• نوار باقیمانده زمان برگزاری همایشها (درصد) در کشورهای خارج

ترکیه
عراق
باکو
تاجیکستان
لهستان
آفریقای جنوبی
رومانی
سوریه
عمان