۰۲۱-۳۳۰۲۹۱۶۲ :

          فروش                        مشاوره                       پشتیبانی وفنی               قراردادها وحسابداری               

                                     

   داخلی ۲۱۰                   داخلی – ۲۲۰                    داخلی – ۲۳۰                   داخلی – ۲۵۰              

ایمیلهای شرکت:

ایمیل واحد فروش                                   ایمیل واحد مشاوره                             ایمیل واحد پشتیبانی    

                                                                          

support@ozonespidar.com        m@ozonespidar.com     sales@ozonespidar.com


ایمیل واحد قراردادها وحسابداری            ایمیل واحد علمی وفنی 

                                          

info@ozonespidar.com        A @ozonespidar.com

آدرس صفحات اجتماعی:

واتساپ                           اینستا                         تلگرام

                               

۰۹۳۷۴۵۴۷۹۹۲       ozonespidare        ozonespidare

به ما ایمیل بفرستید