M5S 1X6
Tel: ۴۱۶-۵۳۸-۸۸۸۳ Fax: 461-538-9906
Emaildentistry@BloorDental.com
Websitewww.BloorDental.com
Specialty: Dental Ozone Protocols; Certified by the American Academy of Integrative Medicine and Dentistry and Prolozone
Prolozone injections (TMJ), Osteonecrotic – Ozone Injections, Ozone in Cavity Preparations, Ozone used in Root Canals & Extractions, Mercury Safe Amalgam Removal, Periodontal Therapies using Ozone, Dental Infections, TMJ & Sleep Therapies, Board Certified in Integrative Biological Medicine (by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry).
Dr. Fred Hui
۴۲۱ Bloor Street East, Suite 202
Toronto, ON M4W 3T1
Tel: ۴۱۶-۹۲۰-۴۲۰۰
Emaildrhui@drhui.com
Websitewww.drhui.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, 10 Pass High Dose Ozone. Integrative conventional, alternative medicine. Intravenous Therapies such as Chelation, Hydrogen Peroxide, Nutrient Therapies. Very active in 10 Pass High Dose Ozone Major Autohemotherapy, Special interest in arthritis, autoimmune diseases, fibromyalgia, chronic fatigue, heart and circulation problems.
Dr. Cindy Kneebone DVM
East York Animal Clinic
۸۰۵ O’Connor Drive
Toronto, ON M4B2S7
Tel: ۴۱۶-۷۵۷-۳۵۶۹
Emaileyac@holisticpetvet.com
Websitewww.holisticpetvet.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Baggin, Rectal Insufflation, UV Therapy.
Our veterinarians, Dr. Paul McCutcheon, Dr. Cindy Kneebone and Dr. Anya Yushchenko, practice veterinary medicine using an integrative approach. This approach explores the many avenues of diagnostic and therapeutic methods – whether considered mainstream or holistic. As needed, we utilize the input of visiting specialists and offsite referral and emergency facilities. We are celebrating 50 years of serving you and your pet! Come in to see us!
Dr. Eric Mullins DMD
۶۵۰ South Pelham Road
Welland ON L3C 3C8 Canada
Tel: 905-732-1121 Fax: 905-732-0688
Specialty: Dental Ozone Protocols; Ozone in Dentistry (Certified through the ACIMD): preventative dentistry, ozone for fillings, used in completing root canals, gum treatment, extractions and dental infections. Dr. Mullins has been using ozone in dentistry since 2010 and received training and formal certification at the American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Donn Gaudin, Phd, Dr. Med
Canadian Centre for Integrated Health Studies Inc.
۳۰ Sword Street
Toronto, ON, M5A 3N2 Canada
Tel: 416-922-0006
Fax: 416-922-8188
Specialty: Prolozone, Ozone IV. Orthomolecular nutrition, collateral biological dental support, Biological Medicine (trained in Germany), Heavy Metal Detoxification, Neuroendocrinology, Oxygen Therapies, Neuraltherapy.
Dr. Michael Prytula
۲۹۶ Welland Avenue
St. Catherines, ON L2R 7L9
Tel: 905-684-4934 Fax: (905) 684-1849
Emailinfo@naturomedic.com
Websitewww.naturomedic.com
Specialty: Ozone, Chelation, MicroOrganism Elimination Technique, Chinese Herbal Medicine, Western Botanical Medicine, Magnetic Therapy, Spinal Manipulation, Colour Therapy, and much, much more.
At NaturoMedic.com our mission is to provide the structure for the healing of patients, by optimizing their health and treating disease. We educate our patients, and individualize the treatment process by eliminating disease-causing factors. We work in conjunction with current medical therapies and investigate and utilize therapies that have been proven to be effective throughout the world and throughout time. It is our intention to remain on the cutting edge of healing therapies from around the world and to make these therapies known to the general public and medical personnel (see NaturoMedic.org for our medical personal training programs), thus aiding everyone to work toward obtaining their own level of optimum health.
Dr. Allan Price ND
Naturopathic Oncology
Clinical Director, Pure Wellness Group

۱۵۹۶ Regent Street South
Sudbury, ON P3E 3Z6

Tel
: 705-586-7873
Emailreception@purewg.ca
Websitewww.PureWellnessGroup.ca
Dr. Oksana M. Sawiak DDS IMD
Integrative Wellness & Detox Centre
۲۳۲ Guelph Street
Georgetown ON L7G 481Canada
Tel: 905-279-6619
Emaildrsawiak@drsawiak.com
Websitewww.YouWell.ca
Specialty:
 Ozone Dental Protocols, Limb Bagging, Rectal Ozone Insufflation, RIFE, Far InfraRed Sauna, ION Cleansing, Foot Baths, Laser, Acudiscs, Dental Hygeine Services, Body Talk, Detoxification.
Dr. Irena Szczesny DDS
۱۰۳۸ Lawson Road
London, ON N6G3V6 Canada
Tel: 519-471-0984
Emaildrszczesny@yahoo.ca
Specialty:Prolozone Ozone Injections, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Bagging, Ozone Dental Protocols, Mercury Safe Removal Dentist, Orthodontics, Luminierrs, TMJ and Sleep Therapy, Family Dentistry.
Dr. Ewa Tobin DDS
Thornton Dental Centre
۴۱۷۱ Innisfil Beach Road, #7
Thornton ON L0L 2N0 Canada
Tel: 705-458-0775 Fax: 705-458-0418
Emailinfo@thorntondentalcentre.ca
Websitewww.ThorntonDentalCentre.ca
Specialty: Dental Ozone Protocols, Fully trained in Dental Ozone Therapy by Dr. Robert Harris and Dr. Phil Mollica of the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry
Let’s face it – the Dentist’s office is not our first choice of places to go – no matter the time or day! But Thornton Dental Centre, is no ordinary Dental Centre. Here, we focus on your whole health, including your emotional and physical comfort when you visit us. Our team members are friendly and supportive of your entire health and comfort so please be sure to let us know if you are nervous or concerned about anything. Read more about our care by visiting our website www.ThorntonDentalCentre.ca.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Quebec, Canada Ozone Doctors and Clinics

Sorry; there are currently no Ozone Doctors listed for Quebec

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Saskatchewan, Canada Ozone Doctors and Clinics

Dr. Chris Geradts, DDS
Aspen Dental
۸۹۵ ۹th Avenue, Moose Jaw, SK, S6H4J3, Canada
Tel: 306-692-4050
Emailmjaspendental@yahoo.ca
Webwww.aspendental.ca
Services: Prolozone, Ozone Dentist
Specialty: Biological Dentistry, Nico Lesion Surgery, Safe Mercury removal protocol, Plasma Gafting

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Malaysia

ozone_doctor Dr. Ahmad Hassan Masduki, MD
Ozone Healing S/B
NO.50, Jalan Ciku, Kluang, Johor, 86000, Malaysia
Tel: 6077768755 Fax: 607762655
Emailozonedr72@yahoo.com
Webwww.ozonehealingsdu.bad.cu
Services: Prolozone, ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy
Dr. Mahendron Ponnuthurot MD, MBBS, FRCOG, FICS, AM
Oz Wellness and Medical Centre
۳۴۵-B Jalan Ong Kim Wee
Melaka 75300 Malaysia
Tel: 
۰۶-۲۸۶۳۳۸۰ Fax: 06-2863380
Emailozwellnesscentre@yahoo.com
Web Site: 
www.oz-wellness.com
Specialty: Major Ozone Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, EBOO (Extracorporeal Blood Ozone Oxygenation), Ozonated Saline
Dr. Mohd Nasir Sulaiman MD
Ozone Therapy Center
No 6G, Jalan Opera L U2/L,
Taman TTDI Jaya, 40150 Shah Alam,
Slangor, Malaysia
Tel: 
۶۰۱۲۲۸۰۳۹۸۸
Emaildokter.ozon@gmail.com
Web Site: 
www.ozonkita.com
Specialty: Major Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Insufflation, EBOO (Extracorporeal Blood Ozone Oxygenation)

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Mexico Ozone Doctors and Clinics

Dr. Curt Maxwell, M.D.
۲۹۶ Ave A. Los Algodones
BC Mexico
(Only 7 Miles from Yuma Arizona)
Tel: 928-257-4873
Emaildrmaxwell@yahoo.com
Web Sitewww.doctormaxwell.com

Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Pain Elimination, Manipulation, Neural Therapy, Prolotherapy, Trigger Point Therapy, Specific Nutrient and Hormone Replacement Therapy (by testing blood, urine, and saliva).
Dr. Agustin Enrique Correa Pena MD
Corrultorio Medico (Dr. Agustin Correa)
Calle Gregorio Mendez 317, Colonia Centro
Colmalrallio, Tobasco 86300 Mexico

Tel: 933 33 443 04
Emailagustincorrea_85@hotmail.com

Specialty: Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation.
Dr. Juan Ricardo Flores Soto MD
Calle Rafino Tamaya #9910, Suite B, 4th Floor
Tijuana, Baja California, 22010 Mexico
Tel: 011 52 664 624 4349
Emailjricarofloresoto@hotmail.com
Services: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging , UV Therapy, Ozone Joint Injections, Ozone Spine Injections for Pain, Ozone Diabetic Foot Treatments, All Orthopedic Treatments, Chelation. Trained by the Mexican Association of Ozone Therapy
Dr. Jaun Carlos Tirado Lomas, MD
Consultorio
Rafael Martinez #2173-A, Col. Diaz Ordaz
Culiacan, Sinaloa, 80180, Mexico
Emaildrcarlostirado@gmail.com
Services: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging , UV Therapy, Rectal Insufflation as instructed by the Association Mexicana Ozonoterapia Mexico
Notes: Terapia Neural Segun Huneke, Medicina Alternativa, Medico Cirujano, Ozonoterapia
Dr. Victor Valpuesta MD
Medicina Integrativa
Hegel 232
Mexico D.F., Mexico 11570
Tel: 52916480 Fax: 63789908
Emaildrvalpuesta@gmail.com
Websitewww.Integra4.com.mx
Services:  Prolozone Ozone Injections, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy
Dr. Gustavo Villarreal Reyna
Centro 3, OCA Medical Center
Pino Suarez 640 Norte, Consultorio 211
Monterrey, Nuevo Leon, 64000
Tel: 8114928200
Emaildrgustavovillarreal@msn.com
Websitewww.centro3.org
Services:  Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation, Limb Bagging (as instructed by Centro de Investigaciones del Ozono, Cuba)
Specialty: Renacenz (cerebrolysin)
Dr. Antonio Gomez Yepes
Antiguo Jardin Lecuona
Guerro #4
Banderilla, Veracruz Mexico 91634
Tel: 52 228 8111861
Web: www.terapiasmetabolicas.com

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Barbados

Dr. Neville Bailey
Ozone Therapy Center
۱۷A Pine Road, Belleville
St. Michael, Barbados
Tel: 246-228-2206
And….Sandy Crest Medical Center
Sunset Crest, St. James
Barbados
Tel: 246-432-0899Websitewww.ozonetherapybarbados.com

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Bahamas

Dr. Ronald J Patterson MD
Shirley St. Plaza, Shirley Street
Nassau, New Providence, 55-19064
Bahamas
Tel: 242-393-0614 Fax: 242-393-0618
EmailRonPattersonMD@yahoo.com
Websitewww.DrRonaldPatterson.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, DIV – Direct Intravenous Ozone Therapy, Platelet Rich Plasma (PRP), PEMF – Pulsed Electromagnetic Field Therapy, OB/Gyn, Integrative Medicine, Hormone Therapy, Chronic Fatigue, Sleep Disorders.
Our therapies focus on correcting the underlying disease processes rather than seeking merely to suppress individual symptoms.
Dr. Sy Coolidge Pierre MD
Anethesia and Orthomolecular Medicine
#۷ Blake Road
Nassau, New Providence, 55-19064
Bahamas
Tel: 242-327-7237 Fax: 242-327-7238
Emailinfo@sypierremd.com
Websitewww.sypierremd.com
Specialty: Ozone Sauna, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy, Rife Frequency Therapy, Intravenous Nutraceuticals (Vitamin C, Glutathione), PEMF – Pulsed ElectroMagnetic Field Therapy, Intravenous DMSO.
Our therapies focus on correcting the underlying disease processes rather than seeking merely to suppress individual symptoms.

Take me Back to the Ozone Doctor Index


El Salvador

Doctors and Clinics – San Salvador

Dr. Sara Maria Alfaro MD
Centro de Rehabilitacion Alfaro Moreno
۹۹ Ave Nte #650 Colonia Escalon
San Salvador, El Salvador
Tel: ۵۰۳-۷۱۸۰۳۷۵۳ Fax 503 2263-3415 (or 503-2264-5133)
Emailsaralfaro1@gmail.com
Webwww.fisioterapiaelsalvador.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Ozone Insufflation.
Centro de Rehabilitacion Alfaro Moreno is a rehabilitation center for pain management with physical therapy, aquatic therapy and Aquaerobics, massage therapy, integrative medical practice with homeopathic medication. For more information please view our website.
Dr. Mario Raul Conde Pacheco, MD
Dr. Mario Conde Clinic
۹ Calle Pate #4416 Entre 85, 87 Av. Norte
San Salvador, El Salvador
Tel: ۵۰۳-۲۲۶۴۲۸۲۵ Fax 503 2263-3199
Emaildocconde@gmail.com
Webwww.medicosdeelsalvador.com/docctor/conde
Specialty: Ozone Therapies, Bioresonance, Homotoxicology, Homeo-Mesotherapy, Prolozone


Take me Back to the Ozone Doctor Index

India

Dr. K.R. Karnam, M.B.B.S.
Karnam Clinic
Block 10, Row A1&2, Transit Camp
Dharavi, Mumbai, Maharashtra 400017
India
Tel: ۹۱ ۲۲ ۲۴۰۷۱۸۹۴
Emailkrajmani@yahoo.com
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy, Chelation Therapy, Chezone Therapy, Siddha Medicines, Tens for Severe Pain
Dr. Satyam Patel M.S. Orthopaedics
Orthopaedic Surgeon
Shree Orthocare Clinic
۴۷-۴۸ Shalin Complex
Near Bank of India
D
arbarchokdi Road
Manjalpur
Vadodara – 390011 Gujarat India
Tel: ۹۱ ۹۹۹۸۹۵۹۸۷۸
Emaildrsatyampatel1977@gmail.com
Specialty: Ozone as instructed by Dr. Frank Shallenberger MD, Regenerative Orthopaedics, Trauma, Joint Replacements.
Fellow in Interventional Pain Paractice (Aesculap Academy), Fellow in Primary and Complex Joints (Endoklinik Germany), Editor and Reviewer In IORG and past Secretary (Baroda Orthopaedic Association), ATLS Certified (American College of Surgeons).Always Believe in Miracles.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Indonesia

Dr. Theodore MD
Neogen Anti-Aging
۸۹ Sunset Road
Kuta Bali Indonesia 80361
Tel: ۶۲۳ ۶۱ ۷۶۷۶۱۳
Emailinfo@neogenantiaging.com
Websitewww.NeogenAntiaging.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation, EBOO (RHP) Ozone Therapy, Ozone Colonic Hydrotherapy, Ozone Stem Cell Therapy

Italy

Dr. Giustino Luce M.D.,
Doctor’s in Biology

Polispecialist Medical Center
Via Italia n° ۲۰
۲۰۰۳۹ Varedo (MI)
Tel/Fax: +39 0362 582945
Emailomeopata@tin.it
Web Sitewww.studioluceonline.it
Specialty: 02 03 , ozone therapy, EDTA chelation therapy, Natural Medicine, Homeopathy , Autohemotherapy Ozone treatment, Hyperbaric Oxygen Chamber
Dr. Lamberto Re M.D.,
Clinical Pharmacologist and Toxicologist
Ozone Therapist

University of Ancona Italy
Former Researcher at the Clinical Pharmacology Unit
Medinat SRL
Via Fazioli 22, 60021 Camerano – AN
Italy
Tel: +39 071 731076 Fax: +39 071 731347
Emailinfo@medinatsrl.com
Web Sitewww.medinatsrl.com
Descripton: Medinat SRL – Center of Ozone Therapy is a modern Sanitary Structure, private, authorized to develop all the medical specialist performances included in Ozone Therapy. Situated near the Conero Mountain in the Camerano Area (Ancona Italy) Medinat SRL represents the best clinical result derived from years of basic and clinic research in the field of Pharmacology and Natural Medicine.
Specialty: Specialized in the treatments through Ozohormesis (Ozone Therapy to low doses) for the treatment of all kinds of pain and Sports Related Injury (Trauma). Specialist Therapies through Major and Minor Autohemotherapies, Paravertebral and local Ozone Injections, Ozonized Sauna, Radio Frequency, Hyperbaric Oxygen and Toxicological Consultation.
Dr. Re also has a clinic in United Arab Emirates. Please click here.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Jamaica

Ozone-Doctor-Jamaica Dr. Andre Williams DM
Cancer Care Solutions Jamaica

Shop 12 & 13 Sagicor Commercial Complex
Montego Bay, St. James, Jamaica
Tel: +1 (876) 787-8197
Email: doctor@cancercareja.com
Websitewww.cancercareja.com

Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, Integrative Cancer Treatments, Personalized nutritional protocols.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Nigeria

Dr. Olufemi Ladeinde MBBS
Rencare Integrated LTD
۱۷B Omorinre Johnson St. Lekki Phase 1
Lagos, Lagos, Nigeria
Tel: 234 063344887
Email: drladeinde@rencareltd.com
Websitewww.rencareltd.com

Specialty: Prolozone Ozone Injections, Ozone Sauna, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation. Nutritional management of Cancer and other degenerative diseases like Diabetes, Obesity, and Hypertension.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Panama

Dr. Enrique Chial MD
Centro Medico Omega

Centro Com. la Alhambra, Via R J Alfaro
Panama City, Panama
Tel: 507-6685-4228
Emailomepa3@cwpanama.net
Websitewww.drchial.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Ozone Saline IV Drip.

Peru

Dr Juan Alberto Bellido Soriano, MD
Ozonomedicar
Lima, Lima, Peru
Tel: 511 348 2023 Fax: 511 348 2023
Emailozonomedica@ozonomedicaperu.com
Web Sitewww.ozonomedicaperu.com
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation

Philippines

Dr Imelda S. Edodollon GPI MD NMD
Holistic Integrative Care Center
Upper Ground 11 Cityland Pasong Tamo Condominium BRGY Pio Del Pilar
Makati Metro Manila 1235 Philippines
Tel: 63 917 6224565, 02 744 5355
Emailmeddie92@yahoo.com
Web Sitewww.HICCPH.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation

Gerson Therapy, Chelation Therapy, Ozone Therapy, Immunotherapy, Intravenous Nutrition Therapy, Intravenous High Dose Vitamin Therapy, Laetrile/B17/Amygdalin Therapy, Photon Therapy, Hyperthermia, Energy Medicine.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Puerto Rico – Hato Rey

Osvaldo Font
Centro de Diagnostico, rehabilitacion y Control de Dolor
۱۱۷ Eleonor Rosevelt St
Hayo Rey, Puerto Rico 00918 USA
Tel: 787-754-9775 and 754-9799
Fax: 787-763-3698
Emailcontroldeldolor1@yahoo.com

Puerto Rico – San Juan

Dr. Jorge Colon-Martinez, MD
Primary Care Services
۱۵۰ DeDiego Ave, Suite 607
San Juan Health Center Building
San Juan, Puerto Rico 00911
Tel: 787-722-9416
Fax: 787-723-7945
Emailjordicolon@hotmail.com
Specialty: Homeopathy, Neural Therapy, Weight Loss, Homotoxicology, Mesotherapy, General medicine
Dr. Jorge Colon-Velez, MD
Primary Care Services
۱۵۰ DeDiego Ave, Suite 607
San Juan Health Center Building
San Juan, Puerto Rico 00911
Tel: 787-722-9416
Fax: 787-723-7945
Emailjordicolon@hotmail.com
Specialty: Homeopathy, Neural Therapy, Homotoxicology, Addiction Medicine, Occupational Medicine, Medical Review Officer, Mesotherapy
Juan M. Valentin, Naturopath
Organic Roots
Marginal Magnolia Gardens
Bayamon Puerto Rico 00956
Tel: 787-780-3023 Fax: Same
Emaildejemi@hotmail.com
Websitewww.tunatulopata.com
Specialty: Ozone Sauna, Limb Bagging, Rectal Insufflation, Natural hormone Replacement Therapy, Nutritional Vegetarian Diet, Amino Acid Approach.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

South Africa

Dr. Hilda J. Landman, MD (UCT), BA Hons (Psych) (Stell)
Ozone Aesthetics

۳۶ Beuitekring Road
Stellenbosch, Western Cape, 7600, South Africa
Tel: 27 21 8833345 Fax: 27 86 6451067
Email: info@ozone-aesthetics.com
Website: 
www.Ozone-Aesthetics.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation.
Rife Resonator, VedaPulse Analysis, VoiceBio Analysis, Tazim Pain Treatment, Biopuncture, Bio-Identical Hormone Replacement Therapy, and Functional Medicine
Dr. Gerrie Lindeque, MD
Buitenstreet 24
Parys, Freestate, South Africa 9585
Tel: 56-8176217
Fax: 56-8176935
Dr. A. M. Haffejie
Optimum Health Span
(a) Suite 101 Midrand City Midrand
(b) Melrose Arch Melrose
Johannesburg, South Africa
Tel: 27 11 8053731
Fax: 27 11 8054456
Emailahmedh@yebo.co.za
Web Sitewww.ohi.co.za
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy, AntiAging, Bio Identical Hormone Replacement Therapy
Dr. Steven Stavrou D.O.M. PT
Regenerative Health
Suite N7, Sandton Medpark Pier Place
Sandton
Johannesburg, Gauteng 2000 South Africa
Tel: 27 11 706 5946
Emaildrstavs@regenerativehealth.co.za
Web Sitewww.regenerativehealth.co.za
Specialty: Prolozone, Rectal Ozone Insufflation, Doctor of Oriental Medicine, Regenerative Medicine Specialist, Certified Prolotherapist.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Tanzania – Ozone Doctors and Clinics

Ozone_Course Dr. James Paul
Tuari Road Kawe
Dar Es Salaam, kinondoni 14121
Tanzania
Tel: 255 762817648
Emailjpmbucha@gmail.com
Services: Ozone Therapy and Prolozone

Trinidad – Ozone Doctors and Clinics

Dr. Daniel St. Brice, NMD
Optimum Health Centre
#۱۹ Archibald Street Tumapuna, Trinidad
Tel: 686-645-6760 Fax: 868-645-6760
Emailoptimumhealthcare@tstt.net.tt
Services: Prolozone, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy
Specialty: Brain Wave Neuro Therapy,NeuroAssessment

Take me Back to the Ozone Doctor Index

USA Ozone Therapy Doctors and Clinics

Alabama USA Ozone Therapy Doctors and Clincs

No Doctors in Alabama at this time….

Arkansas USA Ozone Therapy Doctors and Clincs

Dr. Chester Clark DDS
Amity Gentle Dental
۴۳۹ E Thompson Street
Amity AR 71921 USA

Tel: 870-342-5265 Fax: 870-342-6292
Email: AmityDental@windstream.net
Websitewww.biodentist.net

Specialty: Ozone Dentist . Precautions for safe replacement of mercury fillings, Ogram Technique used for extractions, PRF- Platelet Rich Fibrin service available, Root Canal treated teeth removed.Ozone Doctor ArkansasDr. Lisa M Hendrix MD
Integrative Allergy & Wellness
۱۳۱۹ Redwolf Blvd, Suite C
Jonesboro AR 72401 USA

Tel: 870-236-3388 Fax: 870-236-2656
Email: envisagebody@gmail.com

Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy, IV Nutrient Therapies, Bio-Identical HormonesOzone_Doctor_ArkansasDr. Donald Warren DDS
Warren Dental
۳۹۰ Factory Road, Suite A
Clinton AR 72031 USA

Tel: 501-745-4656
Websitewww.dwarrendental.com

Specialty: Ozone Dentist as trained by ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry plus… Ozone and Laser used in Dental Hygiene. Ozone to treat and supplement surgery. Mercury amalgam removal, metal free resotrations, biocompatible materials and testing, nutritional muscle testing.
Dr. Don and Dr. Darryl Warren’s sincere commitment to excellence allows them to provide exceptional care for their patients and obtain successful treatment results. Their general practice provides complete dental care fo adults and children using state of the art equipment and techniques without the use of mercury filling material.

Alaska USA Ozone Therapy Doctors and Clincs

Dr. Michael J. Ellenburg ND, MPH, MAc
Center for Natural Medicine Inc.
۳۵۰۰ Latouche, Suite 360
Anchorage, Alaska 99508
Tel: 907-563-2366
Websitewww.drellenburg.com
Emaildr@drellenburg.com

Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Arizona

Dr. Fred Arnold NMD
Scottsdale Pain Rehabilitation and Wellness
۷۵۹۵ E. McDonald Drive, Suite 100
Scottsdale AZ 85250
Tel: 602-292-2978
Fax: 480-219-8132
Emaildrarnold@cox.net
Websitewww.ProlotherapyPhoenix.com

Specialty: Prolozone, Major Ozone Authohemotherapy. Minor Authohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Blood Irradiation Therapy, Neural Therapy, Anti-Aging Medicine, Vitamin and Mineral IV Therapies, Pain Rehabilitation Services.

With over 20 years of clinical experience, Dr. Fred G Arnold NMD specializes in Pain Rehabilitation Services. He is a Fellow of the American Academy of Ozonotherapy (FAAO) trained by Dr. Frank Shallenberger MD, and Certified in Ozonotherapy (APT), a Diplomate of the American Academy of Health Care providers, and a member of American Association of Ozonotherapy. He is one of the few physicians in the nation with both a naturopathic medical degree and a chiropractic degree. He was also trained in ozone therapy by O3 Restore and Dr. Dennis Harper. Additional pain rehabilitation procedures performed include Prolotherapy, PRP, and Neural Prolotherapy. See us at www.ProlotherapyPhoenix.comDr. Eli Ber, ND
Ber Medical Center
۱۰۷۵۲ N. 89th Place B213
Scottsdale AZ 85260
Tel: 480-634-6172
Fax: 480-634-6975
Specialty: Prolozone, Major Authohemotherapy. Pain management, Natural Hormone Balancing, Weight Loss, Gastrointestinal Health, Accupuncture.
Dr. Yezid Alberto Callejas ND
AVANT
۵۳۱ E Thomas Road, Suite 104
Phoenix AZ 85012
Tel: 602-279-4334
Fax: 602-279-5744
Emaildreclectico@yahoo.com
Web Sitewww.clinicavant.com
Specialty: Integrative and Naturopathic modalities such as Prolozone, Proloso (DMSO Prolotherapy), Accupuncture, Chezone, IV Therapy, Cold LASER, Clinical Nutrition, Peroxide Therapy and others for Acute and Chronic Diseases.

Dr. Jorge B Cochran NMD
۶۵۵۸ E Caroudelet Drive
Tucson AZ 85710
Tel: 520-546-3233 Fax: 520-546-3833
EmailDr.Jorge.Cochran@gmail.com
Specialty: Prolozone (as instructed by Dr. Dennis Harper of O3 Medical Services).
Dr. Eugene Eihausen NMD
Carefree Health Path & Med Spa
۲۵۲۵ W. Carefree Hwy
Building 3 Suite 118
Phoenix AZ 85085
Tel: 623-748-9106
Fax: 623-748-9574
Specialty: Prolozone, Major Authohemotherapy.
Dr. Robert Ellsworth NMD
Five Seasons Health
۸۵۶۰ E Shea Blvd. Suite 130
Scottsdale AZ 85260 USA
Tel: 480-423-7060 Fax: 480-423-7095

Email
۵SeasonsHealth@gmail.com
Websitewww.FiveSeasonsHealth.com

Specialty
: Dr. Ellsworth specializes in Prolozone Ozone Injections, Prolotherapy and PRP – Platelet Rich Plasma Injection Therapies, MAH – UBI, Ozone Sauna, Major and Minor Ozone Authohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UVBI (Ultraviolet Blood Irradiation Therapy), Specialty IV Nutrient Therapies inluding high dose Vitamin C, Chelation, and Detoxification including heavy metal detox, Food Allergies and Sensitivities, Lyme Protocols and Autoimmune Support Therapies.
Dr. Suneil Jain, NMD
Rejuvena Health & Aesthetics
۹۹۷۷ N. 95th St., Suite 101
Scottsdale, AZ 85258
Tel: 480.551.9000
Webwww.WeRejuvenate.com
Emailinfo@werejuvenate.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy Ozone, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging (Ozone), Rectal Insufflation, UVBI, Hydrogen Peroxide Therapy, Chronic Disease, Autoimmune Disease, Gastrointestinal tract Disorders, Food Allergies & Sensitivities, Candida, Chronic Fatigue syndrome, Aesthetic Medicine, Prolotherapy, Platelet Rich Plasma (PRP) Therapy, EBV, CMV, Hepatitis B & C, Staph, StrepDr. Robert Kasa MD
Ahwatukee Orthopedics

۱۶۵۱۵ South 40th Street, Suite 103
Phoenix, AZ 85048
Tel: 480-275-5708 Fax: 480-275-5716
Emailinfo@drkasa.com
Websitewww.drkasa.com
Specialty: Prolozone (Prolotherapy with Ozone), Ozone Minor Autohemotherapy, Prolotherapy, Traditional Conservative Orthopedic Measures
Dr. Jeanne Anne Krizman DMD IMD MPH IBOM AIOMT
Krizman Dental: Integrative Biological Dentistry

۱۶۰۱ N. Tucson Blvd. Suite #35
Tucson AZ 85716
Tel: 520-326-0082
Emailsmile@krizmandental.com
Websitewww.krizmandental.com
Specialty: Prolozone (Prolotherapy with Ozone), Ozone Dental Techniques as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.

