نمونه فعالیت شرکت ازن پاک اندیش اسپیدار

اخذ وپذیرش مشکلات ایجاد شده درصنایع پزشکی (درتولید دارووداروسازی ) وهمچنین صنایع وابسته پزشکی و…..وارائه بهترین روش وشیوه در استفاده کردن از سیستم های مبتنی بر ازن ژنراتور درصنایع وابسته به صنعت پزشکی  . همچنین کمک در امر تحقیق وتوسعه وکشف بهترین ایده برای مشرف شدن بر انواع بیماریها – میکروب – ویروس – وغیره……. انسانی وحیوانی