• توجه

    فایلهای عنوان شده در لیست زیر فقط بخش خیلی کوچکی از مقالات معرفی واستفاده از ازن میباشد درصورت مطالعه بیشتر واستفاده تخصصی باید شما عضو گروه تحقیقات ومطالعات شرکت شوید وبا پرداخت مبلغی به صورت ماهیانه میتوانید از مطالب روز ازن استفاده کنید.

تخصیصی پزشکی :                              

استفاده در سرطان                                                

۵۰بیماری سرطانی                                                                              

و………                                                            

 درمان دیسک کمرو فتق وزانو                                   

۱۱٫۱۲٫۲۰۱۹PDF                                                                                  

۱۰٫۱٫۱٫۵۳۹٫۳۱۹۷

و………

درمان پوست

عفونت پوستی

درمان سوختگی

و………

استفاده در دندانپزشکی 

انقلاب بزرگ ازن

در دندانپزشکی

و………

بیماریهای روده ومعده 

درمان روده ومعده

و………

بیماری دیابت

درمان دیابت وزخمهای ناشی از دیابت

و………

بیماریهای خون 

استفاده ازن در خون

و………

بیماری کلیه 

بیماری کلیه

و………

جلوگیری از سکته قلبی وبیماریهای قلبی

بیماران قلبی وجلوگیری از سکته قلبی

و………

وهزاران بیماری دیگر ومقالات تخصصی تر………

(الباقی بیماریها در بخش عضویت اعضاء میباشد)

پیشنهاد ونظرات شما درباره مقالات