Bio-compatible, Mercury-safe, fluoride-free, general and cosmetic dentistry. Dental use of ozone therapy includes: cavity preparation, hygiene & periodontal treatments, extractions, treatment for osteonecrosis of the jaw, nasal & ear insufflation, prolozone injections (for pain and lymphatic drainage), minor auto-hemotherapy, and TMJ injections. Dr. Krizman has completed the Advanced Dental Ozone course and is certified to use ozone in dentistry by the American College of Integrative Medicine and Dentistry. Other dental services include safe mercury amalgam removal, airway evaluation, frenulum release, 3D / CT imaging, cavitation surgery, and non-metal implants.Gordon Josephs
Chelationcare Centers USA
۷۳۱۵ E. Evans Road
Scottsdale, AZ 85260
Tel: 480-998-9232
Specialty: Ozone Major Autohemotherapy, UVB therapy, Hydrogen Peroxide therapy
Dr. Nicholas J Meyer, DDS
Millennium Dental Associates
۵۷۰۵ N. Scottsdale Rd, Suite D110,
Scottsdale, AZ, 85250, USA
Tel: 480-948-0560
EmailDrMeyer@milldental.com
Webwww.milldental.com

Services
: Prolozone, Ozone Dental Protocols
Specialty: Holistic Biologic Dentistry, TMD- Headache treatment, Natural Medicine
.Dr. Rebecca Miller ND
Holistic Urgent Care and Primary Care
۸۹۶۲ E Desert Cove, Suite 110
Scottsdale AZ 85260 USA
Tel: 480-248-6807
EmailSupport@HolisticUrgentCare.com
Webwww.HolisticUrgentCare.com

Specialty
: Prolozone, Ozone Sauna, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Infusion (Insufflation), Peroxide IV, High Dose Vitamin C IV, NAD IV, PEMF Therapy, Acupuncture with ozone, Ozone Wound Care, Infrared Sauna/

We offer Same Day Appointments, Evenings and Weekends. Walk-ins are welcome.

 

Dr. Katka Novakova MD (Europe) ND
۲۹۸۵۰ N. Tatum Blvd, Suite 114
Phoenix, AZ 85331 USA
Phone: 480-524-4304
Web Sitewww.drkatka.com
Email: drnovakova@yahoo.com
Services: Ozone Major and Minor Autohemotherapy, Ozone Rectal Insufflations, Prolozone, Hydrogen Peroxide IV and Specialty IV Therapies: Chelation IV Nutrients and Detoxification, IV Regeneration

Specialty
: Graduate of Dr. Johann Lahodny of Vienna, Austria on August 2, 2015 which qualifies Dr. Novakova to offer OHT, Ozone High Dose Therapy.

 

Dr. Katka is a primary care physician with success in treating patients with chronic illnesses such as chronic fatigue, fibromyalgia, immune and autoimmune disorders, allergies, hormonal imbalances, chronic pain as well as acute and chronic infections such as Hepatitis B and C, EBV, CMV, HSV, Staph, Strep, and Candida. Her focus is on helping her patients understand the importance of connecting physical healing with healing on the mental and emotional level.Dr. Brian J Popiel NMD
Sonoran Naturopathic Center
۹۳۱۶ East Raintree Drive, Suite 140
Scottsdale, AZ 85620 USA
Tel:  ۴۸۰-۶۱۴-۲۳۲۲ Fax: 480-614-2522
Web Sitewww.sncaz.com
Email: sonorannaturopathic@gmail.com
Specialty: Prolozone,Major Autohemotherapy Ozone Therapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation Ozone therapy
Dr. Dino Prato
Envita Natural Medical Centers
۸۷۵۹ E Bell Road, Bldg G
Scottsdale, AZ 85028 USA
Tel:  ۶۰۲-۵۶۹-۴۱۴۴
Fax: 602-569-4244
Specialty: Major Autohemotherapy Ozone Therapy, UVB therapy
Web Sitewww.envita.com
Dr. Andrea Purcell ND
Longevity Medical Health Center

۱۳۸۳۲ N. 32nd Street, Suite #126
Phoenix, AZ 85032 USA
Tel:  ۶۰۲-۴WE-CARE (602-493-2273)
Fax: 602-493-2159
Web Sitewww.4wecare.com
Email۴wecare@gmail.com
Specialty: Major Autohemotherapy Ozone Therapy, Limb Bagging with Ozone, Prolozone Ozone Therapy (Joint Rebuilding), UVB therapy.

A trusted and well-respected naturopathic health care provider, Dr. Andrea Purcell has been in private practice for ten years in Costa Mesa, California. As founder of the Portal to Healing Naturopathic clinic, Dr. Andrea has spearheaded the full scope naturopathic medical practice, providing primary care natural medicine to a diverse roster of patients.Dr. Dean R Silver MD, MD(H)
Silver Institute for life Extension Medicine

۷۴۲۰ E Pinnacle Peak Suite #126
Scottsdale AZ 85255 USA
Tel:  ۴۸۰-۸۶۰-۲۰۳۰ Fax: 480-860-0689
Web Sitewww.DeanSilverMD.com & www.SilverCancerInstitute.com
Emailoffice@deansilvermd.com
Specialty: Proloozone, Major Autohemotherapy Ozone Therapy, UVB therapy. We specialize in Insulin Potentiation Therapy for Cancer, Lyme Autoimmune Disease, Chronic Infections, MS, ALS.Dr. Bruce Shelton MD, MD(H)
Valley Integrative Physicians PLLC
۱۴۲۳۱ N 7th Street
Phoenix AZ 85022 USA
Tel: 602-504-1000 Fax: 602-504-1008
EmailShelton@DrBruceShelton.com
Web sitewww.DrBruceShelton.com
Specialty: Major Autohemotherapy Ozone Therapy, Minor Autohemotherapy Ozone Therapy, UV Therapy, Full Service Homeopathic and Integrative Medicine.

Valley Integrative Physicians is a primary care facility that uses homeopathic medicine – the art and science of healing the whole person by safe, gentle and natural methods. Integrative Medicine and Classical Homeopathy are the foundations of our practice. We offer safe alternative ways of treatment for most of the common health issues people face in today’s world. We treat the cause of the problem rather than the symptom. We have the ability to identify health issues and treat our patients back to optimum health.Paul Stallone, NMD
Arizona Integrative Medical Center
۸۱۴۴ East Cactus Road
Scottsdale, AZ 85260 USA
Web sitewww.drstallone.com
Specialty: Ozone, Ozone Sauna, UVB, Cancer, Hepatitis C, Anti-Aging, Chronic Fatigue, Fibromyalgia, Natural Hormone Balancing
Dr. Charles Schwengel, DO, MO(H)
Medicine of Hope, PC
۳۲۹۵ N. Drinkwater Blvd., Suite #14
Scottsdale, AZ 85251
Tel: 480-668-1448
Web sitewww.MedicineofHope.com
Specialty: Insulin Potentiation Therapy (IPT), Cancer (all forms), Biological and Homeopathic Medicine
Dr. Karl Vanarsdale ND O.H.T. NT
Vibrant Health Clinic
(Street address will be provided upon booking an appointment)
Tucson, AZ 85718 USA
Tel: 520-615-1336
Websitewww.YoursInVibrantHealth.com
Specialty: Rectal Ozone Insufflation, Ozone Colonics

Utilizing advanced scientific knowledge, along with bio-energtic and nutraceutical modalities, we tailor your individual program to bring all elements of your physical being into a new level of harmony and efficiency on the cellular level. Each program is based on a review of the person’s health history and an extensive analysis of key indicators often ignored by traditional practitioners.By limiting our practice to a small, select group of discriminating take-charge clients, and being unrestricted by traditional agencies, our rare insights help you obtain new dimensions of health, vitality and recovery.Ozone_DoctorDr. Todd Winton ND
Active Lifestyle Clinic
۱۶۵۱۵ S. 40th Street Suite 129
Phoenix AZ 85048 USA
EmailDrWintonNMD@gmail.com
Websitewww.activelifestyleclinic.com
Tel: 480-704-1050 Fax: 480-704-0109
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy.

Other services offered include Bioidentical Hormone Therapy, Testosterone Therapy, Prolotherapy and Nutrient IV’s.Dr. Robert Zieve, MD
Hoyle T Alden, MD
۶۷۴۸ E. Lone Mountain
Cave Creek, AZ
۸۵۳۳۱ USA
Tel: 602-404-0400 Fax: 480-575-1570
Specialty: Prolozone

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – California

Dr. Helen Alderson DDS NMD IBDM
Advanced Dentistry
۵۵۶ Battery Street
San Francisco CA 94111 USA
Tel: 415-398-5200 Fax: 415-398-3430
Emailhelen@helenalderson.com
Web Sitewww.helenalderson.com
Specialty: Prolozone and Ozone in Dentistry as instructed by the ACIMD (American College of Integrative Medicine and Dentistry).

We use Prolozone for Temporal Mandibular Dysfunction (TMJ), O3 Treatment for Caries, Periodontal Disease, and Osteonecrotic Lesions.Dr. Danielle Aufiero MD
Orthohealing Center
۱۰۷۸۰ Santa Monica Blvd, Suite #210
Los Angeles CA 90025 USA
Tel: 310-453-5404 Fax: 310-453-2535
Web Sitewww.orthohealing.com
Specialty: Prolozone into Joints and Spine. Ozone (Prolozone) combined with PRP (Platelet Rich Plasma). Ozone for Arthritis and Chronic Pain, Sciatica, and Herniated Disc.

Non-Invasive, Conservative Approach to Healing. The Orthohealing Center is an innovative practice, where we focus on treating the patient as a whole, not just his or her symptoms.  Dr. Jennifer Wicher
Synergy Naturopathic Medical Clinic
۶۹۸ West Foothill Blvd
Monrovia CA 91016
Tel: 626-303-3300
Fax: 626-303-3300
Emailjen@synergymedclinic.com
Web Sitewww.synergymedclinic.com
Specialty: Prolozone, Insufflations, Major Autohemotherapy. Sports / Orthopedic medicine, womens’ health, family medicine, herbal therapies, German Homeopathic Remdies, Ozone Oxidative Therapies, Nutrition, Nutritional Intravenous Therapies, Detox Programs.
Dr. Annemieke Austin MD
Gordon Medical Associates
۳۴۷۱ Regional Parkway
Santa Rosa, CA 95403
Tel: 707-575-5180 Fax: 707-575-5509
Email:Annemieke@gordonmedical.com
Web Sitewww.gordonmedical.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy.
Board Certified in Family Medicine, Chezone Therapy (Ozone and Chelation), Nutritional, Functional & Naturopathic Medicine, Bio-Identical Hormone Therapy, Neural Therapy, Frequency Specific Microcurrent (FSM), Detoxification, Allergy Testing and Treatment (sublingual immunotherapy, LDA, UB Isodes). Please see our website for a full list of the therapies and services we offer www.gordonmedical.com.
Dr. Cyrus Bandary DMD
BioSafe Cosmetic Dentistry

۶۳۲۵ Topanga Canyon Blvd, Suite #510
Woodland Hills, CA 91367 USA
Tel: 818-992-0756 Fax: 818-346-1122
Email:drcyrusbandary@yahoo.com
Web Sitewww.drbandary.com
Specialty: Ozone Dental Protocols as Certified by the ACIMD – American College of Integrative Medicine in Dentistry.
We want you to enjoy a beautiful healthy smile for life! We use Ozone for the following Procedures:

  • Treat a tooth before placing fillings and porcelain restorations
  • Dental caries Arrestment (tooth sterilization)
  • Periodontal Disease
  • Treating the tooth socket after being extracted
  • Hygiene Appointments

Dr. Bandary is an accredited Biological Dentist by the IAOMT and also Huggins Applied Healing. Dr. Bandary offers comprehensive Biological Integrative Dental Care and nutritional consulting support before safe removal of mercury amalgam fillings.Dr. Dena Nakhle Birch ND
Purety Family Medical Clinic
۲۰۰ North La Cumbre Road, Suite F
Santa Barbara, CA 93110 USA
Tel: 805-500-8300
Email:DrDena@puretyclinic.com
Web Sitewww.puretyclinic.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation.
Integrative naturopathic medical clinic serving Santa Barbara, Goleta, Montecito, Ventura, and Oxnard. Offering pediatrics, women’s and men’s health, herbs, nutritition, prolotherapy, cancer support, hydrotherapy, bioidentical hormones, and IV Therapies.
Dr. Jonathan Birch ND
Purety Family Medical Clinic
۲۰۰ North La Cumbre Road, Suite F
Santa Barbara, CA 93110 USA
Tel: 805-500-8300
Email:DrJonathan@puretyclinic.com
Web Sitewww.puretyclinic.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation.
Integrative naturopathic medical clinic serving Santa Barbara, Goleta, Montecito, and Oxnard. Offering pediatrics, women’s and men’s health, herbs, nutritition, prolotherapy, cancer support, hydrotherapy, bioidentical hormones, and IV Therapies.

Dr. Fen-Hui Chen DDS IABDM (Board Certified Biological Dentist)
La Jolla Center for Holistic Dentistry

۴۵۱۰ Executive Drive, Suite 101
San Diego CA 92121 USA
Tel: 858-459-4554 Fax: 858-459-1146
Email: chendds@sbcglobal.net
Website: www.HolisticDentistCare.com
Specialty: Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Ozone Rectal Insufflation, UV Therapy. We also offer Safe Almalgam Removal, Zirconium Implants, Ozone Therapy for Root Canal Infection, Periodontal (Gum) Infection, and Nutrition consultaion.
Dr. Joseph C. ChunMD
Temple Pain Care Center
۳۰۳۰ W Olympic Blvd,
Suite 217
Los Angeles, CA 90006, USA
Tel: 213-480-1475
Fax: 213-483-7575
Emailtemplepaincare@yahoo.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, UV Therapy. We also offer infusion of rich concentration essential vitamins (also known as a Meyer’s Cocktail)
Dr. Boyer B. Cole ND
۲۵A San Anselmo Ave
San Anselmo, CA, 94960 USA
Tel: 415-721-7453 Fax: 415-721-7454
EmailDrBoyerCole@gmail.com
Websitewww.DrBoyerCole.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections.
Services: General Practice using Natural Medicine.
Dr. Cynthia Copeland DDS
Whole Health Dentistry
۱۸۲۴ State Street
Santa Barbara, CA, 93101, USA
Tel: 805-729-5480 Fax: 805-966-0101
Emailwholehealthdds@gmail.com
Websitewww.wholehealthdds.com
Specialty: Ozone Therapy Dental Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry, Prolozone, Ozone Limb Bagging, Rectal .

At Whole Health Dentistry, we are dedicated to the vitality and well being of every patient within our influence.

Dr. Dawn DeSylvia, MD
Dr. DeSylvia Integrative Medicine

۹۷۳۶ Venice Blvd, Culver City, CA, 90232, USA
Tel: 424-268-8338
Emaildrdesylvia@drdesylvia.com
Webwww.drdesylvia.com
Services: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, , Rectal Insufflation, UV Therapy
Specialty: Functional Medicine, Bio Identical Hormone Treatments, IV Nutrient Therapy, Heavy Metal and Detoxification Assessment
Dr. Josh Donaldson ND
۲۴۴ Oak Meadow Drive
Los Gatos, CA 95032, USA
Tel: 408-354-2323 Fax: 408-354-2310
Websitewww.longevitymedinstitute.com
Emailinfo@longevitymedinstitute.comdrjoshdonaldson@gmail.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation. We also offer IV Micronutrient Therapy, IV Hydrogen Peroxide, IV Chelation Metabolic Detoxification, Bio-Identical Hormone Replacement, Anti-Aging Medicine, Trigger Point Injections, Neural Therapy
Dr. Bryan Drain ND
Regenerative Wellness
۱۰۶۰ University Avenue, #A211
San Diego, CA 92103, USA
Tel: 619-755-5398
Websitewww.RegenWellnessSD.com
Emailinfo@RegenWellnessSD.com;
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation. We also offer Regenerative and AntiAging Therapies including Stem Cell Therapy, Platelet Rich Plasma (PRP), IV Therapy, Bio-Identical Hormones, NAD IV’s
Dr. George Georgaklis, DDS
۴۵۱۰ Executive Drive, Suite 106,
San Diego, California, 92121, USA
Tel: 858-552-1223
Webwww.drgeorgedds.com
Emaildrgeorge@drgeorgedds.com
Services: Ozone Dental Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Specialty: My office sees patients for Cosmetic, General, Holistic, and Orthodontic Dentistry
Ozone_DoctorDr. Allen Green MD
Center for Optimum Health

۱۱۸۶۰ Wilshire Blvd., Suite 200
Los Angeles CA 90025 USA
Tel: 310-445-6600 Fax: 310-445-6601
EmailOffice@allengreenmd.com
Web
www.allengreenmd.com
Services: Prolozone, UV Therapy
Specialty: We offer Chelation Therapy, High Dose Vitamin C IV’s, Vitamin Injections, Phospholipids IV’s, Amino Acid IV’s, Targeted Low Dose Chemotherapy, NAD Addition Therapy.

Dr. Hans Gruenn MD
Longevity Medical Center

۲۲۱۱ Corinth Ave, #204
Los Angeles CA 90064 USA
Tel: 310-966-9194 Fax: 310-966-9196
Webwww.drgruenn.com
Emaililona@drgruenn.com
Services: Prolozone, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy
Specialty: Dr. Gruenn has such extensive German training, knowledge, and experience in Ozone Therapy (over 14 years) he has been accepted into the AAO (American Academy of Ozonotherapy) without any further North American ozone therapy training. Dr. Gruenn specializes in Integrative and Preventative Medicine. He utilizes a wide variety of innovative therapies including Ozone Therapy, Anti Aging Medicine, Heavy Metal Detoxification, Hormone Replacement, Antioxidant and Nutrient Therapies.
Health and Water
۱۱۸۰ Forest Ave, Suite C
Pacific Grove, CA 93950 USA
Tel: 831-373-8933

Specialty: Ozone SaunaDr. Douglas Vern Hulstedt MD
۱۴۷ El Dorado Street, Suite C
Monterey, CA 93940 USA
Tel: 831-333-1207
Fax: 831-333-9894
Emaildoughulstedt@yahoo.com
Dr. Korianne A. Haas MD
Flourish MD Acupuncture

۵۳۵ Encinitas Blvd, Suite 112
Encinitas , CA 92024 USA
Tel: 619-752-4191
EmailKhaas.QIMD@Gmail.com
Website: www.FlourishMDAcupuncture.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Rectal Ozone Insufflation, Limb Ozone Bagging, Dental Peri-Apical Ozone Injections, Dental Quadrant Ozone Therapy, Sinus Ozone Injections, UB Isode Ozone Injections. Board Certified Anesthesiologist providing Medical Acupuncture, Alternative Management of Pain and Disease, Plus Preventative and Anti-Aging Medicine Consultation serving San Diego, Encinitas, and Carlsbad.
Dr. Ahvie Herskowitz MD
Anatara Medicine

۱۷۰۰ California Street, Suite 520
San Francisco, CA 94109 USA
Tel: 415-345-0099 Fax: 415-345-0059
Emailinfo@anataramedicine.com
Website: www.anataramedicine.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy, Prolotherapy, IV Nutrient Therapies, Stem Cell Therapy, Osteopathic medicine, Regenerative Medicine, Naturopathic Medicine, Functional Medicine, Five Element Acupuncture, Chinese Herbal Medicine.

Dr. Karima Hirani MD
Hirani Wellness
۷۳۶ Venice Blvd
Culver City, CA 90232 USA
Tel: 310-559-6634 Fax: 310-559-6652
Emailkarima@drhirani.com
Websitewww.DrHirani.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy, Ear Ozone, Vaginal Ozone, Ozone Water, Olive Oil Ozone.

Dr. Kent Holtorf MD
Holtorf Medical Group
۲۲۳۲ East Maple Ave.
El Segundo CA 90245 USA
Tel: 310-375-2705 Fax: 310-414-9727
Emailinfo@holtorfmed.com
Websitewww.HoltorfMed.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy. Thyroid Disease, Adrenal Fatigue, Fibromyalgia, CFS, Lyme Disease, and other ozone protocols including 10 pass.
Dr. Sook Hong DDS ND
Natural Dentistry
۴۲۵ E Remington Drive Suite 2
Sunnyvale CA 94087 
USA
Tel: 408-733-6413 Fax: 408-733-6414
Emailsookhongdds@yahoo.com / sookhongnd@gmail.com
Website: www.sookhongdds.com
Specialty: Rectal Ozone Insufflation and Ozone Dental Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. Ozone Injection in the jaw bone and other areas in the mouth.
Dr. Antonin Hrabal, MD,DS
Hippokrates Corporation
۷۴۷۸۵ Hwy 111, Suite 207
Indian Wells, CA 92210 USA
Tel: 1-888-261-6360
Fax: 760 200 5176
Emailhippokratescorp@yahoo.com
Specialty: Anti-Aging Consultation, Hyperbaric Oxygen Chamber, Ozone Therapy
Dr. Teresa Isbell, DDS
Teresa Isbell DDS Inc
۲۹۱ Grass Valley Hwy, Suite B
Auburn CA 95603 USA
Tel: 530-888-1167 Fax: 530-888-9183
Email: info@AuburnDentist.com
Websitewww.AuburnDentist.com
Specialty: Ozone Dental Applications as instructed by the American College of Integrative Medicine and Dentistry. Using ozone in all phases of dentistry: Root Canals, Periodontal Disease, Cavity Prevention and Preparations, Prevention of dry socket.
Dr. Craig Jace, CTN, DOM, LAc., PA-C
Jace Wellness Center
۱۰۸۴۳ Magnolia Blvd, Suite 1
North Hollywood, CA 91601 USA
Tel: 818-505-8610
Web Sitewww.jacemedical.com
Emaildrj@jacemedical.com
Specialty: Dr. Jace is a Naturopathic Practitioner Specializing in Endocrinology, State and Nationally Certified as a Licensed Acupuncturist, a Doctor in Oriental Medicine, Homeopath, and a Clinical Nutritionist. Dr. Jace even trained in conventional medicine at USC medical school and is licensed as a Physician Assistant, (Dual Board Certified in Primary Care And Also In Surgery). Dr. Jace is Board Certified in Naturopathic Endocrinology by the American Naturopathic Medical Certification Board. He is also Board Certified in Anti-Aging and Bio-Identical Hormone Replacement Therapy by the American Academy of Anti-Aging Medicine. He has had hospital privileges at major centers throughout his career.
Dr. J. Bruce. Johnson DDS
۳۹۰۹ Ocean View Blvd
Montrose, CA 91020 USA
Tel: 818-248-7976 Fax: 818-248-9662
Emailjbjohnsondds@hotmail.com
Websitewww.BodyMindandSmiles.com
Specialty: Prolozone and Ozone in Dentistry Techniques – Certified by the American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Dr. Francis F Jower, DDS
۲۰۰۵۴ Lake Chabot Road
Castro Valley, CA 94546 USA
Tel: 510-881-0888 Fax: 510-881-4834
Emailjower@comcast.net
Specialty: Prolozone and Ozone in Dentistry Techniques – Certified by the American College of Integrative Medicine and Dentistry.

Dr. Jeremy Kaslow MD, FACP, FACHAI
۷۲۰ North Tustin Ave, Suite #104
Santa Ana CA 92705 USA
Tel: 714-565-1032 Fax: 714-565-1035
Email: drkaslow@drkaslow.com
Webwww.DrKaslow.com
Specialty: Prolozone, Insufflations, Major Autohemotherapy, UV Therapy, some Dental Ozone Protocols
We provide comprehensive and innovative care for a variety of health conditions for children and adults. Using a fundamental approach that encompasses and addresses the causative factors, our patients obtain better health faster and more completely than traditional medical centers.
Kim Kelly, ND MPH
۱۲۱ West E Street
Encinitas CA 92024 USA
Tel: 760-533-2883
Fax: 1-866-353-3603
Webwww.naturedockelly.com
Specialty: Prolozone, Insufflations, Ozone / Oxidative Therapies, Hormone Balance (adrenals, sex hormones, thyroid), Heavy metal detox, Musculoskeletal pain, Chronic Fatigue (Fibromyalgia).
Modalities: Herbal, Nutritional, Bio-identical hormones, Homeopathy, Biopuncture for pain and energy blockages, IV Nutritional.
Special Service: We do house calls! Make “Your room, the waiting room” .
Dr. Jeffry Kerbs DDS
۲۴۰ South Hickory Street, Suite #207
Escondido CA 92025 USA
Tel: 760-746-3663 Fax: 760-746-4069
Webwww.DrJKerbs.com
Emaildrkerbsoffice@sbcglobal.net
Specialty: Ozone Dental Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry such as Ozone Gum Therapy, Ozone Root Canal Therapy, Ozone Treatment of Decay, Sterile Ozone Water used for All Dental Treatments.
Dr. Fred Mansubi
Mansubi, Mansubi, & Mansubi
Samaritan Medical Center
۲۵۷۷ Samaritan Drive
San Jose, CA 95124
Tel: 408-358-2627 Fax: 408-356-6445
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy
Description: This is a family owned and operated business. Dr. Fred Mansubi & Dr. Mary Mansubi are MD’s who have been at the present location for 30 years. Dr. Sherwin Mansubi is a Bastyr Univ. trained N.D. who came aboard 5 years ago.We offer Integrative, Functional, Holistic, Naturopathic care to all age groups. We believe Experience counts!
Dr. John Kevin Monagle, NMD
Marin Center for Natural Medicine
۱۰۰۴ Magnolia Ave.
Larkspur (San Francisco Bay Area), CA 94939
Tel: 415-366-7450 Fax: 415-259-6420
Emaildrjohn@marinnatural.com
Web Sitewww.marinnatural.com
Specialty: Prolozone, Natural Family Medicine, Pain Management, Anti-Aging, IV Micronutrient Therapy
Orange County Health Center
Dr. James Wooley DC
Dr. Robert Green MD
Dr. Bjorn Eek MD

۲۷ Peters
Irvine CA 92606
Tel: 949 261 8975
Fax ۹۴۹ ۲۶۱ ۸۲۸۵
Emailjim@camresearch.com
Web Sitewww.camresearch.com
Specialty: Prolozone, Chiropractic / Atlas Orthogonal, Orthopedic Medicine, Prolotherapy, Class 4 Laser, Live Cell Analysis, Nutritional Counselling, Custom Orthotics
Dr. Alice S. Pien MD
AMA Skincare
۲۳۰۲ Martin Ct., #400
Irvine CA 92612
Tel: 949 428-4500 Fax ۹۴۹ ۴۲۸-۴۵۰۱
Emailinfo@amaskincare.com
Web Sitewww.AMASkinCare.com
Specialty: Ozone / Vitamin Injections (trained by O3 Restore, Dr. Dennis Harper), Major Autohemotherapy, UV Therapy.

AMA Skincare staff are also specialists in Integrative Aesthetic Dermatology, Comprehensive Laser and Integrative Medicine. Our entire medical philosophy begins with an astonished appreciation for the sheer genius and wonder of human physiology within the even greater miracle and mystery of life itself.Dr. Alice Prescott DO
Gordon Medical Associates
۳۴۷۱ Regional Pkwy
Santa Rosa CA 95401 USA
Tel: 707-575-5780 Fax ۷۰۷-۵۷۵-۵۵۰۹
Emailalice@gordonmedical.com
Web Sitewww.GordonMedical.com
Specialty: Prlozone, Major and Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy

Gordon Medical Associates is internationally recognized for helping patients who felt ill but had “normal” test results. Our initial success came with the management of complex pain problems, as well as fibromyalgia, heavy metal toxicity, Lyme disease, and chronic fatigue syndrome. The word spread as we successfully tackled autoimmune diseases and environmentally and chemically triggered problems. Call us to book an appointment with Dr. Prescott or visit the website for more information.Dr. Yoshi Rahm DO
Oasis Family Medicine
۳۵۲۷ Ocean View Blvd
Glendale CA 91208 USA
Tel: 818-957-6909 Fax ۸۱۸-۵۸۴-۹۳۱۵
Emailiv@DrYoshi.com
Web Sitewww.DrYoshi.com
Specialty:Prolozone Ozone Injections, Major and Minor Ozone Autohemotherapy, Rectal Ozone Insufflation, Ozone Ear Insufflations, EWOT (Exercise With Oxygen Therapy), and Ozonated Olive Oil.

