مطالب توسط ozonespidar

استفاده کنندگان تکنولوژی ازن دردرمان (کلینیک پزشکان) درجهان

Canada Ozone Doctors and Clinics in Alberta, Canada Dr. Eric Arrata ND Eclipse Health Group ۶۶۲۰ Crowchild Trail SW Calgary AB T3E 5R8 Tel: 403-270-9355 Fax: 403-237-0747 WebSite: www.eclipsehealthgroup.com Specialty: Prolozone, Major Ozone Autohemotherapy, Minor Ozone Autohemotherapy, Limb Ozone Bagging, Rectal Ozone Insufflation, UV Therapy, Biological Medicine, Naturopathic Pediatrics, Women’s Health, Longevity Medicine. Dr. A.J. DeNault ND, […]