Dr. Yoshi Rahm has an innovative medical office in North Glendale / Montrose which integrates conventional western medicine with alternative holistic medicine to create optimal health. He holds board certifications in both Family Medicine and Integrative & Holistic Medicine. He also holds additional certifications in Homeopathy, Nutritional IV Therapies, Oxidation Therapies, Neurotransmitters, Bio-identical Hormone Replacement, and Wilson’s Temperature Syndrome. Please visit the website or call for more information and to book an appointment.Dr. Michele RaithelND
Revolutions Naturopathic
۲۳۰ Blue Ravine Road
Folsom CA 95630 USA
Tel: 916-351-9355 Fax ۹۱۶-۳۵۱-۵۶۰۰
Emailinfo@revolutionsdocs.com
Web Sitewww.revolutionsdocs.com
Specialty:Prolozone Ozone Injections, Major and Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Baggin, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy. We also offer UltraSound Guided Injection Therapies, IV Nutrient Therapies, Chelation, Functional Naturopathic Medicine, Oncology Supportive Therapies, Hormone Balancing, Pain, Chronic Disease.
Dr. Wendy Robinson DVM
Tahoe Holistic Veterinary Care
۱۲۰۶۸ Donner Pass Road
Tahoe City, Truckee CA USA
Tel: 530-448-0605
Fax: 530-452-1590
Emaildoctor@tahoeholisticvet.com
Web Sitewww.tahoeholisticvet.com
Specialty: Ozone, Accupuncture, Chinese Herbs, Spinal Manipulation Therapy (Chiropractic), Nutrition
Holistic veterinary medicine integrates both conventional and alternative (complementary) therapies to treat your pet. It is the umbrella that encompasses many different therapies such as acupuncture, spinal manipulation therapy (chiropractic), homeopathy, herbal therapy and nutrition. The development of a treatment protocol takes into account the whole picture of the patient, environment, disease patterns, diet and the relationship with the owner. Dr. Robinson strives to use the least harmful, least invasive and most efficacious path to help heal your pet. Your pet will receive a unique, individualized treatment and care plan that is designed for his/her health care needs.
Dr. Robert Jay Rowen MD
۲۲۰۰ Country Center Drive Suite C
Santa Rosa CA 95403 USA
Tel: (707) 578-7787 Fax: (707) 578-7788
Websitewww.DrRowenDrSu.com
Facebook Pagewww.Facebook.com/DrRobertJRowen
YouTube Sitewww.Facebook.com/DrRobertJRowen

Specialty: All aspects of Ozone, oxidative, and ultraviolet blood irradiation therapies. Dr. Rowen is called the Father of Medical Freedom for engineering the nation’s first law protecting alternative medicine in Alaska in 1990. He served on that state’s medical board. He has been practicing ozone therapy continuously longer than any living person in North America, since 1986, and is a world-respected teacher. He is the father of hyperbaric ozone therapy in North America. He is first author of the world’s first and (to date) only reports on cures of the deadly Ebola disease using simple ozone therapy.Dr. Jyl Rubin DVM
Dr. Jyl’s Mobile Vet Connection

۷۴۳۸ Caardwell Avenue
Orangeville, CA 95612 USA
Tel: (916) 989-0738 Fax: (916) 988-8442
EmailMobileVet@rocketmail.com
Websitewww.DrJyl.com

Specialty: Ozone Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, Ozone Accupuncture, Wound Healing Ozone, Ozone Dental Applications, Ozone Urinary Bladder, Ozone Oil Chamber, Cold Laser Therapy, Acupuncture, Vitamin C Therapy, VOM (Veterinary Orthopedic Manipulation), Chinese Herbals, Food Therapy, Glandular Therapy, Non-anesthetic dental cleainings, Essential Oils, Aquapuncture.Dr. Charles Ruefenacht DDS
۳۵۰۹ School Street
Lafayette, CA 94549
Tel: (925) 284-2203 Fax: (925) 283-9436

Specialty: Ozone Dental Protocols as instructed and certified by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Everyone is welcome to Dr. Ruefenacht’s clinic in beautiful Lafayette California. When asked about being a dentist, Dr. Ruefenacht’s response is “I love dental health care. I love providing new and and better ways of doing things”. Dr. Ruefenacht describes his practice as follows:

“I have a broad general practice serving 3 year old patients to 93 year olds in Lafayette. Common to all ages is the desire to be treated as a person, not a patient, and to be in control. You give me permission to explain everything I see and understand your dental health. You have the right to choose among treatment options, when to proceed, or not. You’ll also understand the risks and benefits for any given procedure. Questions are required! We will perform tests to ensure that the chosen treatment option is the right choice for you. It is my goal to ensure that you will have the comfort of understanding the procedures you have chosen. Ignorance is not bliss! I love the intellectual challenge of learning emerging treatment modalities and the resultant improvement in care for us, the patients. Yes, I am a patient too. I love providing new and better ways of doing things. While the tendency is for greater specialization, and narrower scope, I firmly believe in knowing as much as possible about as many things as possible to better understand you and to provide as many services as possible. I have three great co-workers to help me do this. Norma welcomes you and sorts out all of the confusing insurance while Debbie and Heather provide superb people skills while assisting in your solutions. We look forward to getting to know you.”Dr. Marjan Rusta DDS
۱۳۱۳ Gilman Street
Berkeley CA 94706 USA
Tel: 510-526-7546 Fax: 408-264-3974
Emailmarjrush@yahoo.com
Specialty: Ozone Therapy Dental Protocols, Prolozone Ozone Injections.
Dr. Mamak Saffarpour DDS
New Earth Dental Care
۳۵۳۵ Ross Ave, Suite 200
San Jose CA 95124 USA
Tel: 408-269-2944 Fax: 408-264-3974
Emaildrmamak@comcast.net
Websitewww.NewEarthDental.com
Specialty: Ozone Therapy Dental Protocols as instructed by ACIMD – American Academy of Integrative Medicine and Dentistry.
We provide safe mercury amalgam removal protocols (as instructed by the IAOMT and Holistic Dental Association). We also provide Laser Gum Therapy.

From Dr. Saffarpour:
“As your dentist I assure you that you’ll receive the personalized attention you deserve. I will listen to your needs and answer all your questions. You’ll enjoy being treated with the most advanced techniques, the best materials, and a soft touch. Plus, you’ll enjoy our friendly, caring team”. Call us today or visit our website www.NewEarthDental.com.Dr. Robert Smatt DVM
۵۶۲۱ Balboa Avenue
San Diego, CA 92111
Tel: 858-278-1575
Fax: 858-278-1551
Dr. Smatt is currently conducting experimental studies in bone and joint disease in dogs and horses.
Ozone_DentistDr. Atefeh Saffari DDS
American Family Dentistry
۱۱۶۰ Cirby Way
Roseville , CA 95661
Tel: 916-789-8530 Fax: 916-789-1339
EmailAmericanFamilyD@yahoo.com
Specialty: Ozone in Dentistry. We also offer sedation (concious) for our patients as well as Implants, Lumineers, LASER Bleaching, Safe Amalgam Removal, Crowns, Bridges, LAVA Crowns, Periodontal Treatment and Laser.
Ozone_DentistDr. Amaliya Santiago ND
Integrative Natural Medical Clinic
۳۰۱ S. Fair Oaks Ave,Suite 208
Pasadena , CA 91105 USA
Tel: 626-714-7400 Fax: 833-269-3226


Websitewww.IntegrativeNaturalMedicalClinic.com
Emailinfo@dramaliyasantiago.com

Specialty
: Prolozone Ozone Inections, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy, Prolozone with PRP AND Ozone with Stem Cells and Exosomes.

Dr Santiago works with Dr. Frank and Judy Shallenberger during the Ozone Therapy Certification courses. She is one of only a small number of instructors working at the course alongside Dr. Shallenberger providing her time, knowledge, and experience as she instructs new Ozone Therapy students on the technical / practical and theoretical applications of Ozone Therapy protocols. If you choose to attend the Ozone Therapy Certification and Prolozone course Dr. Santiago will be there to help you. Should you wish to visit her as a patient at Integrative Natural Medical Clinic, you will be in good hands.

Dr. Jurina Smida DDS
Dental Care and Wellness of Sonoma County
۲۶ ۴th Street, Petaluma CA 94952 USA
Tel: 707-781-8550
Websitewww.DentalCareAndWellnessOfSonomaCounty.com
Emaildentalcareandwellness@yahoo.com
Ozone Specialty: Ozone Injections, Ozone Dental Protocols, Amalgam Removal Protocol.
Dr. Smida received her training for Ozone Dental Protocols from the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. The ACIMD is the leading “Ozone in Dentistry” training organization.
Sonora Naturopathic
۹۴۵ Morning Star Drive
Sonora, CA 95370 USA
Tel: 209-588-8747
Web Sitewww.sonoranaturopathic.com
Emailinfo@sonoranaturopathic.com

Specialty
: Prolozone, Rectal Ozone Insufflation, IV Ozone, Multi 10 Pass Ozone, Major Autohemotherapy (MAH), UBI (UV Therapy also known as Ultraviolet Blood Irradiation), IV Chelation, Chezone, Homeopathy, Hydrotherapy, Nutritional Therapy, Diet Therapy, Herbal Medicine, Food Intolerances, Trigger Point Injections
Dr. Allan Sosin
Institute for Progressive Medicine
۴ Huges #175
Irvine, CA 92618
Tel: 949-600-5100
Fax: 949-600-5101
Web Sitewww.iProgressiveMed.com and www.hormonepellets.com
Emailmanager@iprogressivemed.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation, UV Therapy.
We treat people of all ages, with comprehensive, state of the art medicine. With access to both conventional and complementary therapies, we formulate programs for health that avoid the complications of drugs and surgery whenever possible. Here at the Institute for Progressive Medicine, our doctors work with you to arrive at the best possible treatment plan. We want you to have all treatment options available to you.
Dr. Glenn Sperbeck DDS
Glenn L Sperbeck 
DDS Inc
۶۲۰۶ W 87th Street
Los Angeles CA 90045 USA
Tel: 310-670-6944
Fax: 310-641-2785
Emaildrsperbeck@dds4smiles.com
Web Sitewww.dds4smiles.com
Specialty: Ozone Dental Applications. Also, Holistic, TMJ disorders, Bio compatible materials, Full Mouth Reconstruction, Root Canals, Zirconium Implants. Dr. Sperbeck will provide you with the most advanced, holistic care in a modern and nurturing environment.
Dr. Angie Stamm DVM CVA
Meridian Veterinary Care

۹۷۱۲ Fair Oaks Blvd. Suite B
Fair Oaks CA 95628 USA
Tel: 916-342-1245 Fax: 916-930-6034
Emailinfo@meridianvetcare.com
Web Sitewww.MeridianVetCare.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, Ozone Dental Applications. We also offer Acupuncture, Spinal Adjusting, Low Level Laser Therapy, Herbal Medicine, Nutrition, and Dentistry.
Dr. Khoi A Vu MD
Revitalife Medical Center
۳۲۰۱ No. Sepulveda Blvd #A
Manhattan Beach, CA 90266 USA
Tel: 310-545-1154 Fax: 310*545-1132
Web Sitewww.revitalifemedical.com
Specialty: Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy. Also: AntiAging, Weight Loss, Wellness, Hormone Replacement, PEMF, Frequency Specific Measurement.
Dr. Suzann Wang, ND
Naturopathic Options
۵۱۵۰ El Camino Real, Suite B-14
Los Altos, CA, 94022, USA
Tel: 650-327-2053 Fax: 650-331-7250

And

۴۵ Quail Court Suite 200
Walnut Creek, CA, 94265
Tel: 650-327-2053Emaildrwang@naturopathicoptions.com
Webwww.naturopathicoptions.com
Services: Prolozone, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Ozone Insufflation
Specialty: Prolotherapy, Platelet Rich Plasma, Vitamin, Mineral IV Therapy, Hormone Replacement

We offer natural, non-surgical options to pain (neurological and structural), injuries, aging concerns, digestive complaints, fatigue, sleep and mood disorders. We combine the most innovative and cutting edge therapies to stimulate the body’s ability to recover from injury or regenerate from degenerative processes such as arthritis or fatigue.Dr. Mark T Weiser, DDS
۱۵۱۱ State Street
Santa Barbara, CA 93101 USA
Tel: 805-899-3600 Fax: 805-899-3605
Emailmtw@west.net
Web Sitewww.santabarbaradds.com
Specialty: Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, any and all Dental Ozone Treatments. Treating gum disease, tooth decay, mecury safe removal, treating lesions.
Dr. Rachel West DO
Longevity Medical Center
۲۲۱۱ Corinth Ave, Suite 204
CA 90064 USA
Tel: 310-450-8959 Fax: 310-966-9196
Emailinfo@drrachelwest.com
Web Sitewww.drrachelwest.com
Specialty: Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, any and all Dental Ozone Treatments. Treating gum disease, tooth decay, mecury safe removal, treating lesions.
Dr. Juergen Winkler MD
Quantum Functional Medicine
۶۱۲۰ Paseo Del Norte, L-2
Carlsbad CA 92011 USA
Tel: 760-585-4616 Fax: 760-259-1380
Emailadmin@qfmed.com
Web Sitewww.QFMed.com

Specialty
: Prolozone Ozone Injections, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy, Targeted Low Dose Chemotherapy (IPT), Adjunctive Cancer Therapy, Customized Nutritional Programs, Bio-Identical Hormones, The Wiley Protocol, Immune Enhancement, Homotoxicology, IV Oxidative Therapies, Meso and Prolo Therapy, Detoxification, Chelation Therapy.
Dr. Robert Woods DVM
۱۱۵۶۱ Salinas Ave
Garden Grove , CA 92843 USA
Tel: 714-539-0755 Fax: 714-539-0866
Emaildr@RobertWoodsDVM.com
Web Sitewww.RobertWoodsDVM.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation.

We are an Integrative Small Animal Veterinary Practice offering the following: General Practice Veterinary Medicine, Homeopathy, Acupuncture, Chinese Herbal Medicine, Prolotherapy, Low Level Laser Therapy, Ozone Therapy and others.
Dr. Wayne Wightman MD
Holtorf Medical Group
۲۲۳۲ East Maple Ave
El Segundo CA 90245 USA
Tel: 310-375-2705 Fax: 310-414-9727
Emailinfo@holtorfmed.com
Web Sitewww.HoltorfMed.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy, Thyroid Disease, Adrenal Fatigue, Fibromyalgia, CFS, Lyme Disease, other ozone protocols including 10 pass ozone.
Dr. Svetlana Yesin DDS
Integrative Dentistry
۶۱۴ Irving Street
San Francisco CA 94122 USA
Tel: 415-759-9330
Emaildental614@yahoo.com
Web Sitewww.DrYesin.com
Specialty: Dental Ozone Treatments. Treating gum disease, tooth decay, mecury safe removal, treating lesions.
Dr. Colin T. Yoshida DDS
Fremont Dentistry
۳۸۸۵ Beacon Ave, Suite C
Fremont CA 94538 USA
Tel: 510-745-1800 Fax: 510-797-2437
Emailcolin.yoshida@yahoo.com
Web Sitewww.fremontdentistry.com
Specialty: Ozone Dental Protocols – Fully Certified Ozone Dentist through ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry, taught by Dr. Phil Mollica DMD and Dr. Robert Harris DMD.

We provide safe Mercury Almalgam Removal Protocols, LANAP Laser Gum Therapy, and BioMimetic Dental Restoration Protocols.Dr. Young Sun Yi, MD
Temple Pain Therapy Center
۳۰۰۰ W Olympic Blvd, Suite 200
Los Angeles CA 90006 USA
Tel: 213-385-4545 Fax: 213-385-0450
Emailysmzyi@yahoo.com
Web Sitewww.fixdisknow.com
Specialty: Prolozone
Dr. German Zermeno MD
Institute for Progressive Medicine
۴ Hughes, Suite #175
Irvine CA 92618 USA
Tel: 949-600-5100 Fax: 949-600-5101
Emailmanager@iprogressivemed.com
Web Sitewww.iprogressivemed.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, Dental Ozone Therapy Protocols, Bladder Ozone Insufflation (for bladder infections), UV Therapy.

The Institute for Progressive Medicine treats people of all ages, with comprehensive state of the art medicine. With access to both conventional and complementary therapies, we formulate programs for health that avoid the complications of drugs and surgery whenever possible. Here at the Institute for Progressive Medicine our doctors work with you to arrive at the best possible treatment plan. We want you to have all treament options available to you.Dr. Ayman Zraigat DDS
Village Dentat Group
۱۴۰۱ North Tustin Ave, Suite 345
Santa Ana CA 92705 USA
Tel: 714-401-6735 Fax: 714-535-2351
Emailazraigat@hotmail.com
Specialty: Ozone in Dentistry, Metal Free Dentistry.
Dr. Zraigat is:
-Board Certified in Integrative Biologic Dental Medicine by the American College of Integrative Medicine and Dentistry
-Certified Ozone Therapist by the ACIMD and AAO (American Academy of Ozonotherapy)
-Founding Member of the American Academy of Ozonotherapy

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Colorado

Dr. Hilary Back ND, LAc
Back to Balance
۲۰ N 4th Street
Carbondale CO 81623 USA
Tel: 970-963-6500 Fax: 970-963-2950

Websitewww.backtobalance.com

Specialty
: Prolozone, Ozone Limb Bagging, Rectal Insufflations, Sinus Injections (with Ozone)

Dr. Back offers naturopathic medicine and acupuncture for the whole family. Her emphasis is on women’s health, gastrointestinal disorders, autoimmune disorders, mood disorders, pain management and enviromental and food allergens and sensitivities. She utilizes ozone doing Prolozone Injections, Rectal Insufflations, Siunus injections and Limb Bagging.
Dr. Loretta L. Baca MD
The Center for Health- Colorado
Telluride CO 81435 USA
Tel: 877-534-6687
Emailthecenterforhealth@gmail.com
Websitewww.YourCenterforHealth.com

Specialty
: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Ozone Rectal Insufflation, UV Therapy
Dr. Roger D. Billica MD
Tri-Life Health PC
۲۳۶۲ E Prospect Road
Fort Collins CO 80525 USA
Tel: 970-495-0999 Fax: 970-495-1016
Emaildoctor@TriLifeHealth.com
Web Sitewww.TriLifeHealth.com
Specialty: Ozone Major Autohemotherapy, UV Therapy

We specialize in preventive, nutritional, and epigenetic medicine for a wide variety of chronic, degenerative conditions using an integrative and functional medicine approach.Dr. William Billica MD
Tri-Life Health PC
۲۳۶۲ E Prospect Road
Fort Collins CO 80525 USA
Tel: 970-495-0999 Fax: 970-495-1016
Emaildr@TriLifeHealth.com
Web Sitewww.TriLifeHealth.com
Specialty: Ozone Major Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy, IV Vitamin C, IV Meyers, HBOT, Oxidative Therapies, Fucntional / IV Medicine.

Renae Blanton MSN ANP
Sonas Integrative medical Center LLC
۳۷۵۰ North Main #4
Durango CO 81301 USA
Tel: 970-247-2500 Fax: 970-247-2500
Emailsonasimc@yahoo.com
Web Sitewww.sonasimc.com
Specialty: Prolozone Ozone Therapy, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation, IV Nutrition, Vitamin C, Chelation, Hormone Balancing for men and women.

“Sonas” means happiness in Gaelic. Our goal is to help you find happiness, peace, and healing. We serve your health needs in a way that may be different in any way you have experienced before.

Renae Blanton has been practicing Functional and Integrative Family Medicine since 2001. After attending Texas A&M University, Renae graduated in 1991 with her BS in Nursing from the University of Texas Health Science Center in San Antonio. She was an active-duty Navy Nurse Corps Officer for six years and an additional six years active reservist. In 1999, Renae graduated with honors from the University of North Carolina at Chapel Hill with her Master’s in Nursing (Family Nurse Practitioner).Ozone-DentistDr. Kingdon Brady DDS
Craniofacial Pain and Sleep Center

۲۶۲۷ Redwing Road Suite 300
Fort Collins CO 80526 USA
Tel: 970-484-0250 Fax: 970-484-1522
Emailoffice@docbradyftc.com
Web Sitewww.docbradyftc.com
Specialty: Prolozone Ozone Therapy, Ozone Minor Limb Bagging, Ozone Dental Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.

We also treat TMJ / TMD Disorders, Facial Pain / Headaches, UAR Syndrome, CPAP Intolerance, Snoring, Sleep Disorder BreathingDr. John C Hughes DO
Aspen Integrative Medicine
۲۲۷ Midland Ave #18B
Basalt CO 81621 USA
Tel: 970-927-0308 Fax: 970-927-0394
Emailsanderson@aspenintegrativemedicine.com
Web Sitewww.aspenintegrativemedicine.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy. IV Therapy, Osteopathic manipulation treatment, Proliferative injections for chronic pain, General Practice.

Aspen Integrative Medicine is a cooperative group of unique practitioners who treat visitors and locals with the latest innovations in modern and natural medical care. With locations in Aspen and Basalt, our physician-supervised clinic provides specialized bodywork, acupuncture, cranial therapy, prolotherapy injections, nutritional supplements, pain medications, laboratory analysis, and ultrasound screening to diagnose and treat a variety of major medical problems ranging from chronic pain, high blood pressure, obesity, altitude sickness, sports injuries, back pain, knee sprains, headaches, and chronic fatigue.Dr. Richard H. Keller DDS MPS
Craniofacial Pain and Sleep Center
۲۶۲۷ RedWing Road, Suite 300
Fort Collins, CO 80526 USA
Tel: 970-484-0250
Emailkellerrh@gmail.com
Websitewww.dockeller.com
Specialty: Prolozone, Ozone Dental Protocols (as trained by ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry). TMJ, Headaches, Facial Pain, Sleep Apnea and Snoring.

For the past decade, Dr. Keller has limited his concentration to Appliance Therapy for TMJ/TMD, Myofascial Pain, Biomechanical Trauma, Sleep Apnea and Snoring. He has treated over 3000 appliance therapy cases and is medically credentialed by several insurance companies to provide these services as an in-network provider.Dr. Shawn Naylor DO
Sound Clinic
۲۴۶۰ W 26th Ave, Suite 420C
Denver CO 80211 USA
Tel: 303-698-0333 Fax: 303-698-0198
Emailinfo@soundclinic.com
Web Sitewww.SoundClinic.com
Specialty: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Rectal Insufflation, UVB Therapy

Default medical treatments and drug prescription for illness and disease usually do not take into account all the options you have. This narrow-minded, blanketed approach to medicine unfortunately neglects alternative therapies which quite often empower the body to act as its own self-healing mechanism. Understanding why, not just how, your body is reacting to illness and disease, is key to targeted treatment and prevention of future symptoms. If you are frustrated with traditional medicine and the same predictable textbook treatments, we invite you to consider Sound Clinic for a new holistic approach to your health.Dr. Emilia Ripoll, MD
Rocky Mountain Center for Advanced Medicine (RMCAM)
۴۷۹۰ Table Mesa Dr. Suite 202
Boulder, CO 80305 USA
Tel: 303-444-0840
Fax: 303-444-0838
Emaildr.ripoll@gmail.com
Web Sitewww.rmcam.com
Specialty: Prolozone, Ozone Bladder Insufflation, Ozone Minor Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Ozone Rectal Insufflation, UVB Therapy, Pelvic Pain Clinic, Accupuncture, Trigger Point Injections, Physical Therapy, Cranial and German Biological Medicine
Dr. Mary Shackelton ND
Holistica Integrative Care

۱۷۴۳ Walnut Street, Suite 3
Boulder CO 80302 USA
Tel: 303-449-3777 Fax: 303-449-3775
Email: info@holisticacare.com
Website: www.HolisticaCare.com
Specialty
: Major Ozone Autohemotherapy, Rectal Insufflation, Integrative Naturopathic care for Chronic Diseases, Fatigue, Detoxification, Neurologic Disorders.
Dr. David Siemens, DC
۶۰۰ ۴۲nd Street SW
Loveland, CO 80537
Tel:
Email: etnchiro@frii.com
Specialty: Ozone therapy, Chiropractic, LASER (low level light therapy)


Jonathan Singer, D.O.
HealthFirst
The Edward Building
۸۴۰۰ East Prentice Avenue, Suite 301
Greenwood Village, Colorado 80111
Tel: (303) 488-0034 Fax : (۳۰۳) ۴۸۸-۰۰۴۰
Web Sitewww.DenverDoctor.com
EmailSingerDO@aol.com
Specialty: Prolozone Ozone Therapy, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Bagging With Ozone, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy (UVBI), Direct Ozone, IV Vitamin C, Peroxide, Integrative Oxidative Cancer Therapies.
Dr. Kathy Stahlman LAC
Wellness Rehabilitation Center
۳۹۵۰ Midland Ave, #3
Glenwood Springs CO 81601
Tel: 970-945-2097 Fax: 970-379-9559
Email: ksbiomaster@hotmail.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Minor Autohemotherapy, Rectal Ozone Insufflation, Acupuncture, Massage, Manual Therapy, Physical Medicine, BioPuncture.
Dr. Tom Zyvoloski DDS, NMD, IBDM
Sutido Z Dental
۸۱۸ W South Boulder Road
Louisville CO 80027
Tel: 303-802-4313
Email: frontdesk@studiozdental.com
Website; www.StudioZDental.com
Specialty: Ozone Dentist as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Connecticut

Sorry, there are no Ozone Therapy Doctors currently listed for Connecticut

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Delaware

Ozone_Doctor Dr. Henry Childers IV, MD
Delaware Integrative Medical Center
۲۰۹۳۰ DuPont Blvd, Suite 202
Georgetown DE 19947 USA
Tel: 302-258-8853 Fax: 302-253-8430
Email: 
HEChilders@gmail.com
Website: 
www.DelawareIntegrativeMedicine.org
Specialty: 
Prolozone, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy
Notes: We also provide 
Prolotherapy, Frequency Specific Microcurrent, IV Therapies, Bioidentical Hormone Replacement

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Florida

Dr. Mikhail Artamonov MD
MJA Healthcare of Florida
A member of the MJA HealthCare Network
۲۱۰ Jupiter Lakes Blvd, Building 5000 Suite 205
Jupiter FL 33458 USA
Tel: 561-633-4142

Email: contact@mjahealthcare.com

Specialty
: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, UVB Therapy (Ultraviolet), IV Nutritional Protocols, AntiAging Protocols, Intra-Discal Ozone Injections, Minimally Invasive Spinal Surgery, Pain Management, PRP Therapy (Platelet Rich Plasma), Stem Cell Therapy, Cosmetic Ozone, Hair Loss Therapy, Weight Loss, Ozone Accupuncture, Mesotherapy, Biopuncture, Prolotherapy

The MJA HealthCare, P.C. Pain Clinic is one of the most advanced centers specializing in the management and treatment of pain and general well-being. Millions of Americans suffer from different painful conditions daily, and quite often they have suffered for years without adequate treatment. Our goal is to enhance the quality of life of our patients.Dr. Burr Bakke DDS
World Class Dentistry

۳۹۵۱ Swift Road
Sarasota FL 34231 USA
Tel: 941-923-6363 Fax: 941-922-3774
Webwww.sarasotadentist.com
Emailjillmorris@sarasotadentist.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Ozone Dental Applications (As instructed and certified by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry). Mercury Safe Removal, Zirconium Implants, Natural Bone Grafts, Smile Makeovers, TMJ Treatment, Implant Reconstruction, LASER Periodontal Treatment, Ozone Treatment of Teeth, Gums, Ozone Injections and Insufflations.

Dr. Jill Morris and Dr. Burr Bakke, with over 30 years of experience in private practice, have aligned their talents to create World Class Dentistry and Facial Esthetics. Here, you can count on the finest cosmetic, restorative and general dentistry in addition to surgical dental implant placement, bone grafts, facial aesthetics and more. We get to know the individual need of each patient and together, we customize a plan for a lifetime of dental health.Dr. Ray Behm DDS – Natural Dentistry
۱۲۷ No. Garden Ave
Clearwater FL 33755 USA
Tel: 727-446-6747
Webwww.BehmNaturalDentistry.com
EmailAskDrBehm@SaveYourTeeth.com
Specialty: Dr. Behm has been trained through a special Ozone Course designed specifically for Dental Application of Ozone during extractions, cavitation surgery, root canals, non-surgical gum treatment, fillings, etc. Dr. Behm’s office also provides insufflations to registered patients, and injestion of ozonated water. In addition, 50ml Jars of Ozonated Olive Oil are available for topical application.
Dr. Hank Berato DDS
۸۷۴۰ North Kendall Drive, Suite 214
Miami, FL 33176
Tel: 305-271-8321
Specialty: Ozone therapy in Dentistry, dental ozone injections
Dr. Andrew Bloch
۱۹۷۳ South Oak Haven Crescent
Miami, FL 33179, USA
Tel: 305-868-7370
Fax: 305-868-6265
Web Sitewww.advanced-body.com
Emailaobloch@aol.com
Specialty: Ozone (all protocols). Wellness clinic with a focus on musculoskeletal and nueromuscular dysfunction. We offer Physical Therapy, Digital Thermography, Balance / Vestibular Dysfunction Testing, Pilates, Gyrotonics, Ozone, and Homotoxicology
Dr. Julia Bunker, DDS, ND,
Smile Design & Wellness Center
۵۴۴۵ Village Drive
Viera, FL, 32955, USA.
Tel: 321.751.7775, Fax: 321.751.4744
Emailsmiles@SDICFL.com
Webwww.smiledesigncenter.us/
Services: Ozone Dental Applications as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Dr. Cheryl A Caputo DVM
Pet Health Altervatives (Mobile Health Service)
Clearwater Florida USA 33756
Tel: 727-753-9358
Web Sitewww.pethealthalternatives.com
Emailpethealthalternatives@gmail.com
Specialty: Prolozone Ozone, Minor Autohemotherapy Ozone, Limb Bagging Ozone, Rectal Ozone Insufflation. Consultations on diet, vaccination, and more natural methods of treating disease. Pet Health Alternatives blends the best of traditional veterinary care with other alternatives to help your pet achieve its full potential for healing and optimum health. Please visit our website or call us for more information.
Dr. Mark Corke DDS
Laser Dentistry

۱۵۵۰ Matthew Drive
Fort Myers, FL 33907 USA
Tel: 239-936-5442 Fax: 239-936-4478
EmailYourDentalOffice@aol.com
Websitewww.FortMyersLaserDentist.com
Specialty: Ozone in Dentistry and instructed by ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry, Mercury Filling Removal, Metal Free Holistic Dentistry, Nitrous Oxide (laughing gas), Periolase and Waterlase Orthodontics.

Practicing the art of dentistry since 1979, Dr. Mark Corke provides the finest quality dental care available today. Dr. Corke has extensive experience in general and cosmetic dentistry to create that winning smile you so desire. He is a graduate of the University of Maryland Baltimore College of Dental Surgery, which is recognized as the first dental college in the world.Dr. Melissa Dean MD
Dean Wellness Institute
۱۳۴۵ ۳۶th Street, Suite B
Vero Beach, Florida 32960 USA
Tel: 772-567-1500 Fax: 772-567-1505
Web Sitewww.DeanWellnessInstitute.com
EmailDrDean@DeanWellnessInstitute.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Autohemotherapy Ozone, Limb Ozone Bagging, IV Vitamin C, Bioidentical Hormone Replacement, Nutritional Support, Cancer Support Treatments.

Specializing in Bio identical Hormone Replacement Therapy, Diabetes Management, Hypertension Management, Nutrition Consultations and much more. Visit our website at www.DeanWellnessInstitute.com (please copy and paste this into your browser or click on the link above).
Dr. Ward Dean MD
Emerald Coast Functional Medicine Center, LLC
۶۷۰۸ Plantation Road, Suite C-1
Pensacola, Florida 32504 USA
Tel: 850-912-6981 Fax: 850-912-6981
Web Sitewww.WardDeanMD.com
EmailWatsonHealthClinic@att.net and WardDeanMD@gmail.com
Specialty: Major Autohemotherapy Ozone, UV Therapy, Prevention and treatment of chronic degenerative diseases. Chelation Therapy, Ozone, Hydrogen Peroxide, Photo-illumination, Alternative Treatment of cancer, Bio-Identical Hormone Replacement Therapy & Weight Loss
Ozone_DentistDr. Warren Chris Edwards, DDS, ND, Smile Design & Wellness Center
۵۴۴۵ Village Drive Viera FL 32955 USA
Tel: 321-751-7775 Fax: 321-751-4744
Emailsmiles@SDICFL.com
Webwww.smiledesigncenter.us
Services: Ozone Dental Protocols as instructed by ACIMD American College of Integrative Medicine and Dentistry. Dr. Edwards specializes in health centered cosmetic dentistry and offers a wide range of dental services from preventative cleanings to crown and bridge work. Visit our website or call us for more information.
Dr. Theodore J Hermann, DMD
Assure A Smile

۹۰۰۰ SW 87th Court, Suite 205
Miami, FL, 33173, USA
Tel: 305-274-0047
EmailFRONTDESK@assureasmile.com
Webwww.assureasmile.com
Services: Ozone Dental Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry
Specialty: Assure a smile uses Ozone to avoid root canals, heal gum disease, and prevent infection
Kirti M. Kalidas, MD, ND
The Center for Natural Medicine

۶۶۵۱ Vineland Rd., Suite 150
Orlando, FL 32819
Phone (۴۰۷) ۳۵۵- ۹۲۴۶
Fax (۴۰۷) ۳۷۰-۴۷۷۰
Specialty: Prolozone
Dr. Said Korany AP DOM
AcuMedical Center

۳۴۵۹ Woolbright Road
Boynton Beach FL 33436 USA
Phone ۵۶۱-۷۳۸-۲۸۰۰ Fax ۵۶۱-۴۲۴-۰۰۳۷
Websitewww.acumedicalctr.com
Emailkorany@yahoo.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Ozone Sauna, Ozone Limb Bagging, Rectal Ozone Insufflation, Accupunture, Laser Therapy, Nutritional Counselling, Homeopathic Medicine, Herbal Medicine, Antiaging Medicine, and many others.
Dr. Paul Kotturan MD
Hillsboro Urgent Care
۲۲۰ SW Natura Ave
Deerfield RCH, FL 33441 USA
Phone ۹۵۴-۷۲۹-۰۳۱۸
Emailpaulkotturan123@gmail.com
Websitewww.DrPauls.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Ozone Major Autohemotherapy, UV Therapy.

Hillsboro Urgent Care is dedicated to providing the highest degree of Family Health Care using the latest in medical diEdward C. Kondrot MD, MD(H), CCH, DHt
۳۱۲۴۲ Amberlea Road
Dade City, FL 33523 USA
Phone ۳۵۲-۵۸۸-۰۴۷۷
Emailinfo@healingtheeye.com
Websitewww.HealingTheEye.com
Specialty: Ozone Major Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Rectal Insufflation, Microcurrent, PEMF, Syntonic Light Therapy, Nutritional IV’s.

Dr. Kondrot is the world’s only board certified ophthalmologist and a board certified homeopathic physician. He is author of 3 best selling books, host of the Healthy Vision radio show and sought after speaker. Healing the Eye & Wellness Center provides proven and effective alternative and homeopathic treatments for eye conditions including macular degeneration, cataracts, and glaucoma. Dr. Kondrot’s seminars and 3 day restore vision program have become the standard in alternative therapies for eye disease.Dr. Karen Levy MD
KB Holistic
۱۵۵۰۰ SW 200th Street
Miami, FL 33187 USA
Phone ۳۰۵–۵۰۵-۰۴۵۵ Fax: 954-251-9262
EmailKaren@kbholistic.com
Websitewww.KBHolistic.com
Specialty: Regenerative therapy with PRP, LED Light Therapy, IV Nutritional Therapy, PEMF
Dr. Sandra Lilo DDS, PA
۸۳۰۰ ۱۱۳th Street North
Seminole, FL 33772 USA
Phone ۷۲۷-۳۹۸-۷۴۷۳
Emaildentsan@earthlink.net
Websitewww.MySeminoleDentist.com
Specialty: Ozone For Dentistry, Cosmetic Dentistry, Restorative Dentistry, Preventative Dentistry, Dental Prophylactic Cleanings.
Dr. David Minkoff MD
Lifeworks Wellness Center

۳۰۱ Turner Street
Clearwater FL 33756 USA
Tel: 727-466-6789 Fax: 727-451-1010
Websitewww.LifeWorksWellnessCenter.com
Emailtamora@lifeworkswellnesscenter.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Ozone Sauna, Major Ozone Autohemotherapy, Ozone Rectal Insufflation, Limb Ozone Bagging, UV Therapy, Ear Insufflation with Ozone (Otozone), Bladder Ozone, Chezone (Ozone and Chelation). Life Works Wellness also performs Insuline Potentiation Therapy, Allergy Elimination, ADD/ ADHD/Autism Solutions, AntiAging Medicine, Autoimmune Disease Treatment, Bio-Identical Hormone Replacement, Cancer Care, Chelation Therapy, Chronic Fatigue Solutions, Diabetes Solutions, EECP Therapy, Heart Disease Therapy, Heavy Metal Detoxification, Ozone Sauna, Hormone Tests, IV Therapy, Ketogenic Diet, Lyme Disease Solutions, Menopause Symptom Relief, Neural Therapy, Oxidative Medicine, Pulsed Electromagnetic Field Therapy, Thermography, Thyroid Disease Solutions, and Well Woman Care.
Dr. Jill Morris DMD
World Class Dentistry
۳۹۵۱ Swift Road
Sarasota, FL 34231 USA
Phone ۹۴۱-۹۲۳-۶۳۶۳ Fax: 941-922-3774
Emailjillmorris@SarasotaDentist.com
Websitewww.SarasotaDentist.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Dental Ozone Protocols. Ozone Treatment of Teeth and Gums, Nasal & Ear Insufflation, Ozone Use in Oral Surgery, Zirconium Implants & Reconstruction, TMJ, Neuromuscular Dentistry, Cosmetic Dentistry.
Dr. Sheila Mohammed MD PhD
The Industrial Medicine Institute Inc.
۴۵۴۲ Alba Street
Pace FL 32571 USA
Tel: 850-736-8401 Fax: 850-736-8402
Websitewww.drsheilamohammed.com
Emaildrsheilamoh@hotmail.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major and Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Ozone Rectal Insufflation, UV Therapy, Prolotherapy, Platelet Rich Plasma, Stem Cell Treatment, Acupuncture, Cosmetic Vein Treatment, Pain Treatment, Anti Cytokine, Suboxone for Substance Use Disorder, Cancer Treatments, Family Medicine, Regerative Medicine, Alternatives to Surgery.
Mrs. Angela Myers ARNP-C
The Medical Healing Center
۲۲۵ Office Plaza Drive
Tallahassee FL 32301 USA
Tel: 850-309-1665 Fax: 850-309-1050
Websitewww.TheMedicalHealingCenter.com
Emailmedicalhealingcenter@comcast.net
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Ozone Rectal Insufflation, Ear Ozone (Ear Insufflations), IVC IV Therapy Vitamin C, Chelation, Hydrogen Peroxide, UBI, Nutritional Immune and other various IVS, Prevention and Treatment of Chronic Degenerative Diseases, Treatment of AutoImmune Diseases, Bioidentical Hormone Replacement Therapy, Nutritional Therapies, Chezone (ozone and chelation), Herbal and Homeopathy Therapies, Treatment for Interstitial Cystitis with Frankenhauser Injections (Prolozone), Bladder Insufflations with Ozone, Thyroid Disease Treatments
Dr. Gregory OH DO
۴۹۹ E. Central Pkwy, Suite #205
Altamonte Springs, FL, 32701 USA
Tel: 407-951-8803
Emailst3600@gmail.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, UV Therapy, Rectal Ozone Therapy.
Dr. Gary Pynckel, DO
Gary L Pynckel DO PA
۳۸۴۰ Colonial Blvd, Suite 1
Ft. Myers FL 33966 USA
Tel: 239-278-3377 Fax: 239-278-5266
Emailpynckel@gmail.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, UV Therapy, Chelation, H2O2 Treatments, Nutrition, Bioidentical Hormone Therapy
Dr. Fernando Rennella MD
The Center for Back Pain Management

۲۲۰ Congress Park Drive, #125
Delray Beach, FL 33445 USA
Tel: 561-819-6325 Fax: 561-819-6311

And….

The Center for Back Pain Management
۸۰۰ East Cypress Creek Road
Suite #203
Fort Lauderdale, FL 33334 USA
Tel: 954-772-5556 Fax: 954-772-6254

Websitewww.injectpainaway.com
Specialty: Prolozone, Trigger Point Injections, Nerve Blocks, Conventional Prolotherapy (Hip, Shoulder, Knee Injections)Dr. George B. Rucker MD
Rucker Integrative Medicine

۶۱۲۴ ۵۳rd Ave E.
Bradenton FL 34203 USA

AND

۵۸۵۰ West Cypress Street
Suite B2
Tampa FL 33607

Tel: 941-448-1199
EmailRuckerIntegrativeMedicine@gmail.com
Websitewww.RuckerIntegrativeMedicine.com
Specialty: Services include prolozone injections, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy plus IV Therapies, Bioidentical Hormone Replacement, and Sports Medicine.Mitzi Schardt, MSN, N.P.
Living Waters, Integrative Health Systems
۸۳۵۹ Beacon Blvd, Suite 400
Ft. Myers, FL 33907 USA
Tel: 239-645-9136 Fax: 239-425-2607
Emailmitzi@wpprovider.com
Specialty: Services include prolozone injections, wound care, vaginal and rectalinsufflations,Nasal flushing, limb bagging, Ozone Sauna, Limb Bagging, MedicalThermography, Breast & Full Body, Bio-Identical Hormone Therapy, Wiley Protocol, Oral, Injections & IV Protocols

Ozone_Dentist

 

 

 

Dr. Tiffany K. Shields
DMD Smiles By Shields

۳۹۴۰ San Jose Park Drive
Jacksonville, Florida 32217,USA
Tel:904-731-0777 Fax: 904-731-0142
Emailtshielddmd@gmail.com
Websitewww.smilesbyshields.com
Services: Ozone Dentist and instructed by the ACIMD – American College of Integrated Medicine and Dentistry, ALFA Screening, Integrative Dentistry
Dr. Joya L. Schoen MD
Mid-Florida Medical Group
۱۸۵۰ Lee Road, Suite 240
Winter Park FL 32789 USA
Tel: 407-644-2729 Fax: 407-644-1205
Emailjschoenmd@earthlink.net
Websitewww.MidFloridaMedicalGroup.com
Specialty: Prolozone, Major Ozone Autohemotherapy, UV Therapy, Acupuncture, Chelation Therapy, Computer Regulation Thermography, Craiosacral Therapy, ElectroDermal Screening, Homeopathy, homotoxicology, Hormone Replacement Therapy, Injection Therapies, Pulsed ElectroMagnetic Field Therapy (PEMF), Resorative Medicine, Weight Management, Visceral Manipulation.
Dr. Paul T Rodeghero DDS
Clearwater Family Dental
۲۱۵ South Myrtle Ave
Clearwater, FL 33756 USA
Tel: 727-442-3363 Fax: 727-442-3360
Emailginger@myclearwaterfamilydental.com
Website: www.MyClearwaterFamilyDental.com
Specialty
: Dental Ozone Therapy Protocols; Certified as an Ozone Therapy Dentist by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. We also provide Safe Mercury Amalgam Removal, Laser Therapy, Zirona Implants.

 

Our practice is a full service family practice. We welcome patients of all ages and can handle any concern that you may present to us. Our goal is to assist each patient in achieving and maintaining long term dental health and a beautiful smile.Ozone Dentist FloridaDr. Christopher Williams DMD
۳۹۱ ۱۴th Avenue South,
Jacksonville Beach FL 32250 USA
Tel: 904-241-4337 Fax: 904-241-1402
Emailjchristopherwilliams@comcast.net
Website: www.SmileJacksonville.com
Specialty
: Dental Ozone Therapy Protocols; Certified as an Ozone Therapy Dentist by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.

Dr. Williams provides ozone therapy, ceramic implants, SMART Amalgam Removal, and same day porcelain/ceramic crowns. He is accredited in IAOMT, and a fellow of AGD. He is trained as a Neuromuscular and Biologic Dentist.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Georgia

Dr. Charles C. Adams
Full Circle Medical Center
۴۰۸۵ Cloud Springs Road
Ringsgold GA 30736 USA
Tel: 706-861-7377 Fax: 706-861-7922
Emaildrprevent@drprevent.com
Web Sitewww.DrPrevent.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Ozone Autohemotherapy, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy. We also perform Chelation, IV Vitamin C, Meyer’s Magic IV, Depression IV, Magnesium IV, IV Glutathione.

Dr. Adams is trained as an Internal Medicine specialist. Through additional continuing medical education, he has an Integrative Internal Medicine Practice in that he uses traditional as well as “alternative” or “complementary” or “natural” therapies.Dr. Gez Agolli, MD, PhD
Progressive Medical Center
۴۶۴۶ North Shallow Ford Road
Atlanta GA 30338 USA
Tel: 770-676-6000 Fax: 770-392-9805
Emailgez22@progressivemedicalcenter.com
Web Sitewww.progressivemedicalcenter.com
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal, Bladder, Nasal/Sinus Insufflations, UV Therapy, EWOT, Chezone (a combination of Ozone and Chelation Therapy), Chelation. Other IV’s include Vitamin C, Meyer’s, Magnesium, Glutathione, Amino Acids, etc.
We also provide chiropractic, spinal decompression, pulsed electromagnetic therapy (PEMF), Hyperbaric Oxygen, Supplements, O3 Limb Bagging, Triggerpoint and Prolozone Injections, all joints neck, back, TMJ. We also provide Nutritional Counselling. Call us or see our website for more information.
Dr. Ronadl M. Dressler DDSMIAOMT
Mercury Free Dental P.C.
۵۶۷۵ Jimmy Carter Blvd. Suite 730
Norcross Georgia 30071 USA
Tel: 770-729-1222 Fax: 770-729-1542
Emailrad@mindspring.com
Web Sitewww.mercurysafedental.com
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy, EWOT, Chezone (a combination of Ozone and Chelation Therapy).

We treat the root cause of disease. We provide Functional testing that will help our team of MD’s, ND’s, DO’s, and Accupunturist treat your chronic condition.Dr. Donald Harvey DMD
Don Harvey Dental

۳۱۵۵ North Point Parkway
Alpharetta GA 30005 USA
Tel: 770-343-6565
Emailinfo@donharveydental.com
Web Sitewww.donharveydental.com
Specialty: Dental Ozone Therapy Protocols as Instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Ms. Amber Looper MMSc, PA-C
Back 2 Back Chiropractic and Ozone Therapies
۱۷۰۵ Mt. Vernon Road, Suite A
Dunwoody GA 30338 USA
Tel: 404-427-7768 Fax: 770-391-2772
Emailalooper79@gmail.com

Specialty: Prolozone, Limb Bagging, Recta Ozonel Insufflation, Ozone Dental Injections.
We provide chiropractic, spinal decompression, pulsed electromagnetic therapy (PEMF), Hyperbaric Oxygen, Supplements, Ozone Insufflation for ears, nasal/sinus, bladder, and rectal areas, O3 limb bagging, triggerpoint and prolozone injections, all joints neck, back, TMJ. We also provide Nutritional Counselling.Dr. Frank Matalone, DO, NMDABIHM, DAAPMFAAO APT
Holistic Medical Services Inc.
۳۸۳۳ Roswell Road NE, Suite 116
Atlanta GA 30342 USA
Tel: 404-941-8621
Emailfrank.matalone@outlook.com
Web Sitewww.DrMatalone.com
Specialty:
The only AAO Certified Ozone Practitioner in the state of Georgia
 for Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy.

Dr. Matalone is Board certified in Integrative and Holistic Medicine. Diplomate of the American Academy of Integrative Pain Management. I get to the root cause of all conditions. Treat all types of infections both acute and chronic including Lyme and co-infections, viruses. Chelation. LDA ( Low Dose Antigen ) therapy. LDN. Mold illness. Nutrition. In order to stay on top of new developments in progressive medicine I attend 2-3 continuing medical education conferences each year.Dr. Michael A. Siciliano MD DC
Total HealthCare Medical Centers
۶۶۹۰ Roswell Road
Sandy Springs, GA 30328 USA
Tel: 678-999-8531 Fax: 404-497-9757
Email:tlf@totalhealthmed.com
Web Sitewww.totalhealthmed.com

Specialty
: PRP (Platelet Rich Plasma), Prolozone Ozone Injections, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy, Functional Medicine, Bio-identical Hormones, Manipulation, Acupuncture, Anti-Aging, AAET, Trigger Point Injections, Weight Loss, IV Chelation & Nutrition, Thyroid Therapy, Adrenal Therapy, Weight Loss, Hyperbaric Oxygen Chamber Therapy, Cancer Support, Lyme & Chronic Infection Therapy, Non-opioid Pain Control, Applied Kinesiology Muscle Testing, Cranio-Sacral Therapy.
Dr. E. Glynn Taunton, DO
Taunton Restorative Medicine
۵۰۶ Osigian Blvd, Suite 4
Warner Robins, GA 31088
Tel: 478-957-4867 Fax: 478-472-2555 / 333-2335
Emailegtdo@hotmail.com
Web Sitewww.tauntonrestorativemedicine.com
Specialty: Prolozone
Dr. Dennis Harper Ozone CourseDr. Kimberly Williford MS, RD NMD
Southern Integrative and Environmental Medical
۳۱۹۳ Howell Mill Road NW, Suite 306
Atlanta GA 30327 USA
Tel: 404-963-9773 Fax: 404-963-9769
Emaildrwilliford@siemedical.com
Web Sitewww.siemedical.com
Specialty: Rectal Insufflation, Ear Insufflation, Nasal Ozone (Ozone Bubbling Through Olive Oil), UV Therapy.

We offer full functional Integrative Medical Services, Hyperbaric Oxygen, Far Infrared Sauna, Nutrient IV Therapies, Hormone Replacement, Adrenal & Thyroid Treatment, Environmental Exposures

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Hawaii

Dr. David T. Doi DDS
۶۴ – ۵۱۹۱ Kinohou Street
Kamuela HI USA 96743 USA

Tel: 808-885-7114 Fax: 808-885-7794
Websitewww.dentist-doi.com
Emaildaviddoidds@gmail.com

Specialty: Dr. Doi is the only associate member of the IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology) in the state of Hawaii. He has been voted Best Dentist in North Hawaii for the past 5 years.Dr. Stephen Hubert, DDSNMD
۱۴۰ N. Markeet Street, Suite 103
Wailuka HI USA 96793 USA

Tel: 808-249-2092 Fax: 808-242-1811
Websitewww.stephenhubertdds.com
Emailsahubertdds@gmail.com

Services: Ozone Dentist as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. Also Prolozone Ozone Injections and Limb Ozone Bagging.

Specialty: All protocols (Root Canals, Extractions, Carious Lesions, “Stem Cell” supported Extractions) are disinfected and enhanced with ozone protocols, Platelet Rich Plasma and Platelet Rich Fibrin.Dr. Robert “Kekoa” Smith, ND
Center for Holistic Medicine

۹۹-۱۲۸ Aiea Heights Drive Suite 501
Aiea, Hawaii 96701, USA
Tel: 808-487-8833  Fax: 808-487-8859
Emailcfhm33@gmail.com
Websitewww.cfhmhawaii.com
Services: Integrative Naturopathic Medicine, Ozone Therapy, IV Nutritional Therapy, chelating therapy, Integrative oncology, prolotheraphy, PRP, Neural Protherapy, prolozone, Trigger point injections,work with Biological dentist to treat interference fields in mouth in addition to addressing dental infection and dental pain, HCG weight loss, Botanical medicine, Osseous Manipulations, gastrointestinal issues and Auto immune disorders.
Dr. Myles Suehiro MD
Hawaii Institute for Heaalth and Healing
Ala Morwi Pacific Center
Honolulu HI USA

Tel: 808-372-5111
Websitewww.hawaiilongevity.com
Emailmsuehiromd@gmail.com

Specialty: Ozone Sauna / Oral Ozone Therapy. Metabolic Syndrome and Related Conditions, Obstructive Sleep Apnea, Obesity-Hypoventilation Syndrome, Chronic Fatigue Syndrome, and other inflamatory conditions.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Idaho

Dr. Kurt A. Bailey DC NMD NP-C
۳۵۱۰ ۱۲th Street
Lewiston ID 83501
Tel: 208-799-3333 Fax: 208-799-3375
EmailKRB@cableone.net
Website: www.IntegrativeHealthofLewiston.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Neural ProloTherapy, Chiropractic.

We strive to blend the best of conventional western medicine, with Chiropractic care and holistic natural medicine. Here in Lewiston, Idaho we offer Primary and Complimentary Care in one convenient location! Our doctor, Kurt Bailey, is a Chiropractor, Naturopath and a Family Nurse Practitioner. This is most beneficial to you, our patients as you can get the benefit of three great providers in one convenient location.Dr. Morgan G. Barkdull D.C. N.M.D.
Teton Chiropractic
P.O. Box 526
۳۲ W. Little Ave.
Driggs Idaho 83422
Tel: 208-354-8010 office
Fax: 208-354-3166 fax
Emailmorgan.barkdull@gmail.com
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna,Detox Therapy, Injectable Nutrients, Allergy Elimination, Sports Injuries.
Dr. Terry L. Burke DC, NMD
Burke Family Chiropractic Integrative Health Services Inc.
۱۳۴۸ E 17th Street
Idaho Falls, ID 83404 USA
Tel: 208-542-6564 Fax: 208-542-6571
Email: tlbdc@msn.com
Website: www.drterryburkeblog.com
Specialty
: Prolozone Ozone Therapy, Ozone Limb Bagging, Ozone Rectal Insufflation, Chelation and IV Therapies.
Dr. Rafael F. Cruz MD
Kentuckiana Integrative Medicine
۴۴۳ Spring Street Suite 301
Chase Bank Building
Jeffersonville IN 47130 USA
Tel: 812-913-4416 Fax: 502-365-9422
Emailrichellfrontdesk@gmail.com
Web Sitewww.regenmedky.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, Stem Cell Therapies, PRP Injections, IV Glutathione, IV Vitamin C, IV Chelation, IV Plaquex, N Ketamine for Depression & CRPS, IV Meyers Gabys
Dr. Woodrow L. Dunlap, NMD DC
Wellenss Center
۳۰۴ A Hill Street
Kamiah ID 83536 USA
Tel: 208-935-7097 Fax: 208-935-2992
Emaildocwoodyidaho@yahoo.com
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy, Microscopy, Colonic Therapy
Dr. Noah B. Edvalson, DC, NMD, FIAMA
Idaho Center for Integrative Medicine
۳۲۷۱ N. Milwaukee St.
Boise, ID 83704
Tel: 208-629-5374 Fax: 208-629-5394
Emailnoah@docnoah.com
Web Sitewww.BoiseIntegratedChiropractic.com

Specialty
: Prolozone, Major Autohemotherapy, Hyperthermic Ozone Sauna, Ear and Cup insufflation, Limb Ozone bagging.

Dr. Noah Edvalson has completed the Advanced Prolozone course with Dr. Shallenberger, as well as the Oxidative therapies course with Dr. Robert Rowen. He specializes in Prolozone, Major Ozone Autohemotherapy, Rectal, Ear and Cup insufflation, Limb bagging, Chiropractic, Acupuncture, Naturopathic and Functional Medicine for the entire family. We find the CAUSE of your symptoms and then target that problem to bring you faster results with safe and natural approaches. Visit www.BoiseIntegratedChiropractic.com in order to learn more!Dr. George Fiegel DC, ND
Hana Chiropractic
۱۰۲ South Washington
Moscow ID 83843 USA
Tel: 208-882-3012 Fax: 208-882-0396
EmailDrFiegel@live.com
Website: www.DrFiegel.com
Specialty: Prolozone, Ozone Limb Bagging, Ozone Rectal Insufflation. Chiropractic Care for all Ages, Naturopathic Care, Nutritional Counseling, Laser Therapy, CranialSacral Therapy
We base the holistic services we provide on thorough examination and a complete overview of the patient. We specialize in non-surgical orthopedics, pain management and physical rehabilitation. We work hard to correct the injuries caused by automobile accidents, sports, and workplace accidents. We can help reverse the effects of injuries caused by repetitive motion, poor posture and poor lifting habits. Dr. Fiegel & his staff believe in promoting Wellness through injury prevention and health maintenance.
Dr. Scott Freeborn, ND
Native Naturopathics
۱۹۱ West River Street, Suite 201
Ketchum ID 83340 USA
Tel: 208-726-8977Fax: 208-725-5231
Emailnativenat@sunvalley.net
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Limb Bagging
Dr. Jon M. Harmon, DC
Harmon Spinal and Extremity Solutions
۹۱۶۱ W. Blackeagle Drive
Boise ID 83709 USA
Tel: 208-321-1500 Fax: 208-323-4418
Emaildr.jharmon@gmail.com
Webwww.boisechirohealth.com
Specialty: Prolozone, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy.

Dr. Harmon has received Ozone Therapy Certification by attending Dr. Frank Shallenberger’s Ozone Therapy Course. He is a Certified Chiropractic Extremity Practitioner and offers complete assessments of the joints outside of the spine as well as treatment of spinal problems. Patients seeking treatment at Harmon Spinal and Extremity Solutions with Dr. Jon M. Harmon are assured of receiving the finest quality care in chiropractic, and the latest in alternative treatments for problems in the muscles and painful joints. Go to our website or click “Treatment Options” here for more information!Dr. Dennis Harper, DC
Harper Chiropractic
۱۰۶۲۰ Highway 12
Orofino ID 83544 USA
Tel: 208-476-3158 Fax: 208-476-7878
Emaildharper@usamedia.tv
Webwww.harperchiropractic.vpweb.com

Specialty
: Prolozone

Dr. Steven B Hall, DC
Lakeland Chiropractic Clinic
۱۴۸۲۲ N. Highway 41
Rathdrum ID 83858 USA
Tel: 208-687-7029
Emailsjhalldc@earthlink.net
Specialty: Specialty: Prolozone, Low Level Laser Therapy, Spinal Decompression (flexion
distraction), Traditional Adjustment Techniques, Activator technique.
Dr. Thomas Hickey DC
۳۷۶ S. Latah
Boise, ID 83705
USA
Tel: 208-338-9111 Fax: 208-331-2347
Emailhickeyhealth@yahoo.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections
Dr. Bill Higgins, DC
Higgins Clinic NW
۱۲۵۰ Northwood Center Ct. B
Coeur d’Alene ID 83814 USA
Tel: 208 765 1250 Fax: 208-665-5756
Emaildrbill@higginsnw.com
Websitewww.HigginsNW.com

Specialty: Prolozone, IV Vitamin C and Chelation, Chezone, Neural Therapy, Trigger Point Injections, Chiropractic Postural Correction.

Higgins Clinic NW focuses on combining the best of Chiropractic, Functional Medicine, and Clinical Nutrition. We know our clinic is unlike any you will visit. Higgins Clinic NW utilizes cutting edge natural technologies to alleviate pain and restore function. Call us for more information or visit our website.Dr. Ann Huycke MD
Metta Healthcare

۴۵۰۱ West Alamosa Street
Boise ID 83703 USA
Tel: 208-658-5570 Fax: 208-658-6811
Emailoffice@mettahealthcare.com
Websitewww.MettaHealthcare.com

Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, UV Therapy, IV Ozonated Saline, Hyperbaric Oxygen Therapy, Breast Thermography.

‘Metta’ which translates to ‘compassionate’ or ‘loving kindness’ illustrates our clinic’s commitment to patient care. If you’re looking for the cutting edge in Natural Medicine, you’ll find it at Metta Health Care!
Dr. James Kranz
Kranz Chiropractic
۹۱۰ N Curtis Road
Boise ID 83706 USA
Tel: 208-377-3777 Fax: 208-377-3779
Emaildocjkranz@cableone.net
Specialty: Prolozone, Ozone Limb Bagging, Rectal Insufflation, Chiropractic Rehab, Acupuncture

Dr. Corey Matthews DC FIAMA
Idaho Chiropractic Group
۴۰۳ S. 11th , #110
Boise ID 83702 USA
Tel: 208-343-6900 Fax: 208-343-0642
Emailcmatthews@idahochiropracticgroup.com
Website: www.idahochiropracticgroup.com
Specialty
: Prolozone, Minor Autohemotherapy, UV Therapy, Acupuncture, Chiropractic Care, Nutrition, IV Therapies, Biophotonic Therapy, Exercise Rehabilitation.

Patients seeking treatment at Idaho Chiropractic Group are assured of receiving only the finest quality care through the use of modern chiropractic equipment and technology. The doctors and the staff have a genuine concern for your well-being! Dr. Corey Matthews and Dr. Timothy Klena are committed to brining you better health and a better way of life.Dr. Mary Migliori MD
Integrative Medicine of Idaho

۷۶۰ Warm Springs Ave. Suite A
Boise ID 83212
Tel: 208-426-0052 Fax: 208-475-2643
Emailimidaho2013@gmail.com
Websitewww.imidaho.net
Ozone Protocols: Prolozone, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Rectal Insufflation, UV Therapy
Specialty: At Integrative Medicine of Idaho, we listen to you, find the root cause of your symptoms and facilitate your journey to optimal well-being. We specialize in preventive medicine, natural pain management, regenerative therapies, and bio-identical hormone replacement therapy. Technologies from Germany and Switzerland enable us to significantly accelerate regeneration. A 15 Minute Heart rate variability assessment gives us a quantitiative portrait of our patient’s physiological and fitness level and allows us to track improvements on over all well-being. This is an exciting new approach that we are able to bring to our patients.
Dr. Larry Nelson, DC, NMD
Eastern Idaho Chiropractic Clinic
۲۵۸۵ Channing Way
Idaho Falls, Idaho 83404
Tel: 208-522-0200
Fax: 208-523-6051
Emaileicc@cableone.net
Ozone Protocols: Prolozone, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging
Specialty: We offer complete Chiropractic, Naturopathic, and Accupuncture services to the whole family.
Dr. David Owens, DC
Owens Chiropractic Clinic,
۲۰۰۷ N Whitley
Fruitland ID 83619 USA
Tel: 208-452-4455 Fax: 208-452-3025
Emailkimber4561@hotmail.com
Ozone Protocols: Prolozone
Specialty: We offer Prolozone Ozone Therapy, Vitamin Injections and Chiropractic Care.
Dr. Baden Patterson, DC
Fit 4 Life Integrated Health Clinic,
۲۰۸۶ E. 25th Street
Idaho Falls, ID 83406 USA
Tel: 208-391-3484
Websitewww.Fit4LifeChiro.com
Ozone Protocols: Prolozone, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy.
Specialty: We are now a fully integrated Health Clinic with Chiropractic and full Medical Services/Practitioners, focusing on Functional Medicine. We also offer Medical weight loss and Full Day Spa services at the same location through our Fit Slim Health Spa.
Dr. J Edward Perkins DC ND
Homedale Chiropractic Center
۱۱۱ South Main Street
Homedale, Idaho 83628
Tel: 208-337-4900
Fax: 208-337-3736
Emailhcc@safelink.net
Specialty: Prolozone: Knees, Spine, Shoulder
Dr. Richard A Powell, ND, OMD, CAC, PhD
Southern Idaho Naturopathic Clinic
۴۸۸ Blue Lakes Blvd North, Suite 107
Twin Falls, Idaho 83301
Tel: 208-733-2610
Fax: 866-266-0692
EmailDr.Powell@in-sinc.org
Web Sitewww.in-sinc.org
Specialty: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Ozone Insufflations, Topical Ozone. Specialty consists of Naturopathy, Accupuncture, Pain Management, Life Coaching, the Ozone protocols listed above and Ozone Colonic Hydotherapy.
Dr. Shawn Rudkin DC
Parma Chiropractic

۱۰۱ E Grove Ave
Parma, ID 83660 USA
Tel: 208-722-9999
Emaildrrudkin@gmail.com
Websitewww.parmachiropractic.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections
Dr. Katherine So DDS
Guba Dental

۴۴ Yorkshire Blvd E
Indianapolis, ID 46229 USA
Tel: 317-894-4253
EmailGubaTeam@aol.com
Websitewww.Gubadds.com
Specialty: Ozone Dentist as trained by American College of Integrative Medicine and Dentistry (ACIMD)
Dr. B. Mark Vance MD
Vance Medical
۱۰۰۱ N. Meridian Road
Meridian ID 83642 USA
Tel: 208-227-8146 Fax: 208-227-8538
Emailinfo@vancemedical.com
Web Sitewww.vancemedical.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy and Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy.

Medical Consultants, LDA, LDI, Prolozone, Umbilical Stem Cell, PRP, other Pain Therapies.Dr. James Wear, DC, NMD, CAc
Nampa Chiropractic & Wellness Clinic
۱۲۴ ۱۲th Ave Road
Nampa ID 83686 USA
Tel: 208-466-5459 Fax: 208-466-5803
Emaildrwear4health@gmail.com
Web Sitewww.TotalBodyWellnessNampa.com and www.DrWearWellness.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy and Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy.

Nampa Chiropractic offers Chiropractic, Naturopathic, Acupuncture for Families, Darkfield Microscopy, Bio Meridian, Weight Management, Advanced Muscle Integration Technique (AMIT), Lifestyle Coaching, Non-Prescription, Non-Surgical Supportive Wellness Clinic.Dr. Jason D. West, DC, NMD, DM
The West Clinic
۱۱۸۸ Call Place
Pocatello ID 83201 USA
Tel: 208-232-3216 Fax: 208-232-9412
Emaildrj@thewestclinic.net
Web Sitewww.thewestclinic.net
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy. Non surgical non-prescription health clinic. Since 1916 we have been providing specialezed individualized care for you and your family.
Dr. Larry Womack, ND
Whole Health Medical
۱ East 100 North
Malad ID 83252 USA
Tel: 208-766-2344 Fax: 208-766-2144
Emaildoctorwomack@yahoo.com
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Major Authohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy, Darkfield Microscopy, Colon Hydrotherapy, Chelation, Chiropractic, Spa, Light Therapy, Accupuncture, BioMeridian, HCG Diet, Rife (audio frequency) Treatment, Sleep Studies.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Illinois

Dr. Alla Aver DDS
A Center for Dental Healing
۱۳۰۰ Waukegan Road
Glenview IL 60025 USA
Tel:
: 847-998-51002 Fax: 847-998-5252
Emaildraver@yahoo.com
Websitewww.glenviewsmiles.com
Specialty: Ozone Dental Protocols as taught by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. Dr. Aver specializes in Holistic/Biological Dentistry.

Dr. Alla Aver adopts a humanistic, whole-body approach with every patient. As a biological practice, also known as holistic or natural dentistry, we take into account your overall health and unique situation when treating you.Dr. Robert LaCava MD
Integrative Medical Options, LLC
۳۰۵ N 2nd Street
Saint Charles, IL 60174
Tel:
 ۸۴۷٫۶۹۵٫۶۲۶۲ Fax: 847.695.6348
Emailinfo@integrativemed.com
Websitewww.integrativemed.com
Specialty: Prolozone, Major and Minor Ozone Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy. Nutrition and Laboratory Testing, Structural Correction, Focusing on Hormones, Detoxification and Digestion.

Dr. LaCava is focused on treating the causes rather than the symptoms of our patients illnesses. Dr. LaCava integrates traditional, homeopathic, functional and nutritional therapeutic modalities to attain optimal wellness for each of our patients. Visit our website for specific therapies we provide.Dr. Gregory W. Seaman MD
Thrive MD

۱۳۵۵ Remington Rd., Suite I
Schaumburg IL 60173 USA
Tel: 312-600-5070 Fax: 312-789-4737
EmailDrSeaman@ThriveMD.org
Website: www.ThriveMD.org
Specialty
: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation, IV Therapies, Hormone Replacement, PRP, Medical Weight Loss, Supplements, Aesthetic Treatments.
Dr. Steve Spencer ND
Protouch Rehab
۷۰۶ Landwehr Road
Northbrook IL 60062 USA
Tel: 847-372-8874
Emailprotouchrehab@gmail.com
Website: www.ProtouchRehab.com
Specialty
: Prolozone, Limb Bagging, Rectal Insufflation, Nutrition and Laboratory Testing, Structural Correction, Focusing on Hormones, Detoxification and Digestion.
Dr. Zofiz Stevanovic, MD
۳۲۰۸ N Major
Chicago IL 60634 USA
Tel: 773-736-2772 Fax: 773-736-9122
Emailzofiamd@yahoo.com
Specialty: Prolozone.
Dr. Julia Whipkey-Michniewicz, ND
Dr. Julia’s Inn
۳۴۲۳ Bartholomew St.
Rockford IL 61101
Tel: 815-962-3326
Emaildrjuliasinn@comcast.net
Web Sitewww.drjuliasinn.net
Using colon hydrotherapy, ozone, and rife technology

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Indiana

Dr. Alfred Allina DO
Pain Management & Anti-Aging Center
۴۶۵۶ W Jefferson Blvd, Suite 250
Ft. Wayne IN 46804 USA
Tel: 260-434-1619 Fax: 260-434-0720
Web Sitewww.DrAllina.com
Specialty: Prolozone Ozone Therapy, Ozone Sauna, Nasal Insufflation (with Ozone), Prolotherapy, PRP, Autologous Adipose Derived Stem Cell Therapy, Bio-Identical Hormone Therapy, Leaky Gut Syndrome.

The Pain Management and Anti-Aging Center specializes in Anti-Aging Preventative Medicine and the diagnosis and treatment of pain. The center also endorses lifestyle changes which promote healing, wellness, and the return to a healthy, active lifestyle at any age.Ozone_DoctorDr. Charles Beck, DO FAAO
Meridian HOlistic Center / Osteopathic Vision
۲۱۰ East 91st Stree, Suite B
Indianapolis IN 46240 USA
Tel: 317-228-9270 Fax: 317-228-9275
Emaildrcharliebeck@gmail.com
Web Sitewww.osteopathicvision.com
Specialty: Prolozone Ozone Therapy, Ozone Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy, Chezone (Ozone with Chelation).

Mission Statement: We strive to help our patients get well and stay well in as few visits as possible
by treating the cause of illness and not just symptoms.Dr. David Darbro
۸۲۰۲ Clearvista Parkway
Building 7
Indianapolis, IN 46256 USA
Tel: 917-913-3000 Fax: 317-913-1000
Web Sitewww.medicalwellnessinstitute.com
Ozone Therapy: This therapy has brought dramatic help to my patients.
Dr. Mark Cantieri
Corrective Care, PC
۳۵۵۵ Park Place West Suite 200
Mishawaka, IN, 46545
Tel: 574-271-8646 Fax: 574-271-8624
Emailmscantieri@pal.net
Webwww.correctivecare.com
Specialty: Ozone Therapy including Prolozone.
Dr. Cantieri is a past president of the American Academy of Osteopathy, and is currently on the board of trustees of the Academy. He is an Affiliate Clinical Instructor of Family Medicine at MidWestern University, Chigaco College of Osteopathic Medicine. In March 1977 Dr. Cantieri was elevated to the status of Fellow of the American Academy of Osteopathy, one of only 75 physicians within the USA to receive this recognition.
Dr. Rafael F. Cruz MD
Kentuckiana Integrative Medicine

۴۴۳ Spring Street Suite 301
Chase Bank Building
Jeffersonville, IN, 47130
Tel: 812-913-4416 Fax: 502-365-9422
Emailrichellfrontdesk@gmail.com
Webwww.regenmedky.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Baggin, Rectal Ozone Insufflation, Nasal Ozone, Bladder Ozone. Stem cell therapies, PRP injections, IV Glutathione, IV Vitamin C, IV Chelation, IV Plaquex, IV Ketamine for Depression & CRPS, IV Meyers Gabys.

With over 20 years of experience Kentuckiana Integrative Medicine is the leader in the field of regenerative medicine offering the most advanced stem cell procedures as well as many other innovative treatments, advanced medical therapies that are not offered by any other medical practice in the region.
Dr. Dale Guyer
Guyer Institute
۸۳۶ East 86th Street
Indianapolis, IN 46240
Tel: 317-580-9355
Specialty: All Ozone Protocols including Prolozone are offered. We offer advanced medicine focusing on root cause and cutting edge solutions while optimizing the aging process and making you feel younger.
Specialty: Ozone, Hydrogen Peroxide, UVB therapy
Web Sitewww.guyerinstitute.com

Dr. Steven Johnson DO
Evergreen Medical Centre
۳۰۰ Spring Street
Jeffersonville, IN 47130
Tel: 812-282-4309 Fax: 812-283-8299
Email: drj@evergreenmedicalcentre.com
Web Sitewww.evergreenmedicalcentre.com
Specialty
: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, UV Therapy, Prolotherapy, PRP, Fat Cell Grafting, IV Nutritional Therapy, Osteopathic and Functional Medicine
Dr. Rachel J Jones DVM CVA
Southlane Veterinary Hospital
۱۲۵۹ Sturdy Road
Valparaiso IN 46383 USA
Tel: 219-462-4114 Fax: 219-531-0418
Emaildrjdrk3@verizon.net
Web Sitewww.southlanevet.com
Specialty: Southlane Veterinary Hospital offers an integrative approach to equine and pet health, including advanced diagnositcs such as ultrasound, endoscopy / laparoscopy, digital dental radiography and telemedicine capabilities with holistic approaches to care that encompass complimentary therapies such as therapeutic laser, acccupuncture, bio-oxidative therapy, bioresonance medicine and nutrition..
Dr. Ted Reese DDS
Indianapolis Dentistry

۷۲۱۸ US 31 South
Indianapolis IN 46227 USA
Tel: 317-882-0228 Fax: 317-885-0715
EmailReeseOffice@comcast.net
Web Sitewww.calmingtears.com
Specialty: Minor Ozone Autohemotherapy, Dental Ozone Therapy Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.

We offer Comprehensive Biological / Integrative dental care with digital x-rays, Laser Dentistry, CAD-CAM and all porcelain crowns. Metal free and mercury safe dentistry.Dr. Randy Shoup DDS
Microscope Dentistry by Shoup
۱۴۵۴۰ Prairie Lakes Blvd, N. #205
Nobleville IN 46060 USA
Tel: 317-776-1100 Fax: 317-776-1129
Emailrandyshoupdds@hotmail.com
Web Sitewww.DrShoup.com
Specialty: Ozone Dentist as trained by Dr. Phil Mollica DMD and Dr. Robert Harris DMD of the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. Dentistry with microscope, Air Abrasion, No Mercury Amalgam, Laser, Biomimetic / Minimally Invasive Dentistry Antidecay Programs.

We approach each day with enthusiasm for the opportunity to help our patients look younger, be healthier, and have more self confidence through delivering extraordinary dentistry. We prevent the ravages of dental disease from ever starting by utilizing scientifically based therapies. We advance solutions for the recovery from dental disease that is intended to recreate beauty, function, health, and comfort for our patients.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Kansas

Sorry. We currently have no Ozone Doctors listed for Kansas.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Kentucky

Dr. Don Flowers DDS
۱۰۸ Commercial Ave
Springfield , KY 40069 USA
Tel: 859-336-7701 Fax: 859-336-8478
Emailflowersdonkjrdmd@bellsouth.net
Websitewww.DrDonFlowers.com
Specialty: Ozone Dental Protocols and instructed by ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. We use Ozone to disinfect Tooth Decay, in Root Canal Therapy, in the treatment of Gum disease, and to treat infections in the bone, such as nico Lesions and Abcessed Teeth.
Dr. Robert Harris DMD
۳۹۳۲ Dutchmans Lane
St. Matthews, KY 40207 USA
Tel: 812-285-1781
Emailrehdmd@gmail.com
Specialty: Ozone in Dentistry, all Procedures are available at our clinic. Robert E. Harris Jr., DMD, graduated from the University of Louisville with degrees in biology and dentistry. He is professor emeritus from the Departments of Dentistry and Natural Medicine at Capital University of Integrative Medicine, Washington, D.C. Currently, Dr. Harris is on the Board of Directors of the American College of Integrative Medicine and Dentistry. Drs. Mollica and Harris are the lead investigators in a national outcome study on the use of oxygen/ozone in dentistry AND they are the lead lecturers / teachers for the “Oxygen / Ozone in Dentistry” Clinical Course and Workshop offered by the ACIMD (see www.OzoneCourse.com). Dr. Harris can be reached at rehdmd@gmail.com.

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Louisiana

Dr. Steve Kuplesky, MD
Country Clinic
۳۱۴ Christine Lane
Simmesport LA USA 71369
Tel: 318-941-2057
Fax: 318-941-2067
Emaildock@kricket.net
Specialty: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Alternative Mecicine, Natural Hormone Replacement, Chelation, Growth Hormone, Ozone Therapy (Major Autohemotherapy), Hydrogen Peroxide Treatments, UV Light Therapy, Hyperthermic Ozone Chamber
Dr. Gilbert Griffith DVM
Griffith Veterinary Center
۱۸۰۱۵ Autumnview Drive
Prairieville LA USA 70769 USA
Tel: 225-622-2568 Fax: 225-622-0955
Emailggrif94280@eatel.net
Specialty: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation. With a caring and gentle approach, Dr. Griffith can take care of your pet’s health requirements.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Maine

Sorry. We currently have no Ozone Doctors listed for Maine.


Ozone Therapy Doctors and Clinics – Maryland

Dr. Kimberly Baer DDS, ND
Natural Dentis Associates

۵۸۰۹ Nicholson Lane,
Rockville MD 20852 USA
Tel:301-770-2270 Fax: 301-770-2246
EmailKimberlyAnnBaer@aol.com
Web Sitewww.naturaldentistassociates.com
Specialty: Ozone in Dentistry as Trained by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry, Ozonated Oil.

At Natural Dentist Associates, it is our mission to provide a well-balanced approach to dentistry that promotes dental and whole-body health and wellness. We perform all phases of dentistry in as few appointments as possible, minimizing treatment time and anesthesia and efficiently eliminating dental infections and toxins.Dr. Michael A Baylin DDS
Integrative Dentistry

۳۶۵۵ A Old Court Road, Suite 8
Baltimore MD 21208 USA
Tel:410-484-5266 Fax: 410-484-6606
Emaildrmbaylin@gmail.com
Specialty: Ozone in Dentistry as Trained by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry (Caries and Infection Treatment), Prolozone (Prolotherapy with Ozone), Minor Autohemotherapy, TMJ, Orthodontics, Neural Therapy
Dr. Andrew Bloch
۳۰۲ King Farm Blvd, Suite 120
Rockville MD 20850 USA
Tel: 240-361-2225
Fax: 305-868-6265
Web Site: www.advanced-body.com
Emailaobloch@gmail.com
Specialty: Ozone (all protocols). Wellness clinic with a focus on musculoskeletal and nueromuscular dysfunction. We offer Physical Therapy, Digital Thermography, Balance / Vestibular Dysfunction Testing, Pilates, Gyrotonics, Ozone, and Homotoxicology
Dr. Fred Bloem MD
۴۱۰۸ Alfalfa Terrace
Olney MD 20832 USA
Tel:301-260-2601
Emaildrbloem@drbloem.com
Websitewww.DrBloem.com
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy. Also offering oral and intravenous nutritional therapies, bioidentical hormone replacement, HCG diet, and other integrative therapies.

It is the combination of my genuine concern for my patients’ well-being and attention to detail, my traditional medical training, my experience in helping patients with their weight problems, safe nutritional, natural, and energetic treatments that makes my practice unique. Please contact me if you have any questions. 
Angela Coleman MSN, MBA, FNP-BC
Dermatology Care and Wellness Center
۲۰۴ South Street, Suite D
Elkton MD 21921-5633 USA
Tel: 443-593-3021
Emailmydermcare@gmail.com
Websitewww.DermatologyCare.center
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy; treating Autoimmune Disease, Lyme Disease, Skin Disorders, Nail Fungus, Alopecia, Skin Rejuvenation, Acne, Psoriasis, Eczema and much more…

As a family Nurse Practitioner, Angela Coleman has a Holistic approach to skin care and wellness. She uses alternative and integrative treatment modalities for not only the skin but for autoimmune, joint dysfunction, Lyme, and well being. Her services range from medical and cosmetic dermatology to specialty family practice using IV vitamin therapy, UV light therapy, ozone therapy and radiofrequency therapy. Dr. Robert Henderson MD
۱۰۴۸۰ Little Patuxent Pkwy, Suite 230
Columbia MD 21044 USA
Tel: 443-535-9451 Fax: 443-535-9455
Emailrlhendersonmd@gmed.com

Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, UV Therapy. We have primarily an ENT Practice.Dr. Alex Leon MD
St. Charles Health Care
۳۲۶۱ Old Washington Road, Suite 3010
Waldorf MD 20602 USA
Tel: 703-589-7804
EmailDr.Maximus.Leon@gmail.com

Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Insufflation, Prolotherapy and Chelation Therapy.Dr. Yasaman S. Roland
Center for Innovative Dentistry and Facial Aesthetics
۱۳۳ Defense hwy, Suite 103
Annapolis MD 21401 USA
Tel: 410-266-3595 Fax: 410-266-8202
Emaildrrolanddds@gmail.com
Websitewww.drrolanddental.com
Specialty: Dental Ozone Protocols as Instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Massachusetts

Ozone Dentist Massachusetts Dr. Amparo David DMD
Dentistry by Dr. David

۵۶۳ Main Street
Bolton MA 01740 USA
Tel: 978-779-2888 Fax: 978-779-6023
Emailinfo@BoltonDental.com
Web Sitewww.BoltonDental.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Ozone Dental Treatments as instructed and credentialed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. Also Ear Insufflations, Nasal Insufflation (Ozone through Olive Oil), Ozone Therapy for TMJ, Ozone to disinfect tooth decay, Ozone for Root Canal Therapy, Ozone for Gum Diseases, and Ozone to treat infections in the bone.
Dr. G Robert Evans DMD
Dr. Jean Nordin-Evans DDS
Groton Dental Wellness Spa Cafe

۴۹۵ Main Street
Groton MA 01450 USA
Tel: 978-870-6579
Emailjean@grotonwellness.com
Web Sitewww.grotonwellness.com
Specialty: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, Ozone Dentist. Ozone Therapy for gum decay, gum infection, jaw bone infection (cavitation), root canal infection. Possible prevention of root canal by treating with ozone therapy. We use Prolozone treatment for head and neck and we also provide ozone information consultations.

Groton Wellness takes a biological approach to dentistry, where we consider every part of you; every tooth, every symptom, every concern. We also take an integrative approach to medicine, a straightforward holistic approach. The inclusion of a Day Spa incorporates wellness treatments that enable you to relax and rejeuvenate supporting your body’s inate ability to heal itself. Call to book an appointment today.Dr. Margo Roman, DVM
M.A.S.H. (Main Street Animal Services of Hopkinton)
۷۲ West Main Street
Hopkinton MA 01748 USA
Tel: 508-435-4077 Fax: 508-435-5533
Emailmashvet@verizon.net
Web Sitewww.mashvet.com
Specialty: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minot Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Ozone Rectal Insufflation, UV Therapy, Dental Ozone Protocols, Veterinary Accupuncture, Aquapuncture, Homeopathy, Chiropractic, Surgery, Nutrition, Herbs, Dental Care.

Ozone Therapy Doctors and Clinic – Michigan

Ozone_Doctor Dr. M Ahmad MD
Prime Health Care
۲۲۹۷۲ Lahser Road
Southfield MI 48033 USA
Tel: 248-840-7480 Fax: 800-660-6187
Emailmacaring@gmail.com
Web Sitewww.michiganozonecenter.com

Specialty
: Prolozone, Minor Ozone Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Rectal Ozone Insufflation, Skin Care.
Dr. Diane Culik MD
ABC Wellness
۳۷۳۰۰ Dequindre, Suite 102
Sterling Heights MI 48310 USA
Tel: 855-669-9355 Fax: 586-722-7820
Emaildrculik@gmail.com
Web Sitewww.drculik.com

Specialty
: Prolozone, Minor Ozone Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Rectal Ozone Insufflation, Dental Ozone Protocols, Natural Thyroid, Bio-Identical Hormones, Vitamin, Mineral and Food Allergy Testing, Heavy Metal Testing and Detoxification.
Dr. Jerald Gach DO
۲۱۷۲۱ West 11 Mile Road
Southside MI 43076 USA
Tel: 248-353-8376

AND

Dr. Jerald Gach DO
۸۲۰ Byron Road , Suite 500
Howell MI 48843 USA
Tel: 517-548-5055
Emailjgach@sbcglobal.net
Web Sitewww.PainsandVeins.com

Specialty
: Prolozone, Sclerotherapy – Varicose Veins

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Minnesota

Dr. Douglas Green DDS
Imagine Smiles

۱۰۷۰۵ Town Square Drive NE, Suite 200
Blaine MN 55449 USA
Tel: 763-269-8650 Fax: 763-269-8654
Emaildrgreen@imagine-smiles.com
Web Sitewww.imagine-smiles.com
Specialty: Ozone Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Ozone Dental Protocols (Trained and Certified as an Ozone Dentist by Dr. Phil Mollica and Dr. Robert Harris of the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry).

Your visit to Imagine Smiles begins with a warm welcome and an extraordinary level of service. From our patient concierge to the clinic, our #1 priority is to help you feel comfortable. Family and cosmetic dentist Dr. Green does what’s right for you, recommending treatments to give you a smile that looks beautiful and lasts a lifetime.Dr. George Kramer, MD
Advance Medicine Alternatives Ltd
۱۱۵۰۰ Hwy 7, Suite 204
Minnetonka, MN 55305 USA
Tel: 952-767-4800
Emaildrkramer@georgekramermd.com
Web Sitewww.georgekramermd.com
Specialty: Prolozone, Prolotherapy, Orthopedic Medicine. Board Certified in Physical Medicine, Pain Medicine, and AAOM Certified in Orthopedic Medicine

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Missouri

Dr. Brent Caudill MD
Preventive HealthCare
۲۰۱ North Jefferson, Suite D
St. James MO 65559 USA
Tel: 573-265-0911 Fax: 573-265-0912
Web Sitewww.BrentCaudillMD.com
Specialty: Prolozone, Minor Autohemotherapy, Major Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Ozone Rectal Insufflation, UV Therapy, IV Chelation and Nutritionals, BET Bioenergy Testing, BioIdentical Hormone Therapy
Dr. Jeremy Frith DDS FAAO FCNO
Masterpiece Smiles

۲۶۹ Clarkson Road
Ellisville MO 63011 USA
Tel: 636-394-5200
EmailMasterPieceSmiles@DrFrith.com
Web Sitewww.DrFrith.com
Specialty: Prolozone, Ozone Dentist as instructed by the ACIMD American College of Integrative Medicine and Dentistry. Sinus Pressure / Pain, Jaw Muscle Pain, TMJ / TMD, Headaches, Tooth Sensitivity

Dr. Bonnie S. Friehling MD
۱۵۱۱ Chapel hill Road, #101
Columbia MO 65203 USA
Tel: 573-446-1200 Fax: 866-384-6483
Emailbfriehling@hotmail.com
Web Sitewww.drbfriehling.com
Specialty: Prolozone, Ozone Dentist, Sinus Pressure/Pain, Jaw mucscle pain, TMJ/TMD, Headaches, Tooth Sensitivity

 

Dr. Michael Schoenwalder DO
۱۵۸۵ Woodlake Drive, Suite 214
Chesterfield MO 63017 USA
Tel: 573-446-1200 Fax: 866-384-6483
Emailregistration@drmichaelschoenwalder.com
Web Sitewww.drmichaelschoenwalder.com
Specialty: Prolozone, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation.

Services: Functional Medicine practice offering ozone therapy (IV, Limb Bagging, insufflations, Prolozone, etc), IV Nutritional Therapy, Platelet Rich Plasma (PRP), Hormone Replacement Therapy, Shape Reclaimed Program (Food is Medicine. Dr. Shoenwalder has been trained to assist patients with their goals to lead healthier lives by offering them a practitioner-monitored program, which focuses on lifestyle modification and health restoration.)

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Montana

Dr. Katie Carter, Naturopathic Physician
Mission Healing Arts
۴۲۰ ۱st Street East
Polson MT 59860 USA
Tel: 406-883-4325 Fax: 406-883-4340
Emailmissionhealingarts@gmail.com
Websitewww.drkatiecarter.com
Specialty: Prolozone, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, IV Chelation Therapy, Detoxification, Family doctor, Work with children.
Dr. Jeff Green ND
Big Sky Integrative Health PLLC
۸۷۰۷ N Jackrabbit Lane, Suite E
Belgrade MT 59714 USA
Tel: 406-388-6676 Fax: 406-388-2170
Emaildrgreen@bsihealth.com
Websitewww.bigskyintegrativehealth.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, BioIdentical Hormone Testing and Therapy, Pain Therapies, IV Therapy, Botanical Medicine, Classical Homeopathy, Nutrition and Diet Counseling, Thyroid Issues, AutoImmune Diseases, Family Practice
Dr. Amy Haynes ND
Full Circle Naturopathic Clinic
۵۲۱ South Second Street West
Missoula MT 59801 USA
Tel: 406-721-2147 Fax: 406-543-1020
Emailinfo@DrAmyHaynes.com
Websitewww.DrAmyHaynes.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Ozone Insufflation, Macular Degeneration Bootcamp, Acupuncture, Heavy Metal Chelation, Micronutrient Testing
Dr. Mark Kelley ND LAc
Three Rivers Natural Medicine
۱۲۰۱ West Main Street
Hamilton MT 59840 USA
Tel: 406-375-0167 Fax: 1-866-225-2126
EmailThreeRiversMedicine@gmail.com
Websitewww.TheHealthyPlace.com
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy. Three Rivers Medicine uses the best of modern medicine and time tested Naturopathic Treatments to successfully improve most illnesses. Let us help you today! Call us or visit our website www.TheHealthyPlace.com.
Dr. Carlye Luft NMD
Mountain Restorative Health
۴۷۹۹۵ Gallatin Road, #103c
Big Sky, MT 59730 USA
Tel: 406-404-6244 Fax: 855-813-9303
Email: Doc@MountainRestorativeHealth.com
WebSite: www.MountainRestorativeHealth.com
Specialty: Prolozone, Minor Autohemotherapy, Major Autohemotherapy, Bioidentical hormone Replacement, PRP, Stem Cell, Prolotherapy, Pain Relief
Dr. Shahab Samieian, MD
۱۸۲۰ Harrison Ave
Butte, MT
۵۹۷۰۱ USA
Tel: 406-723-6609
Specialty: Prolozone and Major Autohemotherapy Ozone therapy
Dr. Matt Schlechten ND
Rocky Mountain Natural Medicine
۲۲۵ South First Street #1
Hamilton, MT 59840 USA
Tel: 406-375-1771 Fax: 406-375-0990
EmailDrSchlechten@gmail.com
Specialty: Ozone Sauna, Rectal Insufflation, Direct Ozone IV, Vaginal Ozone, Chelation, High Dose Vitamin C, Far Infrared Sauna, Chezone (Ozone and Chelation in one treatment), Phosphatidyl Choline IV.
Dr. Jerry Taylor NMD
Integrative Medical Solutions

۱۲۵۳ US Hwy 2, #44
Havre MT 59501 USA
Tel: 406-265-2250 Fax: 406-265-2250
Email: dr.taylor.nmd@gmail.com
Website: www.NurturingHope.net
Specialty: Prolozone, Rectal Ozone Insufflation. Family practice, Autism and Related Disorders, Detoxification, Autoimmune Diseases, Diabetes, Physical Medicine, Thyroid Therapy, Hormone Balancing for both Male and Female

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Nebraska

Dr. Loretta L. Baca MD
The Center For Health
۳۰۲ South Jeffers Street
North Platte NE 69601 USA

Tel: 308-534-6687 Fax: 308-534-1874
Emailthecenterforhealth@gmail.com
Web Sitewww.yourcenterforhealth.com
Specialty: Prolozone,Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Ozone Rectal Insufflation, UV Therapy.

OUR MISSION is to provide a center where people experience physical, emotional, mental, and spiritual healing.  OUR VISION is to provide the most advanced treatments that supply the body’s own ability to heal.Dr. James F Murphy Jr. DO
Cornerstone Progressive Health
۸۰۳۱ W Center Road
Suite 221
Omaha, NE 68124 USA

Tel: 402-343-7963 Fax: 402-343-1330
Emailcphomaha@cox.net
Web Sitewww.cornerstoneprogressivehealth.com
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Major Ozone Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Ozone Rectal Insufflation, UV Therapy, Family Practice, Integrative Healing, Cranial Ostopathy, Ondamed, Lymphstar, Sauna, IV Therapies (Vitamin C, Nutritional, EDTA Chelation), UVBI, Glutathione, Laser Detox, Beam Ray, Prescriptive Supplements.

OUR MISSION is to provide a center where people experience physical, emotional, mental, and spiritual healing.  OUR VISION is to provide the most advanced treatments that supply the body’s own ability to heal.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – New Hampshire

Ozone_Doctor Dr. Andrew Chevalier ND
The AIM Clinic
۱ Hampton Road, Suite 301
Exeter NH 03833 USA
Tel: 603-583-4603 Fax: 603-583-4469
Emailinfo@theAIMclinic.com
Web Sitewww.theAIMclinic.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, IV Ozone (Major Autohemotherapy), IM Ozone = Minor Ozone Autohemotherapy, Nasal & Ear Ozone Insufflations, Ozone Rectal and Vaginal Insufflation, Limb and Body Bagging with Ozone, Isode Injections. We also provide IV Laser Therapy, IV Nutrient Therapy (eg. Vitamin C, Glutathione etc), LiveO2 Oxygen Therapy, Cold Laser Therapy (External and Needle Guided Fiberoptics), PEMF Magnetic Therapy. Lyme Disease Treatments, IV Therapy, Ondamed, Sanakey Pain Treatments, Bio-Identical Hormones, Integrative Cancer Care

Our mission is to Innovate, Integrate, and Implement the best and safest therapies that optimize health and treat disease. Our doctors use integrative medicine and Patient-Centered approach to create a personalized plan that meets your unique needs. We look forward to treating you with the comprehensive and compassionate care you deserve.Dr. Christine Doherty ND
Balance Point Natural Medicine
۳۵۴ Nashun St.
Milford NH 03055 USA
Tel: 603-672-3600 Fax: 603-672-3608
Emailinfo@pointnatural.com
Web Sitewww.pointnatural.com
Specialty: Prolozone,Major Ozone Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Ozone Rectal Insufflation, Traditional Chinese Medicine, acupuncture, Naturopathic Medicine.

Since 1999 our clinic has been working to help people find the answers they need to uncover the cause of their health issues, and then together work to discover treatment tools that get you back to a balanced healthy life. We believe that extraordinary health is possible, and that you can thrive again…naturally. Please call us or visit our website www.pointnatural.comDr. Johanna Mauss ND
Vibrant Health Naturopathic Medical Center
۵۰۱ Islington Street, Suite 2B
Portsmouth NH 03801 USA
Tel: 603-610-8882 Fax: 603-463-0943
Emailenaturopath@gmail.com
Web Sitewww.VibrantHealthNaturalMedicine.com
Specialty: Prolozone,Minor Ozone Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Ozone Rectal Insufflation, Naturopathic Medicine.

…..plus Thermography, Natural Aestheic, PRP, LipoLaser, Far Infrared Sauna, PEMF, Acupuncture, Lyme disease, thyroid and adrenal health, bio-identical hormone replacement, diabetes and other endocrine conditions, female health, supervised weight loss, IV nutients, infectious disease, GI ailments, and pain management, diseases of lifestyle.

Ozone Therapy Doctors and Clinics – New Jersey

Dr. Mark Bartiss MD
ICAM – Institute for Complementary and Alternative Medicine
۲۴ Nautilus Drive, Suite 3
Manahaukin NJ 08050 USA
Tel: 609-978-9002 Fax: 609-597-7528
EmailMBartiss@aol.com
Website: www.HormoneMD.com

Specialty
: Prolozone, Ozone Sauna, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Ozone Rectal Insufflation, UV Therapy, Bio-Identical Hormone Replacement Therapy, IV Cholchicine for disc disease, Memory Enhancement.
Dr. Mark Berkowitz DDS, NMD CHOM
Berkowitz & Garfinkel DDS
۴۵۹ Hwy 79
Morganville NJ 07751 USA
Tel: 732-591-1112 Fax: 732-591-1330
Emailddsbergar@aol.com

Specialty: Ozone Rectal Insufflation, and Ozone Dental Protocols as trained by ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. Dr. Berkowitz is on the Faculty & teaches at the ACIMD. Dr. Berkowitz was among the first group of dentists using ozone in the USA (over 7 years of experience). He is a lecturer for, and is on the Board of Directors of, the AAO (American Academy of Ozonotherapy). Dr. Berkowitz is also on the Board of Directors of the IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology) which is the largest group of Biological Dentists. Dr. Berkowitz makes extensive use of Ozone in his practice including the use of Ozonated Olive Oil, and Ozonated Water.Dr. Myung Kyu Chung
Chung Institute of Integrative Medicine
۱۱۰ Marter Ave, Suite 507
Moorestown NJ 08057 USA
Tel: 856-222-4766 Fax: 856-222-1137
EmailChungInstitute@yahoo.com
Website: www.ChungInstitute.com
Specialty: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Ozone Rectal Insufflation, Neural Therapy, Accupuncture, Autonomic Response Testing, Detoxification

At the Chung Institute of Integrative Medicine we provide a comprehensive approach to patient care that utilizes many modalities that are both innovative and traditional. We specialize in those patients with problems that can not be helped by standard therapies. We have over 16 years experience successfully treating many refractory and difficult to manage conditions ranging from chronic musculoskeletal pain, chronic fatigue, chronic neurological disorders, chronic bowel problems, chronic allergies and many other refractory conditions. Please review our website at: www.ChungInstitute.com. Dr. Myung Kyu Chung
Chung Institute of Integrative Medicine
۱۱۰ Marter Ave, Suite 507
Moorestown NJ 08057 USA
Tel: 856-222-4766 Fax: 856-222-1137
EmailChungInstitute@yahoo.com
Website: www.ChungInstitute.com
Specialty: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Ozone Rectal Insufflation, Neural Therapy, Accupuncture, Autonomic Response Testing, Detoxification

At the Chung Institute of Integrative Medicine we provide a comprehensive approach to patient care that utilizes many modalities that are both innovative and traditional. We specialize in those patients with problems that can not be helped by standard therapies. We have over 16 years experience successfully treating many refractory and difficult to manage conditions ranging from chronic musculoskeletal pain, chronic fatigue, chronic neurological disorders, chronic bowel problems, chronic allergies and many other refractory conditions. Please review our website at: www.ChungInstitute.com. Dr. Stuart Freedenfeld
Stockton Family Practice
۵۶ South Main Street, Suite A
Stockton, NJ 08559
Tel: 609-397-8585
Specialty: Prolozone and Major Autohemotherapy Ozone Therapy
Dr. Kirk D Huckel DMD
Princeton Center for Dental Aesthetics
۱۱ Chambers Street
Princeton NJ 08559 USA
Tel: 609-924-1414 Fax: 609-924-0274
Email: KHuckel@aol.com
Website: www.PrincetonDentist.com
Specialty: Major Autohemotherapy Ozone Therapy, Minor Autohemotherapy Ozone Therapy, and all Ozone Dental Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.

We also offer SAFE Amalgam Removal, Clifford Sensitivity Testing, Ozone Therapy for Periodontics, Endodontics (Root Canals), Oral Surgery, and Caries Treatment (cavities).Sandra LaMorgese HN CT
Wellness Innovations LLC
Pompton Valley Professional Center
۷ Industrial Road, Suite 202
Pequannock, NJ 07440 USA
Tel: 973-709-0888
Fax: 973-709-0333
Emailsandra@wiwellnessinnovations.com
Webwww.wiwellnessinnovations.com
Specialty: Ozone Sauna, Colon Hydrotherapy, Holistic Nutrition, Seaweed Body Wraps, Ozonated Water
Dr. Allan Magaziner D.O.
Magaziner Center for Wellness
۱۹۰۷ Greentree Road,
Cherry Hill , NJ 08003 USA
Tel: 856-424-8222 Fax: 856-424-2599
Emailinfo@drmagaziner.com
Webwww.drmagaziner.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy, IV Vitamins / Mineral, Hyperbaric Oxygen, Chelation Therapy, PRP, Prolotherapy, Stem Cell Therapy, Nutrition, Detoxification, Far InfraRed Sauna.
Dr. Michael I Rouff DMD NMD
Dental Health and Wellness Center
۸۰۰ Jessup Road #805
Thorofare, NJ 08086 USA
Tel: 856-845-4390
Fax: 856-845-5342
Emaildrrouff@gmail.com
Webwww.drmichaelrouff.com
Specialty: Using Ozone for fillings, root canals, gum treatments, extractions and all other infectious applications. Also Prolozone therapy, Nasal, Ear insufflation and minor autohemotherapy. We use Ozone / Oxygen gas, ozonated water, and ozonated oils.

Dr. Rouff has been using ozone for over 2 years and received training at the American College of Integrative Medicine and Dentistry www.ozonefordentistry.com.Dr. Thomas C. Streko DMD
۱۶۹ Mountain Ave.
Westfield NJ 07090 USA
Tel: 908-654-0095 Fax: 908-654-0464
Emailstreko4@gmail.com
Webwww.DrStreko.com
Specialty: Minor Autohemotherapy, Ozone Dental Protocols (Certified in Ozone in Dentistry by ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry, Instructors Dr. Phil Mollica DMD and Dr. Robert Harris DMD). Also TMJ Therapy, Safe Amalgam Removal and Implants.

Our Westfield practice combines cutting-edge technology with exceptional, personalized patient care. Drs. Streko and O’Connell help patients reach their dental health goals and achieve their dream smiles.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – New Mexico

Dr. Robyn Benson DOM
Santa Fe Soul Health and Healing Center
۲۹۰۵ Rodeo Park Drive East #3
Sante Fe, NM 87505
Tel: 505-986-1089 Fax: 505-986-0194
Emailrobynsfacu@hotmail.com
Website: www.santafesoul.com
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, OzoneLimb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy
Sante Fe Soul Health and Healing Center is a complementary and Alternative Center with 30 practitioners offering over 40 paths to wellness. Visit our website at www.santefesoul.com for more information or call us for an appointment.
Dr. Russ Canfield
۳۶۰ Medicine
۶۶ Avenida Aldea
Sante Fe NM 87507 USA
Tel: 505-795-7111 Fax: 505-795-7112
Email۳۶۰medicine@gmail.com
Websitewww.360medicine.com
Specialty: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, OzoneLimb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy.
Dr. Russ Canfield MD is a founding member of the American Academy of Ozonotherapy (See information regarding the AAO by clicking here.) and has been trained in the full scope of oxidative therapies including advanced Prolozone (Ozone injections in
Dr. George Keanna, DDS & Dr. Maged Maged
۱۱۰۰ Lead Ave
Albuquerque, NM 87106
Tel: 505-292-8533
Email: gkeanna3@comcast.net
Specialty: Dental Ozone Only: IRB Study with Capital University of Integrative Medicine for using ozone to treat osteitis of jaw, maxilla STMJ. We also use ozone products for dental treatments, and ozone sauna for detoxification and body balancing.
Dr. Karla Koch ND DOM RN
Salubrio, LLC
۳۵۳۸ Anderson Ave SE
Albuquerque NM 87106 USA
Tel: 505-573-4325 Fax: 505-404-0875
Email:salubrio.llc@gmail.com
Websitewww.salubrio.net
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Autohemotherapy, Mino Autohemotherapy, Rectal Insufflation, UV Therapy, Cold Laser Therapy, Acupuncture.
Philomena E. Marcus, AP, RN, BC, C-FNP
Integrated Family Wellness Center
۷۲۰ LampPost Circle 8E
Albuquerque, NM 87123
Tel: 505-293-1658 Fax: 505-298-4737
Email: ifwc@comcast.net
Web Site: www.IntegratedFamilyWellnessCenter.com
Specialty: Ozone, H2O2, HCO3, Myers Cocktail Infusions, Prolozone, Family Practice, Thyroid, Female Hormones, Female & Male Libido Problems, Adrenal Fatigue

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Nevada

Dr. Daniel Brady DC AHP
Nevada Center For Alternative & Anti-Aging Medicine
۱۲۳۱ Country Club Drive
Carson City, NV 89703
Tel: 775-884-3990
Fax: 775-884-2202
EMaildrdanbrady@aol.com
Web Sitewww.antiagingmedicine.com
Dr. Michael Gerber, MD, HMD
۱۲۲۵ Westfield Ave
Reno, NV 89509
Tel: 775-826-1900
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, UVB, O3 therapy, Hydrogen Peroxide therapy
Dr. John Hughes DO
Centennial Medical Imaging
۷۶۱۰ West Cheyenne Ave, Suite 100
Las Vegas, NV 89129 USA
Tel: (702)942-1749
Specialty: Ultrasound Guided Ozone Injections
Dr. Robert D. Milne MD
Milne Medical Center

۲۱۱۰ Pinto Lane
Las Vegas, NV 89106 USA
Tel: (702)385-1393 Fax: 702-385-4170
EmailRDMilneMD3@yahoo.com
Websitewww.MilneMedCenter.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy, IV Hydrogen Preroxide, IV Nutrients, Acupuncture, Homeopathy
Dr. Frank Shallenberger, MD HMD
Nevada Center For Alternative & Anti-Aging Medicine
۱۲۳۱ Country Club Drive
Carson City, NV 89703
Tel: 775-884-3990
Fax: 775-884-2202
Web Sitewww.antiagingmedicine.com
NewsLetterwww.secondopinionnewsletter.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Chelation, Hydrogen Peroxide, UVB, and a Holistic and AntiAging approach to health.
Dr. Shallenberger is the founder and director of the Nevada Center for Alternative and AntiAging Medicine (www.antiagingmedicine.com). He has been practicing medicine for 43 years and is considered the “Godfather” of Ozone Therapy in North America. He has a wealth of knowledge regarding antiaging, something all of the aging baby boomers will be interested in. Would you like to receive updates regularly? Subscribe to Dr. Shallenberger’s newsletter “Second Opinion Newsletter”: www.secondopinionnewsletter.com.

Dr. Terry Truesdale DDS
Seven Hills Dental Center
۸۶۰ Seven Hills Drive
Henderson NV 89052 USA
Tel: 702-798-1060 Fax: 702-450-5490
EmailTerryTruesdaleDDS@gmail.com
Specialty: Ozone Dental Protocols as Certified by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. Graduate of Dr. Frank Shallenberger’s Ozone Therapy Certification Course and Prolozone Courses (Ozone Injections).

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – New York

Dr. Charles H Bagley MD
Paradigm Neurological Services
۲۱۸ – ۱۴ Northern Blvd, #101
Bayside NY 11361 USA
Tel: 718-229-4868 Fax: 212-280-7775
Emailcbagleymd@aol.com
Specialty: Prolozone, Minor Autohemotherapy Ozone Treatment, Prolozone (Ozone Joint Injections), DRX 9000 Spinal Decompression, Exercise With Oxygen Therapy (EWOT), Physical Therapy, Prolotherapy, Trigger Point Therapy.
Dr. Robert Barnes, D.O.
۳۳۷۵ East Main Road
Dunkirk, NY   ۱۴۰۴۸
Tel: 716-679-3510
Fax: 716-679-3511
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy Ozone Treatment, I.V. Hydrogen Peroxide Therapy, Ozone Sauna
Dr. David Browdy DMD
South Shore Endodontics
۴۸۳ Scranton Ave
Lynbrook NY  ۱۱۵۶۳ USA
Tel: 516-599-7111 Fax: 516-284-7773
Websitewww.NYLaserEndo.com
Specialty: Dental Ozone Protocols as trained by ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.

Dr. Browdy academically and clinically employs the latest cutting edge techniques in the specialty of Endodontics. He received his masters certification, the highest honor conferred by the World Clinical Laser Institute. Dr. Browdy is an international speaker and author on the topic of clinical LASER Endodontics. He is a member of the American Dental Association, The American Association of Endodontists, The New Jersey-New York Endodontics Association, and the Academy of Laser Dentistry. Since 1977 he has been in his Lynbrook NY solo private practice which is limited to specialized in Endodontics.Dr. Harold Chandler Clark, MD
۴۰۰ Webster Ave
New Rochelle NY 10801 USA
Tel: 914-235-8385 Fax: 914-235-3517
Specialty: Clinical Nutrition, Wholistic Cardiology, Internal Medicine, Homeopathy, Hydrogen Peroxide, Ozone Therapy (Major Autohemotherapy and IV Saline ozone therapy), IV Chelation, and Detoxification.
Dr. Frederick Dreher DDS
۴۱۰ Rowland Street
Gallston Spa NY 12020 USA
Tel: 518-885-6185 Fax: 518-885-6692
Emaildrdreher@msn.com
Websitewww.nomercdoc.com
Specialty: Ozone Dentist as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Dr. Janis Enzenbacher MD
Piermont Gynecology
۱۰۵ Shad Row, Suite 1B
Piermont NY 10968 USA
Tel: 845-680-6600 Fax: 845-680-2450
Emaildoctor@drjanisenzenbacher.com
Websitewww.drjanisenzenbacher.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation. Well Woman Gyncare / Perimenopause / Menopause Treatment & BioIdentical Hormones, Sexual Function, Laser Regeneration of Vagina and Vulva, Ozone Treatment for HPV of Cervix and Precancerous Conditions of Cervix, Ozone Treatment for Cancer Patients and Nutritional Counseling, IV Therapies.
Dr. Leonard T Fazio DDS
Atlantic Dental Wellness and Power Play Sports Dentistry
۱۳۰۳ Main Street, #2
Port Jefferson NY 11777 USA
Tel: 631-474-7477 Fax: 631-474-7427
Emaildrfazio@verizon.net
Websitewww.HolisticSmiles.com
Specialty: Ozone Dentist as trained by Dr. Phil Mollica DMD and Dr. Robert Harris DMD of the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. Mercury Free, Mercury Safe since 1998. Metal Free Restorations and Bio Compatibility Testing of Materials, Integrative Oral Medicine & Surgery.

Our experienced and highly-trained staff is made up of caring and motivated professionals who work together as a team to bring you the highest quality biological dental treatment in a healthy, warm, and supportive setting. We offer comprehensive dental care, including cosmetic / esthetic restorations, as well as general dentistry services for the entire family, professional athletes and weekend-warriors alike. With as little as one visit, you can start your journey toward a happier , healthier HOLISTIC SMILE.Dr. Corinne L Furnari, PA CCN
The Piper Center
۷۳ Spring Street, #304 (near Crosby)
New York City NY 10012 USA
Tel: 212-219-0700
Emailfurnarihealth2@gmail.com
Websitewww.FurnariHealth.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, Bio Identical Hormone Replacement, Comprehensive Medical weight loss protocols, Medical Detox, IV Nutrient Vitamin C, Glutathione, etc Drips, Carboxy, Mesotherapy, LipoDisolve for Body Sculpting, Medical Aesthetics, Diabetes, Chronic Fatigue, GI Disorders.
Dr. Elmira Gadol DMD
۲۷۷ West End Ave, Suite 1C
New York, NY 10023 USA
Tel: 212-501-7177 Fax: 646-657-0699
Emaildrgadol@gmail.com
Websitewww.DrGadol.com
Specialty: Dental Ozone Therapy Protocols.
Dr. Isadora Guggenheim ND RN
Second Nature Care and Piermont Gynecology
۱۰۵ Shad Row, Suite 1B
Piermont NY 10968 USA
Tel: 845-358-8385 Fax: 845-358-2963
Emaildrguggenheim@msn.com
Websitewww.SecondNatureCare.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation. Advanced MAH with Hydration, Ozone Inhalation (through olive oil), Pre-Cervical Cancer Ozone Treatments, Vaginal Rejuvenation, Monalisa Touch, Clinical Nutrition Specialty Labs, Cancer Care, Environmental Medicine, Colonics, Medical Massage, and IV Therapies.

Dr. Larisa Likver MD, DABPMR, RMSK
۸۴۱۹ Bay Parkway
Brooklyn NY 11216 USA
Tel: 718-256-0109 Fax: 718-259-0199

AND

Dr. Larisa Likver MD, DABPMR, RMSK
۳۱۵ Madison Avenue, Suite 806
New York, NY 10017 USA
Tel: 212-922-9030 Fax: 212-922-9032

Email: drlikver@gmail.com
Websitewww.DrLikver.com
Specialty: Regenerative treatments of musculoskeletal problems – Prolozone (including ultrasound guided ozone injection into joints), Prolotherapy, Platelet Rich Plasma prolotherapy. Ultrasound guided fascia hydrodissection with ozone injection, Neuro-prolotherapy, Minor Autohemotherapy with Ozone.

Dr. David Manganaro MD
Manhattan Advanced Medicine

۱۶۱ Madison Ave, Suite 10 SW (between 32 and 33 Street)
New York, NY 10016 USA
Tel: 212-421-0440 Fax: 212-421-4409
Emailmanhattanam@aol.com
Websitewww.ManhattanAdvancedMedicine.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, UV Therapy, IV Peroxide (H2O2), IV Chelation, IV Homeopathic Detox, Lipid Regeneration Therapy (PK Protocol), PEMF, LLLT (Laser), NT (Neural Therapy), NET, IPT, NES, ACMOS Energy Balancing, Lyme Treatment (IOMA Certified in UVB and IV H2O2 (1997); ACAM Certified in Chelation and IV Therapy, 1996).

Dr. Manganaro became Board Certified in Internal Medicine in 1999. He then went into private practice as an Internist for fifteen years. During that time he went on multiple trainings in holistic medical techniques which he progressively incorporated into his practice. The impetus to do this was his belief that more could be done for his patients and a desire to help people on emotional / mental / spiritual levels besides the physical level. He feels that approaching a person who is not at ease (a person in dis-ease) at all of these levels will bring about a more complete and longer lasting result. Manhattan Advanced Medicine is a holistic, complementary practice of medicine which takes under consideration all aspects of the human being; the physical, emotional, mental and spiritual.Dr. Michael J Pavelchek DDS
۲۷۳ Central Park Avenue
White Plains NY USA 10606
Tel: 914-949-3770

Specialty: Ozone Dental Protocols as instructed by the ACIMD- American College of Integrative Medicine and Dentistry. Also a member of the IAOMT – International Academy of Oral Medicine and Toxicology. Call us for more information or to book an appointment.Dr. Niel Raff MD, CNS
David Zirkiev PA-C, CNS
Integrated Quality Care Medical PC

۱۶۰-۴۰ ۷۸th Road
Fresh Meadows NY USA
Tel: 718-544-1444 Secondary Tel: 845-425-7997
Website: www.MyOptimalWellness.com
Specialty: Prolozone, Rectal Insufflation, IV Ozone therapy, Prolotherapy, Chelation Therapy, Bioidentical HRT, Candidiasis, Chronic Fatigue, Cheezone, Platelet Rich Plasma (PRP), Chronic Infections, Stem Cell, and Nutritional IV.
Dr. Alex Shvartsman DDS
Long Island Center for Healthier Dentistry

۲۶۰ East Main Street, Suite 109
Smithtown NY 11787 USA
Tel: 631-361-3577 Fax: 631-361-6162
Emailsmithtownsmiles@cs.com
Websitewww.SmithtownSmiles.com
Specialty: Prolozone, Ozone Dental Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Also, Holistic Laser / Ozone Root Canal Therapy (for maximum disinfection), IAOMT Accredited Safe Mercury Removal, Vital Ozone Nerve Therapy, Biomimetic Dentistry, Homeopathic Dentistry, Biological Dentistry

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – North Carolina

Dr. Stephen Blievebnicht MD
Phoenix Medical Center
۲۴۲ Old Concord Road
Fletcher NC 28732
Tel: 828-628-0620 Fax: 828-414-9126
Emaildrbfacs@yahoo.com
Specialty: Prolozone
Dr. William E Virtue DDS
Virtue Dental Care
۳۰۱ East Lee Avenue
Yadkinville, NC   ۲۷۰۵۵
Tel: 336-679-2034 Fax: 336-679-3577
Emailwilliamvirtue@yahoo.com
Web Sitewww.DentalVirtue.com
Specialty: All Dental Ozone Protocols taught by the ACIMD – American College for Integrative Medicine and Dentistry. Dr. Virtue is a certified Biologicial Dentist and Naturopath. Dr. Virtue teaches Biological Dentistry to new members of the IAOMT (International Academy of Oral Medicine & Toxicology). He is Fellowed in as well as Vice President of the IAOMT. Virtue Dental Care offers Ozone Disinfection of Root Canal Systems as well as Cavitation Treatment.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Ohio

Dr. David Ball DDS
Healthy Image Dental
۲۴ East Main Street
Chillicothe OH 45601
Tel:
 ۷۴۰-۷۷۵-۵۵۴۴ Fax: 740-775-5550
Emaildrballdentist@roadrunner.com
Web Sitewww.DavidBalldds.com
Specialty: Dental Ozone Therapy Protocols

If you’re looking for a dentist in Chillicothe, Healthy Image Dental is the place to go. David Ball DDS is an established dental practice with a modern, gentle approach to oral care. Dr. Ball’s goal is to provide quality care to every patient who walks through the doors. They achieve this objective through attentiveness, open communication, and patient education. Dr. David Ball is a Bilogical Dentist accredited through the IAOMT and is a certified “Ozone Dentist” through the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Dr. Hal Blatman MD
Blatman Health and Wellness Center
۱۰۶۵۳ Tachwoods Circle Suite 101
Cincinnati OH 45242 USA
Tel:
 ۵۱۳-۹۵۶-۳۲۰۰ Fax: 513-956-3202
Emaildrb@blatmanhealthandwellness.com
Web Sitewww.BlatmanHealthandWellness.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Ozone Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal InsufflationWe use Prolozone with PRP (Platelet Rich Plasma) or Stem Cells, O-shot, P-shot for sexual function and urinary stress incontinence.
Insook Chung RN MSN (President)
Dr. Juan C Penhos, MD
Get Well Center
۶۳۵ S. Trimble Road
Mansfield OH 44906 USA
Tel:
 ۴۱۹-۵۲۴-۲۶۷۶ Fax: 419-524-2692
EmailChungGWC@aol.com
Web Sitewww.AllGetWell.com
Specialty: IPTLD Cancer Treatment, Oxidative Medicine such as Ozone Therapy, H202, IV UVCHyperbaric Oxygen, Lightbeam Generator Lymphatic Treatment, Hyperthermia, Infrared Sauna Detoxification, High Dose Vitamin C IV, Thermoscan, Low Dose Laser
Dr. Daniel Cobb DDS
Alex Bell Dental
۹۰۰ E Alex Bell Road
Centerville OH 45959 USA
Tel:
 ۹۳۷-۴۳۵-۷۳۱۱ Fax: 937-435-5803
Emaildancobb@msn.com
Web Sitewww.AlexBellDental.com
Specialty: Ozone Dental Protocols, ACIMD Certified.

We are a general dental office that emphasizes Mercury Free, Mercury Safe Dentistry and nonsurgical periodontal therapy. We also provide services for implants, crowns, and dentures.
Dr. John W. Johnson DDS
New Albany Adult Dentistry
۵۱۲۱ Forest Drive, Suite A
New Albany OH 43050 USA
Tel:
 ۶۱۴-۷۷۵-۹۳۰۰ Fax: 614-775-9309
Emailnaadultdentistry@gmail.com
Web Sitewww.ColumbusOhioDentist.com
Specialty: Ozone Dental Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.

Accredited IAOMT.org Certified ACIMD Ozone Dentist, Huggins Alliance Dentist since 1984, Mercury Free Dentist, Mercury Safe Dentistry, Ceramic Dental Implants, Metal Free Ceramic Crowns and Ceramic Bridges, Dentures, Metal Free Partials, Entire Office is Fluoride Free, Ozone used on Tooth Removal and Cavitation Surgery and Ozone is used in Gum Disease Treatments and TMJ Treatments.
Dr. Kim Lyons DC, ND, NMD
Alternatives in Medicine

۳۰۲ South Broadway
Greenville OH 45331 USA
Tel: 937-547-0111 Fax: 937-204-1601
EmailInfo@AimHealthResearch.com
Websitewww.AimHealthResearch.com
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy.

Plus…Functional Medicine, Therapeutic Nutrition, Pulsed Magnetic Fields, Herbal Medicine.Mrs. Martha Robinson, Colon Hydrotherapist
The Haven / Special Socials

۲۸۹۱۷ Euclid Ave.
Wickliffe OH 44112 USA
Tel: 216-225-1972
Emailekuall@yahoo.com
Websitewww.silvercordhealth.com
Specialty: Ozone Sauna, Rectal Insufflation, Ionic Foot Detox, Massage, Sauna Therapy
Dr. Mindy Munowitz DDS
Smiles Ohio

۹۳۹۳ Cincinnati-Columbus Road
W. Chester OH 45069 USA
Tel: 513-755-8000 Fax: 513-755-6740
Emailmindy@smilesohio.com
Websitewww.SmilesOhio.com
Specialty: Ozone in Dentistry (as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry). General Dentistry, TMJ Treatment, Orthodontic-Orthopedics, Cosmetics, Periodontal Therapy, Dentures, Cerec Crowns.

If eyes are a window to the soul; a smile offers a glimpse into one’s heart. We believe this. We know the value of a smile and the power it has to change lives. That is why we take our jobs so seriously. We create beautiful, healthy smiles through a holistic, patient-centered approach to dental care. 

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors – Oklahoma

Dr. Dan Cullum, DC
Natural Health Center
۴۲۰ Yucca Lane
Turpin , OK.73950
۸۰۰-۶۹۱-۲۰۷۰
Emaildrdan@naturalhealthcenterok.com
Webwww.naturalhealthcenterok.com
Specialty: Ozone Steam Sauna, Prolozone Therapy, Limb Bagging,Bladder Insufflation Major Auto Hemotherapy, Ultraviolet Blood Irradiation, Colozone(tm) (colonic w/rectal ozoneinsufflation), Applied and Clinical Kinesiology, Gentle Chiropractic, homeopathy, , Immune E-peptide therapy, Intravenous Nutrition( vit c., H202, EDTA, DMSO, Issel’s, Meyers ), Comprehensive Nutritional Blood Analysis, BioEnergy Testing, Color Bath therapy, Theokinetic Mudra Technology, Neural Emotional Clearing
Dr. Damon Coffman DC
Harrah Chiropractic & Center for Natural Medicine
۱۰۶۹ N Harrah Road
Harrah OK 73045 USA
Tel: 405-454-6400 Fax: 405-454-2939
Emailharrahchiropractic@coxinet.net
Webwww.harrahchiro.com
Specialty: Prolozone Therapy, Minor Autohemotherapy, Hydrogen Peroxide Therapy, Nutritional IV’s, UV Therapy, Infrared Sauna (OxySauna) Exercise with Oxygen Therapy, Hormone Evaluation.
Dr. Gordon P Laird DO
Pawnee Health & Wellness
۳۰۴ Boulder Street
Pawnee OK 74058 USA
Tel: 918-762-3601 Fax: 918-762-2544
Emailalterdoc@sbcglobal.net

Specialty: Prolozone Therapy,Minor Ozone Autohemotherapy, UV Therapy, Chelation, H2O2 Therapy, Vitamin C Therapy, Triox Therapy, Prolozone, UVDr. Ben Locklear DC
TLC for Life
۳۱۴ West Lincoln
Magnum OK 73554 USA
Tel: 580-782-3141
EmailTLCBenLocklear@gmail.com
Website: www.TLCforLife.com
Specialty: Prolozone Therapy, Major and Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy. Blair Upper Cervical / Chiropractic, Nutritional Consulting, PMT-100 PEMF, Chelation, IV Vitamins
Dr. Kent Lowery DC
Injectible Nutrients
۸۰ West 7th Street
Grove OK 74344 USA
Tel: 918-791-8416 Fax: 918-787-2846
Emaildrkentiam@yahoo.com
Specialty: Prolozone Therapy, Major and Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Bagging. Also Nutritional IV Therapy and Trigger Point Therapy.
Dr. Mark Morgan DC
Morgan Clinic
۷۵۶ N Santa Fe Ave
Edmond OK 73003 USA
Tel: 405-348-6050 Fax: 405-348-5080
Emailmorganclinic@gmail.com
Specialty: Prolozone Therapy, Limb Bagging. Also Chelation Therapy, IV Oxidation, IV Glutathione, Applied Kinesiology
Dr. Michael Taylor, DC, CABCI, NMD
Marion Medical
۳۸۰۸ E 51st Street
Tulsa OK 74135 USA
Tel: 918-749-3797 Fax: 918-749-1536
Emaildrtaylor@healinginc.net
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy
IV’s => Ascorbates / EDTA / DMSO / H2O2 / Auto-Sangquis / Meyer’s

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Oregon

Dr. Chihiro Aber, ND, LAC
Sachi Wellness Center

۲۰۰۸ Willamette Falls Drive, Suite 200A,
West Linn, OR, 97068, USA
Tel: 503-607-0018
Emaildrchi@sachiwellness.com
Webwww.sachiwellness.com
Services: Prolozone, Major Autohemotherapy, Rectal Insufflation
Specialty: We treat chronic and acute pain issues as well as other health concerns. Our doctors specialize in women’s health, Autism, digestive issues, geriatrics/”anti-again”, IV nutrient therapy, SIBO, Hormonal imbalances and auto-immune disorders.

Dr. Kaley Bourgeois ND
Lake Oswego Health Center

۴۷۰ ۶th Street, Suite C
Lake Oswego OR 97034 USA
Tel: 503-505-9806 Fax: 503-505-9807
Emailinfo@lakeohc.com
Websitewww.LakeOHC.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy (Ozone), Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Insufflation (Ozone), UV Therapy.

Our clinic offers Prolozone and Various other ozone applications. Additional services include Bioidentical Hormones, Chelation Therapy, IV Therapy, HCG Weight Loss and General Naturopathic Medicine.Dr. Karma L Denmark ND
Sachi Wellness Center

۲۰۰۸ Willamette Falls Drive, Suite 200A,
West Linn, OR, 97068, USA
Tel: 503-607-0018 Fax: 503-723-5112
Emaildrdenmark@sachiwellness.com
Webwww.sachiwellness.com
Services: Prolozone, Major Autohemotherapy, Rectal Insufflation
Specialty: Ozone Applications mentioned above plus Bio-Identical Hormone Replacement & Testing, IV Nutrient Therapy, Food Allergy Testing and Primary Care.

Dr. Payson Flattery DC ND
Center for Integrated Medicine

۹۱۶ SW 17th Street, Suite 202
Redmond OR 97756 USA
Tel: 541-504-0250 Fax: 541-504-0252
Emailcenterforintegratedmed@gmail.com
Websitewww.centerforintegratedmed.com
Specialty:
Prolozone, Major Autohemotherapy (Ozone) Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation (Ozone), UV Therapy. Multidisciplinary clinic offering Accupuncture, Chiropractic, Physical Therapy, and Naturopathic and Conventional Medicine.
Dr. Joanne Gordon ND
Natural Health Works
۷۱۰ John Adams Street
Oregon City, OR 97045 USA
Tel: 503-722-7776 Fax: 503-723-0789
Emaildrgordon@naturalhw.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Rectal Insufflation.

We specialize in Orthopedic and Musculoskeletal Medicine with an emphasis on Injection Therapies such as Prolotherapy, PRP, Neural Therapy, Prolozone and Ultrasound Guided Injections.Dr. John Gambee, MD
۹۳۲۴۴ Hwy 99 South
Junction City, OR 97448 USA
Tel: 541-998-0111 Fax: 541-998-0114
EmailJackGambee@gmail.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation
Chelation, Homeopathic Allergy
Dr. Bridghid McMonagle ND
Lake Oswego Health Center
۴۷۰ ۶th Street, Suite C
Lake Oswego, OR, 97034, USA

Tel
: 503-505-9806 Fax: 503-505-9807
Emailinfo@lakeoswegohealth.com
Web Site: www.LakeOswegoHealth.com
Specialty
: Prolozone, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy.

Lake Oswego Health Center treats a variety of health conditions. We provide primary care and find success with Ozone Therapy daily. We have one of the longest certified ozone practitioners in the area. We are certified / trained in Prolozone, Major Autohemotherapy, PK Protocol, Neural Therapy, Trigger Point Injections, Chelation, and General IV Therapy, UV Treatments and Neurofeedback (LENS). We also offer Bio-identical Hormone Therapy, High School Screening Physicals, UV Sauna, Food Allergy Testing, HCG Weight Loss, Digestive Treatment including SIBO Protocol, Chiropractic and EWOT (Exercise With Oxygen Therapy). As a Primary Care home we offer services to all ages. Please call us or see our website for more information.
Dr. Heidi Peterson ND
۴۴۴۴ SW Corbett Ave
Portland OR 97239 USA
Tel
: 503-224-2590 Fax: 503-224-2592
Emaildrheidi@gmail.com
Web Site: www.drheidi.com
Specialty
: Minor Ozone Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Rectal Ozone Insufflation, IV Therapy.
As a natural medicine specialist, I see patients for specific health concerns. I specialize in women’s health (PMS, menopause, fertility, endometriosis, etc.), bio-identical hormones, digestive issues, environmental medicine and auto-immune disease. I often see patients who have mystery illnesses. As ND primary care physician, I offer an integrative practice. I choose natural remedies first but feel comfortable prescribing pharmaceutical medications when they are needed. I do routine physicals and refer to specialists as needed. I provide acute care for established patients. I love to be an on-going medical resource for my patients.
Dr. Jennifer Tuttle ND
Canby Clinic
۴۵۲ NW 1st Ave
Canby OR 97013 USA
Tel
: 503-266-7443 Fax: 503-266-7449
Emailinfo@canbyclinic.com
Web Site: www.canbyclinic.com
Specialty
: Prolozone, Rectal Insufflation. Naturopathic Primary Care, IV Therapy, Trigger Point Injection Therapy, Botanical Medicine, Minor Surgery.
Dr. Werner Vosloo ND MHom
Restorative Health Clinic
۱۷۶۸۵ SW 65th Ave Suite 300
Lake Oswego OR 97035 USA
Tel
: 503-747-2021 Fax: 503-747-2108
Emailinfo@restorativehealthclinic.com
Web Site: www.restorativehealthclinic.com
Specialty
: Prolozone, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation. Our doctors work closely with biological dentists to treat Interference fields in the mouth in addition to addressing dental infections, dental pain, and TMJ. Chelation / ozone (Chezone) and Chelation/H2O2 treatments are also an important part of treating patients with chronic disease, as well as mitochondrial and multi-body systems optimization.
Dr. Jeffrey A. Williamson, DDS
Centerpointe Dental
۵ Centerpointe Drive, Suite 260,
Lake Oswego, Oregon, USA, 97035
Tel: 503-684-4174
Webwww.centerpointedental.com
Emailjaw@centerpointedental.biz
Services: Ozone Dental Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Specialty: Nasal and Ear Insufflation, Periodontal treatment, Alveolar bone cavitation treatment
Dr. Kevin C Wilson ND
۳۲۸ West Main Street, Suite C
Hillsboro OR 97123 USA
Tel
: 503-648-0484 Fax: 503-681-9280
EmailKCWND1@gmail.com
Website: www.KevinWilsonND.com
Specialty
: Prolozone, Ozone Sauna, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UVBI Therapy.

General Naturopathic medicine with an emphasis on orthopedics and prolotherapy, gastrointestinal issues and hormone replacement therapy as we as chelation.
Dr. Terence Young MD
۱۲۰۵ Wallace Road NW
Salem OR 97304 USA
Tel
: 503-371-1558 Fax: 503-375-3866
Emailterencehyoung@gmail.com

Specialty
: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, UVBI Therapy. Integrative Medicine.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Pennsylvania

Dr. Mikhail Artamonov MD
Premier Pain, Spine, and Sports Medicine
A member of the MJA HealthCare Network
۳۹۱ East Brown Street
East Stroudsburg, PA 18301 USA
Tel: 570-872-9800

AND

Premier Pain, Spine and Sports Medicine, P.C.
A Member of MJA Healthcare of Philadelphia

۹۸۹۲ Bustleton Ave, Suite 206
Philadelphia PA 19115 USA
Tel: 215-941-1241 Fax: 215-941-1130
Email: contact@mjahealthcare.com

Specialty
: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, UVB Therapy (Ultraviolet), IV Nutritional Protocols, AntiAging Protocols, Intra-Discal Ozone Injections, Minimally Invasive Spinal Surgery, Pain Management, PRP Therapy (Platelet Rich Plasma), Stem Cell Therapy, Cosmetic Ozone, Hair Loss Therapy, Weight Loss, Ozone Accupuncture, Mesotherapy, Biopuncture, Prolotherapy

The MJA HealthCare, P.C. Pain Clinic is one of Pennsylvania’s most advanced centers specializing in the management and treatment of pain and general wellbeing. Millions of Americans suffer from different painful conditions daily, and quite often they have suffered for years without adequate treatment. Our goal is to enhance the quality of life of our patients.Dr. Mark Buzzatto DDS CCWFN
Nutra Dentist
۴۸۸۰ Library Road, Suite #2
Bethel Park PA 15102 USA
Tel: 412-831-9700 Fax: 412-831-1122

Web Siteswww.NutraDentist.com
Email: www.nutradentist.com
Specialty: Ozone Dentist as Instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. Mercury Safe Amalgam Removal, holistis diagnostics, Whole Food Nutrition Support, General Dentistry, Holistic Dentistry.
Dr. Dennis J. Courtney MD
Courtney medical Wellness Center
۳۰۷۵ Washington Road
McMurray PA 15317 USA
Tel: 724-942-3002 Fax: 724-942-0003
Web Sitewww.DJCMD.com
Email: docDJC@gmail.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy. LDA (Low Dose Antigen), Reverse your lost vision now, Stem Cell Injections, Frequency Specific Microcurrent, ECA (External Counter Pulsation)
OzoneCourseDr. Martin Gallagher, MD, DC
Board Certified Family Medicine, Medical Acupuncturist, Chiropractor
Medical Wellness Associates

۶۴۰۲ State Route 30
Jeannette PA 15644 USA
Tel: 724-523-5505
Web Sitewww.VitaminCoach.com
Specialty: Major Autohemotherapy, Prolozone, Hemozone, ColonOzone Therapies.
Dr. Andrew Lipton, DO
۸۲۲ Montgomery Avenue Suite 315
Narberth PA 19072 USA
Tel: 610-667-4601 (800-667-5636)
Fax: 610-667-6416
EmailALiptonDO@live.com
Web SiteWww.DrAndrewLipton.com
Specialty: Prolozone, Insufflations, UVB Therapy (Ultraviolet), IV Vitamin,Chelation therapy, peroxide therapy, Breast Thermography, BioIdentical Hormone Therapy, Osteopath
Dr. Martin Mulders MD
Martin Mulders MD PC
۴۸۵ Devon Park Drive, Suite 112
Wayne PA 19087 USA
Tel: 610-688-4777 Fax: 610-688-4770
Emailmuldersmdoffice@verizon.net
Web Sitewww.drmulders.com
Specialty: Ozone Major Autohemotherapy and UV Therapy.

We treat PEOPLE not diseases. Even if various people have been given the same diagnosis, the makeup and biology of each PERSON is unique, just like their fingerprints. Their condition represents a different disease state that will respond differently to various therapies. The point is to explore all angles till one gets a favorable result in a particular individual.Dr. Donald Robbins DMD
BioSafe Dentistry
۳۴۰ North Pottstown Pike
Exton PA 19341 USA
Tel: 610-363-7798
Emailinfo@donaldrobbinsdmd.com
Web Sitewww.DonaldRobbinsDMD.com
Specialty: Dental Ozone Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.

Dr. Donald Robbins DMD developed safe, biocompatible dental office protocols outlined in his book “The Toxic Dental Office”.

We use Ozone for many procedures including:
۱/ Treating a tooth before placing fillings or porcelain restorations to reduce sensitivity and infection.
۲/ Preparing a tooth before placing non-fluoride sealants to stop future decay under the sealant
۳/ Non-surgical treatment of periodontal (gum) disease to avoid possible surgery
۴/ Nasal and lungs ozone therapy which assists the body against allergies / asthma and ear and sinus infections / congestion

We use No Fluoride in our office because it is toxic and damages adult’s and children’s health. We use no Mercury fillings or metal crowns. We remove old mercury fillings with protective procedures so patients are not exposed to toxic mercury vapor. Our BioSafeDentistry protocols help prevent health reactions when metal fillings are removed improperly. Patients are given supplements to suppport their immune system and prevent absorption of the mercury into their body tissues. Digital XRays are taken which can reduce radiation to the patient by as much as 80%. We perform a unique, safe, biocompatible root canal treatment that kills all the bacteria in the tooth, insuring a sucessful and comfortable result.Dr. John P Roeder DMD
Dental Health Associates Ltd
۴۵ Darby Road
Paoli PA 19301 USA
Tel: 610-647-7272 Fax: 610-647-7278
Emaildentalhealthassociates@verizon.net
Web Sitewww.HealthBeginsWithASmile.com
Specialty: Dental Ozone Protocols.

Dr. Roeder DMD is fully educated through the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry regarding the use of Ozone in Dentistry. His Dental Practice focuses on Holistic Dentistry. Holistic Dentistry considers the “whole person” relative to oral health and dental disease by addressing underlying causes versus merely treating symptoms alone. Traditionally, the holistic approach takes into consideration the impact of things like diet, nutrition, stress, lifestyle, family history. Preventive Dentistry is concerned with keeping your teeth and gums healthy for a lifetime by providing the information and tools necessary to prevent oral disease.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – South Carolina

Dr. Constance Casebott, MD
GFM Wellness

۳۰۱ Halton Road, Suie A
Greenville SC 29607 USA
Tel: 864-558-0200 Fax: 864-520-1245
Emailmemberservices@gfmwellness.com
Websitewww.GFMWellness.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Autohemotherapy, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy (UVBI).
Martha E Ledda APRN ACNP.BC
ProHealth Center LLC
۵۰۰ Plaza Circle, Suite J
Clinton SC 29325 USA
Tel: 864-681-0555 Fax: 864-408-8675
EmailHeather@myprohealthcenter.com
Websitewww.myprohealthcenter.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UVBI Therapy.

In addition to Ozone Therapy we offer IV Nutrient Therapy, BioIdentical Hormone Replacement Therapy, Hair Analysis, Comprehensive Nutritional Testing, S.H.I.N.E. Protocol Treatment for Chronic Fatigue and Fibromyalgia, Thermography Services.Dr. Rodrigo Rojas, MD
۱۳۱۴ Fording Island Road
Bluffton SC 29910 USA
Tel: 843-757-7427
Specialty: Ozone Therapy plus an extensive Oxygen Therapy department for many illnesses.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Tennessee

Dr. Nina Foley, DMD
Nina Foley Dental Associates

۵۰۰۵ Meridian Blvd #190
Franklin, TN, 37067, USA
Tel: 615-591-0294 Fax: 615-591-0741
Emaildrfoley@drninafoley.com
Websitewww.DrNinaFoley.com
Specialty: Ozone Dental Protocols as instructed by ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. Also TMJ Treatment with Prolotherapy and Ozone, Periodontal, Restorative, Endodontic, and Surgery, all with ozonated water and ozone gas.

Dr. Foley has ranked among the top 3 best dentists for the past 4 years (2010-2013; Nashville Scene Reader’s Poll). Our dental office specializes in high-quality aesthetic and comprehensive dentistry. In order to deliver the best possible dental care, we utilize the latest dental technologies and techniques to make your treatment as effective and comfortable as possible. In addition, we engage in an extensive program of continuing education coursework. At our office we want you to relax and enjoy your visit with us, so we offer a variety of ways to pamper you and help provide a refreshingly different dental experience.  

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Texas

Dr. Crystal Robyn Abramczyk DDS
Simle Ranch
۶۷۰۰ Horizon Road,
Heath, TX 75032 USA
Tel: 972-772-7645 Fax: 469-402-2003
EmailSmileRanchDentistry@yahoo.com
Websitewww.SmileRanchDentistry.com
Specialty: Ozone Dental Protocols as instructed by the American College of Integrative Medicine and Dentistry (ACIMD). Also Safe Amalgam Removal, Cavitation Surgery, Laser Dentistry, IV Vitamin C, Frenuectomy, Thermography, Homeopathy, Nutritional Counseling.
Dr. Barry Beatty
DFW Pain Treatment Center
۴۴۵۵ Camp Bowie Blvd., Suite 211
Fort Worth, TX 76107
Tel: 817-737-6464
Specialty: UVB, O3 therapy, Hydrogen Peroxide therapy
Dr. William J. Brown MD
۳۸۰۰ Paluxy Drive, Suite 431
Tyler, TX 75703 USA
Tel: 903-363-9079 Fax: 903-363-9169
Emailregenmedtyler@gmail.com
Web: Facebook.com Brown Integrative Wellness
Specialty: Prolozone Ozone Therapy, Limb Bagging, UV Therapy. IV Nutritional Therapy (Myers Cocktail), High Dose Vitamin C, Cold Laser Therapy.
Dr. Julie Clowers ND, MSN, RNC, NP
Living Springs Natural Health

۶۷۰۰ Horizon Road, #100
Heath, TX 75032 USA
Tel: 972-722-4668 Fax: 972-722-4669
Emaillivingspringsnaturalhealth@gmail.com
Webwww.LivingSpringsNaturalHealth.com

Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation. We also offer Thermography, BioFrequency Analysis and Meta-Correction Therapy.
Dr. James H. Clarke Jr. DDS
۱۱۰ Vintage Park Blvd, Suite 280
Houston TX 77070 USA
Tel: 281-440-1044 Fax: 281-440-9011
Emailjames-clarke.dds@sbcglobal.net
Webwww.lvihoustondentist.com
Specialty: Implants and Reconstruction, Metal Free Dentistry, Endodontics, Diode Laser, Extractions, Grafting, IMD Treatment, 3D Imaging, Neuromuscular Dentist.
Dr. Griffin Cole, DDS NMD IBDM FIAOMT
۱۳۰۱ W 25th Street, Suite 402
Austin TX 78705 USA
Tel: 512-472-3565
Emailgriffincole@yahoo.com
Webwww.griffincole.com
Specialty: Bio-safe Dentistry, Mercury-safe, fluoride-free bio-conscious and cosmetic dentistry (since 1993). I perform all phases of ozone therapy including insufflations, injections (including 11 point lymphatic drainage protocol), minor auto-home injections, and of course all dental applications. I’ve been providing ozone care since 2006 and was the first dentist in Central Texas to do so. Dr. Cole is certified to use ozone in dentistry by the American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Dr. William Coleman
Health Life Center
۵۱۲ Meadowlake Center
Waco, TX  ۷۶۷۱۲
Tel: 254-772-5353
Specialty: UVB, Hydrogen Peroxide Therapy
Dr. Stephen Dalton DO
Stephen Dalton Family Medicine
۳۶۱۲ ۲۲nd Place
Lubbock, TX  ۷۹۴۱۰
Tel: 806–795-1393 Fax: 806-722-3185
Email: jann.ford@umchealthsystem.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy, IV Therapies
Dr. John D’Amanda DC, NMD, CTTP, FAAO
Clinical Director
Red Hawk Healthcare Mobile Pain Clinic
۲۵۱ McCormick Road,
Oak Point TX USA
Tel: 888-808-4445 or 940-600-7221

Websitewww.RedHawkHealthcare.org
Specialty: Prolozone Therapy to joints and spine for the reduction of pain. Trained and certified by Dr. Frank Shallenberger and the American Academy of Ozonotherapy.Dr. Ted Edwards Jr.MD
The Hills Medical Group / Center for Health and Healing
۴۲۰۱ Bee Caves Road, B112
West Lake Hills, TX 78746 USA
Tel: 512-327-4886 Fax: 512-327-4958
Emailinfo@poweraging.com
Web Sitewww.centerforhealthandhealing.org
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation

Kimberly Engelman FNP (Family Nurse Practitioner)
O3 Plus LLC
۱۲۰۰۱ Network Blvd Suite 314
San Antonio, TX 78249 USA
Tel: 210-558-7778 Fax: 210-641-1712
Emailkimfnpbc@icloud.com
Website: www.o3plustx.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation, Limb Ozone Bagging, UV Therapy
, plus Chelation Therapy, IV Nutrients, Bladder Insufflation, Nasal Insufflation, Ozonated Water, MultiPass Ozone/Oxygen Hyperbaric TreatmentDr. Drel Everett MD
Thomas Spann Clinic
۷۱۲۱ SPIID Suite #300
Corpus Christi, TX 78412 USA
Tel: 361-696-6188 Fax: 512-327-4958
Emaildrele@aol.com
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation, Limb Ozone Bagging, UV Therapy
Dr. John C. Ferrell MD
North Texas Regenerative Medicine
۷۵۴۸ Preston Road #141-71
Frisco, Texas 75034
Telephone: 214-614-8272
Emailiferrell@northtexasregenerativemedicine.com
Websitewww.northtexasregenerativemedicine.com
Specialty: Prolozone Major Autohemotherapy Minor Autohemotherapy Limb Bagging Rectal Insufflation
Other Services: Botox, Fillers, Bio-Identical Hormone Replacement Therapy (men and women) Naturopathy
Dr. K. Friedrichs
Wealth of Health Center
۱۰۸ Friedrichs Road .
Navasota TX 77868
Tel: 713-594-1464 Fax: 832.201.7026
EmailWealthHealthInfo@aol.com
Websitewww.WealthHealthCenter.com

Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Ozone therapyDr. W. P. Glaros DDS
۱۷۲۰۷ Kuykendahl Road, #150
Spring TX 77379 USA

Tel: 281-440-1190
Websitewww.BiologicalDentist.com

Specialty: Ozone Dentist Trained by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Biological Dentistry, Safe Mercury Amalgam Removal, Metal Free Restorations, Biocompatible Dental Materials and testing, Tooth Body Meridian Testing, Procaine / Ozone to treat and supplement surgery, Use of Ozone in Dental Hygiene.

We are blessed to provide metal-free, biocompatible dental care to people from all over the country. And every day, we recommit ourselves to giving you the best, most pampered care we can imagine to enhance your health and well-being. Our highly trained and caring staff will make sure you feel welcome and comfortable in our environmentally-friendly office as we attend to your dental needs.Dr. John Gonino D.O.
Gonino Center for Healing

۶۷۲۰ Horizon Road
Heath TX 75032 USA
Tel: 469-402-2800
Emaildrgonino@goninowellness.com
Websitewww.GoninoWellness.com

Specialty: Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation. IV Vitamin C, IV SuperOxide Dismutase, IV Glutathione, IV Difluran, IV Hydrogen Peroxide, IV Alpha Lipoic Acid, IV EDTA Chelation, IV DMPS Chelation.

Our goal is to assist our patients in restoring Optimum Health utilizing education and natural modalities to support the body’s own natural healing mechanisms. Combining conventional medicine (to control syptoms) with Natural Therapies (to heal at the cellular level) is the optimal method to achieve optimum health.Dr. Edward J Gonzalez DDS
Wholesome Dentistry

۸۵۰۲ Blanco Road
San Antonio TX 78216 USA
Tel: 210-344-2384 Fax: 210-344-0453
Emailoffice@wholesomedentisry.com
Websitewww.wholesomedentistry.com

Specialty: Ozone Dentist as Instructed by the American College of Integrative Medicine and Dentistry, plus Safe Amalgam Removal.Dr. David Harris, MD
Center for Healing and Regenerative Medicine (CHARM)
۱۰۸۱۵ RR 2222
Building 3B, Suite 200
Austin TX 78730
Tel: 512-614-3300 Fax: 512-614-3301
Web Sitewww.charmaustin.com
Specialty: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Platelet Rich Plasma, Proltherapy, Interventional Pain Management, Fluoroscopic and Ultrasonic Guidance for Procedures.

The team at CHARM offers a diverse group of practitioners who are dedicated to the advancement of regenerative medicine and who have been actively using interventional spine procedures and minimally invasive pain management techniques, holistic therapies, and movement strategies for over 20 years.We believe our role in your recovery is to remove barriers and facilitate your body’s natural regenerative process.Dr. Smart Idemudia MD PhD
Grace Medical Association
۲۰۰ W. Southwest Parkway
Lewisville TX 75067 USA
Tel: 972-420-6777 Fax: 972-420-0656

Website: www.GraceMedicalAssociation.com
Specialty
: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy,Rectal Ozone insufflation, UV Therapy

Dr. Idemudia practices integrative Internal Medicine. We look for the root cause of disease and treat those and not just the symptoms. We us Ozone Therapies, UBI, Chelation Therapy, High Dose Vitamin C Infusion and more. We treat CFS, Fibromyalgia, Lyme Disease, Food and Environmental Allergies and much more. Visit us at our website www.GraceMedicalAssociation.com.Dr. Monica Jaynes ND MSN RNC APN
Living Springs Natural Health PLLC

۶۷۰۰ Horizon Road, Suite 100
Heath TX 76051 USA
Tel: 972-722-4668 Fax: 972-722-4669
Emaillivingspringsnaturalheath@gmail.com
Website: www.LivingSpringsNaturalHealth.com
Specialty
: Prolozone, Ozone Sauna, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Limb Bagging with Ozone, Rectal Ozone insufflation. We also perform Thermography and Biofeedback Frequency Therapy.

Living Springs Natural Health specializes in Holistic Health without the use of Chemicals or Medications. Learning how to optimize the body’s natural healing process is our specialty!Dr. Constatine Kotsanis MD
Kotsanis Institute
۲۲۶۰ Pool Road
Grapevine, TX 76051
Tel: 817-481-6342 Fax: 817-416-7475
Emaildrkotsanis@gmail.com
Website: www.kotsanisinstitute.com
Specialty
: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Limb Bagging with Ozone, Rectal Ozone insufflation, UV Therapy, Dental Ozone Protocols

Dr. Kotsanis MD combines traditional medicine, functional medicine and nutrition to optimize your health, wellness, and anti-aging process. He and his team provide a strategy that will elevate your health and wellness. We strive to make you feel better and to find the root cause of your illness, chronic condition, or disease. Please visit our website: www.KotsanisInstitute.com.Dr. Ken Lawrence DVM
Texoma Veterinary Hospital
۵۰۰۵ Hwy 1417N
Sherman, TX 75092 USA
Tel: 903-868-9434 Fax: 903-893-8055
Websitewww.TexomaPetVet.com
EmailKenLawrenceDVM@cableone.net
Specialty: Veterinary Ozone Protocols: Prolozone, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation. Veterinary Orthopedic Manipulation, P.E.M.F Therapy (Pulsed Electromagnetic Field Therapy).
Ms. Karen Lopez FNP
Karen Lopez, FNP-C
۲۴۰۰ Augusta, Suite 325
Houston , TX 77057 USA
Tel: 832-970-0228 Fax: 888-418-7336
Websitewww.karenfatimafnp.com
Emailkarenfatimafnp@gmail.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Autohemotherapy, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy. We also offer Chelation, Vitamin C, IV Nutritional Therapies, Bio-Identical Hormones, Pain Management, Wellness, Anti-Aging HCG Weight Loss.
Dr. Richard Massey MD
۱۳۰۲ E Main
Fredericksburg, TX 78624
Tel: 830-990-2924
Specialty: UVB, Major Autohemotherapy Ozone therapy, Limb Bagging

Dr. Ron Manzanero
Austin Integrative Medicine
۳۵۰۰ Oakmont Blvd, Ste#103
Austin, TX 78731.
Websitewww.aimmd.com
Tel: 512-343-6223
Specialty: IV Ozone Therapy, UVB therapy
Dr. Ronnie Mitchell, DO
Mitchell Family Medicine and Wellness
۲۹۳۱ Long Prairie Road #100
Flower Mound, TX, 75002, USA
Emailmitchellronnie@yahoo.com
Webwww.mitchfamilymed.com
Services: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy UV Therapy, Limb Bagging
Specialty: Bioidentical hormones, IV Hydrogen Peroxide, IV Nutrition, HCG Diet, IV Chelation
Dr. Shaneka Moss DDS
Lavendar Dental

۵۱۰۳ Magna Carta Blvd #100
Grand Prairie, TX, 75052, USA
Emailinfo@lavenderdental.com
Webwww.lavenderdental.com
Services: Ozone Dental Protocols as instructed and certified by the American College of Integrative Medicine and Dentistry (ACIMD). Biological dentist, Mercury Free, Mercury Safe, Fluoride Free, Safe Amalgam Removal and all Ozone Dental Protocols.
Dr. Francis W. Mueller MD
O3 Plus Texas
۹۴۸۰ Huebner, #100
San Antonio TX, 78240, USA
Tel: 210-614-8090
Webwww.O3PlusTexas.com
Services: Prolozone, Major Autohemotherapy, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy, Limb Bagging
Dr. James Paul
۱۰۱۲۲ Emerald Park Drive
Houston TX 77070
Tel: 281-894-1361
Emailjpmbucha@gmail.com
Specialty: Ozone Therapy
Dr. Ashok G. Patel MD
A.G. Patel MD PA AntiAging and Rejenerative Medicine

۵۰۰ North Highway 67
Cedar Hill, TX 75104 USA
Tel: 972-291-4289 Fax: 972-291-5429
Specialty: Major Autohemotherapy, UV Therapy
Dr. Edith Pena DDS
Wholessome Dentistry

۸۵۰۲ Blanco Road
San Antonio, Texas 78216 USA
Tel: 210-344-2384 Fax: 210-344-0453
Emailoffice@wholesomedentistry.com
Websitewww.wholesomedentistry.com target=”_blank”
Specialty: Ozone in Dentistry (Certified; As instructed by the ACIMD American College of Integrative Medicine and Dentistry), Plus Safe Almalgam Removal.
Dr. Daniela Petre DMD
Easy Dental

۲۱۰ North Custer Rd., Suite 150
McKinney, Texas 75071
Tel: 972-540-0605
Emailoffice@easydentaltx.com
Websitewww.easydentaltx.com
Specialty: Ozone in Dentistry (Certified), Preventative and Restorative Dentistry, Minimally Invasive Dentistry, Laser Dentistry, Biologic Dentistry (least traumatic and least toxic; supports the body’s natural abilities of self healing and regeneration).
Medical ozone DoctorDr. Wallace Taylor MD
Texas Integrative Medicine

۴۱۰۷ Medical Parkway, Suite 100
Austin, Texas 78756
Tel: 512-800-5309 Fax: 512-367-5975
Emailinfo@TexasIntegrative.com
Websitewww.TexasIntegrative.com
Specialty: Prolozone Ozone Therapy, Major Autohemotherapy, UV Irradiation Therapy, EWOT (Exercise With Oxygen Therapy), Near Infrared Sauna
Medical ozone DoctorDr. Anthony Rector DO
Southlake Integrative Wellness

۱۱۷۰ N Carroll Ave
Southlake Texas 76092 USA
Tel: 817-329-6263 Fax: 817-488-2410
Email:office@SIWellness.net
Websitewww.SIWellness.net
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major and Minor Ozone Autohemotherapy, UV Therapy, Chelation, Stem Cell, Vitamin C, Metabolic Energy Testing, IV Glutathione
Medical ozone DoctorDr. Kim Renfro RN
Rockwall Complete Healing & Wellness Spa

۲۴۵۵ Ridge Road, Suite 151
Rockwall Texas 75087 USA
Tel: 972-71-8900 Fax: 972-722-6275
Email:rockwallcolonics@att.net
Websitewww.DripOzoneIV.com
Specialty: Ozone Sauna, Major Autohemotherapy, Rectal Ozone Infustion, IV Nutrients
ozone_doctrDr. Adam Weglein DO
Regenerative Ortho Med

۶۷۵۰ West Loop South, #520
Bellaire TX 77401 USA
Tel: 281-888-3416 Fax: 281-888-3886
EmailMadrweglein@gmail.com
Websitewww.houstonsportsdoctor.com
Specialty: Prolozone, PRP (Platelet Rich Plasma Injections), Prolotherapy.
ozone_doctrDr. Michael Yarbrough, DDS
۲۱۹۵۴ Kingsland Blvd.
Katy, TX, USA, 77450
Tel: 281-392-2067 Fax: 281-392-2066
Emailmlydds@flash.net
Webwww.michaelyarbroughdds.com
Services: Dental Ozone Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Specialty: Ozone for Dentistry, Cosmetic Crowns and Fillings, Veneers, Whitening, Extractions

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Utah

Dr. Kathy Backus DVM
Universally Holistic Veterinary Services
۴۵۰ East Burton Lane
Kaysville UT 84037 USA
Tel: 435-899-0577
Web Sitewww.doctorbackus.com
EmailKathy.Backus.Kent@gmail.com
Specialty: Prolozone, Ozone Sauna, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Ozone Rectal Insufflation, and UV Therapy. PEMF Assisi Loops, IMRS, Alpha Stim, Laser, Acupuncture, Chiropractic, Postural Rehabilitation, Integrative Cancer Therapy, Neoplasene, Nutrigenomics, NAET, Detoxification.

Dr. Backus DVM offers diagnostic services of holistic consulation working with traditional primary care veterinarians directly or with the client / patient. In choosing the path of holistic medicine, you are invited to consider experiencing a journey of health by connecting with Dr. Backus DVM as a team. Because of the broad evaluation and unique life path of health, an open, trusting and mutual exchange and respect as a team will be honored. The exploration involves focusing on solutions to address the problem or underlying cause, and not just throwing everything at the symptoms and hoping for the best. For more information about Dr. Backus and the services provided, please visit her website at doctorbackus.com.Dr. Brevan B. Baugh ND
Peterson Wellness Center
۱۵۱۵ North 400 East, Suite 106
North Logan UT 84341 USA
Tel: 435-787-1787 Fax: 435-787-1797
Web Sitewww.PetersonWellnessCenter.com

Specialty: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Ozone Minor Autohemotherapy, and UV Therapy.Martha Bray, FNP BC
Advanced Health Clinic & Therapeutic Spa
۶۳۰ West Shepard Lane
Farmington, UT 84205
Tel: 801-447-8680 Fax: 801-447-4211
Web Sitewww.AdvancedHealthClinic.com
Emailinfo@advancedhealthclinic.com
Specialty: Prolozone, Ozone Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Ozone Limb Bagging, Ozone Rectal Insufflation, UV Therapy.

Advanced Health Clinic is an integrated holistic wellness clinic. We provide an environment that enables practitioners to serve clients who are open minded and willing hearted who are interested in making changes to improve their physical, emotional, mental, & spiritual health and well being. For more information visit our web site www.AdvancedHealthClinic.com.Dr. Brett J. Earl MD
Denali Medical
۴۱۵ Medical Drive, C-202
Bountiful UT 84010 USA
Tel: 801-549-0572
EmailDenaliMed@gmail.com
Web Sitewww.DenaliMed.com

Specialty: Migraine Resets, Prolozone Ozone Injections, Major and Minor Ozone Autohemotherapy, Performance Oxygen Therapy, IV Nutrition.Dr. Brian N. Hardy DC, LAc, CCN
۷۵ South 100 East, Suite 1A
St. George UT 84770 USA
Tel: 435-688-8830
Web Sitewww.drhardy.org

Specialty: Prolozone Ozone Injections, Rectal Ozone Insufflation.
Chiropractic, Accupuncture, Functional Medicine, Homeopathy, Biopuncture, Clinical Nutrition, Chinese Medicine, Energetic Medicine, Integrative Medicine.

Dr. Alexander Haskell, N.D.
Clear Health Centers
۳۳۵۰ Highland Drive
Salt Lake City, UT 84106
Tel: 801-875-9292 and 866-293-1975
Web Sitewww.ClearHealthCenters.com
EmailAdvancingCare@gmail.com
Specialty: We are offering the Zottzmann 10 Pass treatment method of treating 2000 cc of blood at one sitting.Prolozone Ozone Injections, Ozone Sauna, Major and Minor Ozone Autohemotherapy, UV Therapy, Hyperbaric Ozone Therapy, UltraViolet Fiber Optic Treatment (with Ozone), NanoSilver IV, Biocean IV, Nutritional & Environmental Medicine, intravenous nutrient therapies, detoxification, Frequency Specific Microcurrent (FSM)
Dr. Dianne Farley-Jones, MD
Steve Jones, NP-C

Alpine Clinic
۳۳۰۰ Running Creek Way # B100
Lehi, UT 84043-5565, USA
Tel: (801) 407-3000
Specialty: Ozone
Dr. Judith Moore, DO
Diamond Springs Wellness Center PC

۲۱۰ E Main Street, Suite #101
Midway, UT 84049 USA
Tel: 435-657-1777 Fax: 435-657-0098
Emailinfo@diamondspringswellness.com
WebSitewww.DiamondSpringsWellness.com

Specialty
: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, UV Therapy, PEMF, Oxygen Therapies, Massage Therapy, IV Treatments (Myers Cocktail, Chelation, H2O2)
Dr. Jared Nielsen DC
The Nielsen Clinic

۴۷ West 300 South
Heber UT 84032 USA
Tel: 435-654-5888 Fax: 435-657-1444
Emailnielsenclinicdc@gmail.com
Websitewww.TheNielsenClinic.com
Specialty: Ozone Limb Bagging, Rectal Insufflation, Ozone Dental Protocols.

The Nielsen Clinic is a natural family practice treating patients with acute and chronic conditions. Specialties include: Functional Endocrinology, Neurology, Exercise Physiology, Natural Supplementation, Homeopathic Healing, and Hyperbaric Oxygen Therapy.Dr. Stuart Porter D.O.
Integrative Medical Associates

۳۶۵۰ N. University Ave, Suite 200
Provo UT 84604 USA
Tel: 801-375-7100
Emailxagemed@gmail.com
Websitewww.xagemedicalspa.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation Bioidentical Hormone Therapy, Healing through Nutrition, Weight Loss
Barbara Stuart MSN, APRN, NP-C
Healthy Balance Medical

۲۲۳۰ N University Parkway Suite 6B
Provo UT 84604 USA
Tel: 801-356-4018 Fax: 801-356-05461
Email: This is a new clinic…stay tuned for the Email address
Website: Under Development
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation, Bioidentical Hormone Therapy, Digestive Health, Integrative Family Practice
Dr. Patrick Tanner DMD
South Ogden Smiles
۵۸۵۶ Harrison Blvd, Suite B
South Ogden UT 84403 USA
Tel: 801-475-7776 Fax: 801-475-5865
EmailDrt@SouthOgdenSmiles.com
Websitewww.SouthOgdenSmiles.com
Specialty: Ozone Dentist as Instructed and Certified by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. We also offer holistic Mercury Removal Protocol. Please call us or view our website for more information.
Dr. Judson Wall DDS
Dental Solutions

۴۶۰ S. 400 East
Bountiful UT 84010 USA
Tel: 801-298-1812
Emailmail@utahdentalhealth.com
Websitewww.tmjdental.com
Specialty: Prolozone for TMJ, Ozone Cavitation Treatment, Ozone Periodontal Treatment, Ozone to Prevent Root Canal Treatment

At Dental Solutions, Inc., we have a “whole health” approach to dentistry. Our main objective is to help you feel better through our integrated use of dental medicine and our holistic approach to treatment. Dr. Wall’s gentle manner and genuine concern for people are some of his hallmarks. He and his staff offer a wide variety of orofacial treatment for both children and adults, ranging from simple teeth cleaning to full mouth rehabilitation.Dr. Jeffrey Wright ND
Utah Valley Health Clinic

۳۳۱۱ North University Ave, #100
Provo UT 84604 USA
Tel: 801-374-5677
Emailinfo@utahvalleyhealthclinic.com
Websitewww.UtahValleyHealthClinic.com
Specialty: Prolozone, Ozone Major AuthoHemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy, PEMF, MSAS, IVMNT

Utah Valley Health Clinic uses naturopathic medicine to treat patients with acute and/or chronic conditions. Our goal is to treat the cause of disease/illness instead of prescribing “one-size-fits-all” medications to ease symptoms.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Virginia

Sorry…there are currently no Ozone Doctors registered for Virgina. Be the first one and complete the registration listing form here.

 

 

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Washington

Dr. Jim Coleman DDS
Seahurst Dental Design PLLC
۱۸۰۰ SW 152nd Street, Suite 202
Burien WA 98166 USA
Tel: 206-242-4477 Fax: 206-242-1438
Emailjim@jimcolemanDDS.com
WebSitewww.JimColemanDDS.com
Specialty: A general dentist who uses ozone for tooth desensitization, caries reversal and tooth remineralization, which often avoids the need for fillings. He now uses ozone in conjunction with all restorations, non-surgical gum treatments, and extractions to ensure only the best outcomes. Other applications include treatment of yeast infection (thursh mouth), canker sores (aphthous lesions), fever blisters (herpetic lesions) and oral warts. Dr. Coleman uses Ozone / Oxygen gas for single tooth insufflations or full mouth treatments using specially made ‘trays’. He uses ozonated water in all operatories, to eliminate all bacteria and viruses from the water lines and also those coming from your mouth during treatment. This makes for a safer, healthier, germ free dental environment for you and for office staff. Ozonated olive oil jars are stocked for topical home use. Dr. Coleman was introduced to dental therapies by Julian Holmes in 2006 and then received further training from William Domb, and from the American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Dr. Jason Chang DDS
Live Well Dental Center
۱۴۲۶ ۳۵th Street, #1
Everett WA 98201 USA
Tel: 425-252-1188 Fax: 425-258-2928
Emailinfo@livewelldentalcenter.com
WebSitewww.LiveWellDentalCenter.com
Specialty: Ozone Dental Protocols (as taught by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry), Prolozone, Minor Ozone Autohemotherapy.

Our focus is on Dental Wellness, by eliminating bacteria infections in and around the mouth. we use Ozone and advanced BioMimetic Techniques to provide healthier Dental Solutions that feel good and cost less than traditional root canals and crowns.

Dr. Michael Conway ND
۳۶۰۰ Main Street Suite 102
Vancouver WA 98663 USA
Tel: 360-695-7699 Fax: 360-695-1503
Emailmconwaynd@gmail.com
WebSitewww.MichaelConwayND.com
Specialty: Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy, Heavy Metal Testing and Chelation, IV Nutrient Therapy.

Dr. Michael Conway ND is a licensed, primary care physician with a Doctorate of Naturopathy from the National College of Naturopathic Medicine in Portland. He is a member of the Oncology Academy of Naturopathic Physicians and the American Association Of Naturopathic Physicians. Call or email for an appointment.

Dr. Jessica Corbeille ND
Elevated Natural Health

۱۲۰۰۰ ۱۵th Ave. NE, Suite C
Seattle, WA 98125 USA
Tel: 206-566-7225 Fax: 206-363-1390
Emailcontact@ElevatedNaturalHealth.com
WebSitewww.ElevatedNaturalHealth.com
Specialty: Prolozone Ozone Injections, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Rectal Ozone Insufflation.

We utilize several other pain and nutrient injection techniques, treat sinusitis, offer bioidentical HRT (Hormone Replacement Therapy) and help with anxiety.Dr. Scott D. Davis DDS
Dr. Scott D Davis DDS, PS
۱۲۳ West Francis, Suite 103
Spokane WA 99005 USA
Tel: 509-489-8863 Fax: 509-489-8744
EmailScottDavisdds@gmail.com
WebSitewww.ScottDavisDDS.com
Specialty: Ozone For Dentistry, Bonding, Cosmetic Contouring, Sealant, Root Canal Therapy, Crowns & Bridges, Cosmetic Fillings, Implants, Veneers, Whitening, Extractions, Scaling and Root Planing, Dentures, Invisalign.

Dr. Scott D Davis, DDS’s experience in dentistry is coupled with genuine concern for their patients. All of the staff is dedicated to your comfort and prompt attention. Our goal is to keep your teeth healthy and your smile bright.
Dr. William Hibbitts ND
Vigor Natural Health

۳۲۰۰ SE 164th Ave. Suite 212
Vancouver, WA 98683 USA
Tel: 360-406-4884 Fax: 360-406-4881
Emailwilliam@vigorhealth.com
WebSitewww.VigorHealth.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation. Prolotherapy, PRP, Neural Therapy, Nasal Specific Techniques, Functional Medicine, Naturopathic Medicine.
Dr. Lucinda Messer ND
Pacific Health Restoration Center

۱۶۱۷ Market Street
Kirkland, WA 98033 USA
Tel: 425-827-9770 Fax: 425-827-9090
Emaildrlucindam@gmail.com
WebSitewww.DrLucinda.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation, UV Therapy. Gersen Practitioner, IV Nutrition, Antiaging Medicine, Alternative Cancer Therapies, Mistletoe, Laetrile, Vitamin C, Chelation, Hydrogen Peroxide (H2O2), Myers.

We are an alternative healing center dedicated to helping restore you to optimal health and wellness. We utilize state of the art and time tested natural medicines & diets that help you regain your vitality. Dr. Lucinda Messer is a Naturopathic Physician, Author, and the Medical Director of Pacific Health Restoration Center.Dr. John Ruhland, ND
The Natural Health Medical Clinic
۴۰۰۲ ۲۵th Avenue South
Seattle WA 98108
Tel: 206-723-4891
Emailmail@drruhland.com
WebSitewww.drruhland.com
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy. Offering Oxidative Therapies, chelation, nutrient IV’s, hyperbaric oxygen, and a full range of Naturopathic Therapies including Applied Kinesiology.
Dr. Andreanna Rainville RN
Holistic Healing Arts
۲۲۸۱۵ Edmonds Way
Edmonds WA 98020 USA
Tel: 425-582-7678
Emailinfo@nurseandi.com
WebSitewww.NurseAndi.com AND www.HolisticHealingArts.org
Specialty: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Limb Bagging, Rectal Insufflation, UV Therapy. Kinesiology.
Dr. Stephen L. Smith
NW Integrative Medicine
۱۲۰۰ N.14th Avenue, Suite #245, Pasco, WA, 99301, USA
Tel: 509-943-2101 Fax: 509-547-5983
Emailinfo@nwhealthcare.net
Webwww.nwimed.com and www.agapenutrition.com
Services: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, Rectal Insufflation, UV Therapy

Notes: We are in integrative medical clinic combining conventional medicine with proven alternative, complementary, and functional medical practices. We go beyond helping patients cope and just treating the symptoms; to exploring the very root of the issue and applying protocols that assist in complete health and wellness. We also specialize in many therapies and medical offerings: IV Therapy, Homeopathic, Nutritional, Kinesiology, PEMF, Allergy, MTHFR, Hepatitis, Genomic Testing, Hormone Replacement, FAA Medical Examinations, and much more. Come visit us! Medical; www.nwimed.com and Nutritional: www.agapenutrition.com.Dr. Richard Stickney DDS
۲۱۰۷ Elliott Ave, Suite 210
Seattle WA USA 98121
Tel: 206-728-1330 Fax: 206-728-1505
Emaildrstickney@gmail.com
WebSitewww.SeattleDentalCare.com
Specialty: Ozone Dental Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.
We offer Natural and Holistic Dentistry, Laser Dentistry, Ozone Therapy, Ceramic Implants, Non-Surgical Periodontal Treatment, Cosmetic Dentistry.

Dr. Stickney is a General Dentist with a Holistic Approach to Dentistry. He views this approach to be more than just Technical Expertise and Quality. It is about the experience that you receive in our office and creating a healing, relaxing, and anxiety free environment. Call us or view our website www.SeattleDentalCare.com for more information.
Dr. Rebecca Taylor DDS
Green City Dental
۸۴۰۵ ۱۹۶th Street SW
Edmonds WA USA 98026
Tel: 425-776-3352
Emaillovemyteeth@greencitydental.com
WebSitewww.GreenCityDental.com
Specialty: Ozone Dental Protocols as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry, also Toot Remineralization, Ozone Gum Disease Solutions and Treatment
Dr. Gregory Zimmer DDS
۶۷۱۶ East Side Drive NE Suite 4
Tacoma WA 98422 USA
Tel: 253-927-8040 Fax: 253-927-3846
Emailgregoryzimmerdds@hotmail.com
WebSitewww.GregoryZimmerDDS.com
Specialty: Ozone in Dentistry as instructed by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Wisconsin

Dr. Jill Check
Naturopathic Health Center and Apothecary
۵۱۷۰ N. Hollywood Avenue, Suite B
Whitefish Bay, WI 53217
Tel: 414-962-2608
Specialty: Ozone therapy
Family physicians, Chelation, ozone therapy, EECP for Coronary Heart Disease, Training in Medical Technology, Chelation therapy, ozone therapy, Diploma Ultrasound in Medicine, and Diploma Medical Assistant
Ozone Doctor Wisconsin Joanna Hutchins PA-C, MPAS
۲۹۸۴ Triverton Pike Drive
Fitchburg WI 53711 USA
Tel: 603-233-2378 Fax: 608-233-2375
Emailjhutchins@meridianhealthcenter.com
Websitewww.MeridianHealthCenter.com

Specialty: Prolozone Therapy Injections for knee, shoulder, hip, back pain as well as auricular (ear) ozone insufflation therapy.Dr. Robert Imm DDS
۳۱۸ N 514th Street
Tomahawk WI 54487
Tel: 715-453-4344 Fax: 715-453-3011
Specialty: Ozone Dentist as trained by Dr. Phil Mollica DMD and Dr. Robert Harris DMD of the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry.
Health Centered Dentistry
Dr. John D. Laughlin III DDS
Dr. Madelyn S. Pearson DDS
N7915 902nd St.
River Falls, WI 54022
Webwww.healthcentereddentistry.com
E-Mailhcd@healthcentereddentistry.com
Specialty:Drs. Laughlin & Pearson have been trained through a special Ozone Course designed specifically for Dental Application of Ozone for non-surgical gum
treatment, during fillings, to treat cavitations and other tooth/jaw infections. All water used in our operatories is ozonated to European standards, thus eliminating all bacteria and viruses exposed to the water (oral cavity). In addition, 50ml Jars of Ozonated Olive Oil are available for topical application. Other therapies include orthopedic orthodontics, general dentistry, TMJ treatment, sleep disturbance therapy, and tongue/throat/pharyngeal airway therapy.
Dr. Ingn Mahn DDS
Integrative Dental Solutions
N35 W23770 Capitol Drive
Pewaukee, WI 53072 USA
Webwww.mynaturaldentist.com
E-Mailinfo@winaturaldentist.com
Specialty:Ozone Dental Protocols as Instructed and Certified by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. IAOMT Accredited, Safe Mercury Removal, BioCompatibility Testing of Materials, Ozone Cavitation Treatment, Ozone for Root Canal Treatment Prevention, Ozone Periodontal Treatment. “A Health Body Starts with a Health Mouth”.
Dr. Richard J. Pollack, D.O.
Richard J. Pollack DO, S.C.
۲۵۷۴ Sun Valley Drive, Suite 206
Delafield WI 53018 USA
Tel: 262-646-3302 Fax: 262-646-3092
Specialty: Prolozone
Dr. Jennifer Olson DDS
Olson Dental LLC
۳۰ North 18th Ave
Sturgeon Bay WI 54235 USA
Tel: 920-743-9275 Fax: 920-743-1850
Emaildrjenolson@yahoo.com
Specialty: Ozone Dental Protocols, Nasal Insufflation, Ear Insufflation
Ozone-DentistDr. Bryan Schwartz DDS
۲۲۲ N. Franklin Street
Port Washington WI 53074
Tel: 262-284-2662
Webwww.DrBryanSchwartz.com
Speicalty: Ozone Dental Protocols as Instructed and Certified by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. We also offer Biomimetic Dentistry, Biological Dentistry, Mercury Free, Mercury Safe, and Fluoride Free.
Ozone-DentistDr. Supriya Shetty DDS
Integrative Dental Solutions
N35 W23770 Capitol Drive
Pewaukee WI 53072 USA
Tel: 262-691-4555
Emailinfo@winaturaldentist.com
Webwww.mynaturaldentist.com
Speicalty: Ozone Dental Protocols as Instructed and Certified by the ACIMD – American College of Integrative Medicine and Dentistry. IAOMT Accredited, Safe Mercury Removal, BioCompatibility Testing of Materials, Ozone Cavitation Treatment, Ozone for Root Canal Treatment Prevention, Ozone Periodontal Treatment. “A Health Body Starts with a Health Mouth”.

William J Twohig, D.D.S.
۴۱۷ E Ann Street
P.O. Box 579
Weyawuega WI 54983-0579
Tel: (920) 867-3101 Fax: 920-867-3108
Emailwjtwohig@centurytel.net
Webwww.drtwohig.com

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Ozone Therapy Doctors and Clinics – Wyoming

Dr. Rathna Raju MD
Reincarnation Medical Spa

۲۲۰ E Broadway
Jackson WY 83001 USA
Tel: 307-733-2950 Fax: 307-733-2953
Web Sitewww.ReincarnationMedicalSpa.com
Emailinfo@reincarnationmedicalspa.com
Specialty: Prolozone Ozone Therapy, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Bagging With Ozone, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy (UVBI), IV Chelation Therapy, IV Nutrient Therapy, Stem Cell Therapy, PRP Treatments, BioIdentical Hormones, Medical Weight Loss, Laser Treatments.

At Reincarnation Medical Spa, Center for Advanced Preventive/Regenerative Medicine, we realize that to attain a sense of complete well being, one must feel healthy and look healthy! We are Wyoming’s only medical practice specializing in Advanced Preventive/Regenerative Medicine and Cosmetic Medicine. Our goal is to provide the most advanced scientific and medical technologies for promoting Health and Longevity.

Dr. Jonathan W Singer DO
Family Health Center

۱۴۰۱ Airport Pkwy, Suite 150
Cheyenne WY 82001 WY USA
Tel: 307-635-4362 Fax: 307-632-4929
Web Sitewww.DenverDoctor.com
EmailSingerDO@aol.com
Specialty: Prolozone Ozone Therapy, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Bagging With Ozone, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy (UVBI), Direct Ozone, IV Vitamin C, Peroxide, Integrative Oxidative Cancer Therapies.

Cyprus

DaVinci Natural Health Center
Dr. George Georgiou, Ph.D, DSc(AM), N.D.
Panayia Aimatousa 300
Aradippou, Larnaca 7101
Cyprus
Tel: +357 24 823322
Fax: +357-24-823321
Web Sitewww.naturaltherapycenter.com
Emaildrgeorge@avacom.net
Specialty: The DaVinci Center focuses on chronic conditions, including cancer, cardiovascular illnesses, allergies, Candidiasis, digestive issues, MS, etc. There are a wide range of diagnostic and therapeutic modalities including thermography, HRT, ART, VEGA allergy testing, Iridology, Live Blood Analysis, heavy metal testing, ozone sauna, infrared sauna, MRT, Rife, Laser, Su jok accupuncture, nutritional therapy, homeopathy, herbal medicine and more.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

Australia – Melbourne

Mr. Andrew Matheson, Holistic Therapist
Aqua Zen Health Centre
۲۵ Kestrel Crescent, Peregian Beach
Sunshine Coast, Qld 4573Australia
Tel: 61 7 5471 3800
Emailinfo@aquazen.com.au
Web Sitewww.aquazen.com.au
Services Offered: Ozone Sauna, Ozone Insufflations, Customized Nutrition and Detoxification Programs, Hyperbaric Oxygen Therapy, Colon Hydrotherapy with Medical Grade Oxygen, Accomodation available.
Dr. Margaret J. Ngu
Transformational Medicine Australia
۳۰۵ Warrigal Road
Burwood 3125
Melbourne Australia
Tel: 61 3 98082188
Emailmjngu@transformationalmedicine.com
Web Sitewww.transformationalmedicine.com

Ozone Therapies Offered
: Prolozone, Major Autohemotherapy, Minor Autohemotherapy, UV Therapy.
Other Specialty Therapies Offered: Intravenous Vitamin C Therapy, Accupuncture, Nutritional & Environmental Medicine, Herbal Medicine, Homeopathy, Stress Management, Mind Body Medicine, Residential Retreats.

Transformation Medicine Australia is a Holistic Medical and Natural Therapies Centre that follow the Hippocrates oath of “First do no Harm” and assist our people regain their health and transform whatever level of dis-ease or stuckness they find themselves in. This holistic approach considers healing: (1) The Mind (2) The Body (3) The Soul.

The paradigm of Holistic Medicine is the recognition that each person is already whole and healthy. Transformation Medicine practitioners see symptoms, illness or disease as unconscious signals for change and growth towards wholeness and health. TM practitioners are skilled to assist growth, maturation and change and view it as an essential duty of care and a pertinent given in the doctor patient relationship, albeit always patient centred and patient driven. Visit our website or call us for more information and to book your appointment ( www.transformationalmedicineaustralia.com)

United Kingdom – Wales

No Doctors currently listed for the UK. Any doctors who wish to be listed please complete our OzoneDoctor.com Registration Application.

Take me Back to the Ozone Doctor Index

United Arab Emirates

Dr. Aziz Aziz Kittana MD, MBChB,PhD,DTM
Ozone Specialist, CCT(Chelation therapy ACAM)
Director of German Specialist Ozone Center, Ajman UAE
PO Box 17917
Tel: 0097167459995 Fax: 0097167458787
Mobile: 00971509524222
Emailozotrade@eim.ae or Ozotrade2011@gmail.com
Website: www.GSOzoneCentre.com
Specialty
: Prolozone, IV Ozone (Major Autohemotherapy), Minor Autohemotherapy, Local injection…etc, including cardiovascular illnesses, allergies, Diabetic patients for prevention and treating complications, chronic pains , bacterial and viral diseases

Dr. Lamberto Re, MD
Clinical Pharmacologiest and Toxicologist
Ozone Therapist

Community Medical Center
Villa #174 – Mankhool Road, Jaflia, Satwa
PO Box 8055 – Dubai UAE
Tel: +97 150 8491728
Emaillambertore@lambertore.com
Website: www.lambertore.com and www.medinatsrl.com
Specialty: Ozone Therapy

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *